Op deze website maken we gebruik van cookies.

Meer weten?

Subsidies

Uw startpagina voor alle gemeentelijke subsidies

De gemeente Leudal ondersteunt veel verschillende initiatieven die de 16 kernen ten goede komen. De gemeente doet dit onder andere door het verstrekken van subsidies.


Subsidies in Leudal

Als inwoner, vereniging, stichting, organisatie of ondernemer kunt u in aanmerking komen voor een subsidie. Op deze webpagina vindt u meer informatie over subsidie en de verschillende subsidieregelingen van de gemeente Leudal. Waar een subsidieregeling onderdeel is van een beleidsdocument, dan kunt u ook het betreffende beleidsdocument inzien. 

De gemeente beoordeelt uw subsidieaanvraag aan de hand van de Algemene subsidieverordening en de voorwaarden die in de subsidieregelingen staan vermeld. De Algemene subsidieverordening gemeente Leudal 2016 hangt als paraplu boven alle subsidieregelingen en is te alle tijden geldig.
 

Door te klikken op onderstaande aanvraagbutton kunt u een subsidieaanvraag indienen. Door het beantwoorden van een aantal vragen wordt u vanzelf naar de door u benodigde subsidie geleid. In de meeste gevallen wordt u verzocht één of meer documenten te uploaden. Welke documenten dit zijn, kunt u vooraf lezen in de betreffende subsidieregeling. 

Start hier uw aanvraag

Veelgestelde vragen

Een overzicht van veelgestelde vragen en belangrijke informatie over uw subsidieaanvraag.

Wat is een subsidie?

Een subsidie is een tijdelijke bijdrage die de gemeente verstrekt om een activiteit van de aanvrager te stimuleren. Zonder deze bijdrage zou de activiteit niet van de grond komen. Met subsidies kan de gemeente Leudal haar beleidsdoelen realiseren. De samenleving wordt hierin betrokken en met subsidies gestimuleerd om bij te dragen aan deze doelen. 

Er zijn twee vormen van subsidie: 

 • Incidentele subsidie: een bijdrage voor activiteiten met een eenmalig of tijdelijk karakter. Bijvoorbeeld het organiseren van een cultureel- of sportevenement.
 • Structurele subsidie: een bijdrage voor activiteiten die het hele jaar lopen. Bijvoorbeeld verenigingen die gedurende het hele jaar een breed aanbod van activiteiten organiseren voor leden.  

Wat heb ik nodig om subsidie aan te vragen?

Subsidies kunnen online worden aangevraagd. Voor het aanvragen heeft u DigiD nodig. Op termijn verzoeken wij verenigingen, stichtingen, organisaties en ondernemers om met eHerkenning een subsidie aan te vragen. Op dit moment is dit nog niet verplicht.  

Op de pagina van de betreffende subsidieregeling vindt u meer informatie over de documenten die u mee moet sturen.

Wanneer moet ik mijn subsidieaanvraag indienen?

Voor de incidentele en structurele subsidies gelden andere aanvraagtermijnen. 

 • Een aanvraag voor een incidentele subsidie dient u minimaal 12 weken voordat de activiteit begint in. U ontvangt binnen 8 weken bericht over uw subsidieaanvraag. Deze subsidies kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er budget is voor deze subsidies.
 • Een aanvraag voor een structurele subsidie doet u vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het activiteitenjaar. Bijvoorbeeld: u wilt een subsidie aanvragen voor activiteiten die volgend jaar gaan plaatsvinden. U moet dan vóór 1 mei dit jaar subsidie aanvragen. Uiterlijk 31 december dit jaar hoort u van ons of u de subsidie krijgt. 

In 2022 wordt eenmalig de einddatum voor structurele subsidies verlengd naar 1 juli.

Wat gebeurt er na mijn aanvraag?

Als de gemeente positief besluit op uw subsidieaanvraag krijgt u een verleningsbeschikking. Hierin wordt u de subsidie voorlopig toegezegd. In de verleningsbeschikking staan het subsidiebedrag en de subsidievoorwaarden. U weet nu hoeveel subsidie u maximaal krijgt en wat u daarvoor moet doen. 

Sommige subsidies moet u verantwoorden. Of dit in uw situatie het geval is, leest u in de verleningsbeschikking. Voor de verantwoording dient u een zogenaamde aanvraag tot vaststelling (verantwoording) in te dienen. Hoe u de subsidie moet verantwoorden staat in de verleningsbeschikking. Vaak wordt er gevraagd om een overzicht van de activiteiten die hebben plaatsgevonden en een overzicht van de uitgaven en inkomsten. Aan de hand van deze informatie wordt de subsidie definitief vastgesteld, dit noemen we de subsidievaststelling. U ontvangt hiervan een schriftelijke bevestiging. 
Wanneer activiteiten niet of slechts deels zijn uitgevoerd kan de subsidie teruggevorderd worden. Hierover maken wij afspraken met u. 

Het verantwoorden van uw subsidie is nog niet mogelijk via deze webpagina. Indien in uw subsidiebeschikking wordt verzocht om een verantwoording, levert u deze digitaal aan via info@leudal.nl.

Wat als u het niet eens bent met het besluit?

Als u het niet eens bent met de verleende subsidie of de afwijzing van uw aanvraag dan kunt u bezwaar aantekenen. Dit doet u binnen zes weken na dagtekening van de brief over de subsidieverlening. In deze brief staat de procedure beschreven en naar wie u het bezwaar kan sturen. 

Kan ik ook nog ergens anders subsidie aanvragen?

Naast een gemeentelijke subsidie bestaan er vaak nog mogelijkheden om een subsidie aan te vragen bij een andere overheid, bijvoorbeeld bij de provincie of bij het rijk. Of bij een (maatschappelijke) instelling of fonds.

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met subsidieadviesbureau Vindsubsidies B.V. Zij ondersteunen graag (gratis) met het zoeken naar de mogelijkheden.

Subsidieadviesbureau Vindsubsidies B.V. 

Regelingen

Een overzicht van alle subsidieregelingen
 • Dorpsplatforms

  Subsidie voor Dorpsplatforms

 • Afkoppeling Hemelwater

  Stimuleringsregeling voor het afkoppelen van hemelwaterafvoer via de riolering.

 • Cultuurhistorisch erfgoed Leudal

  Subsidie voor de instandhouding van monumenten en ander cultuurhistorisch erfgoed.

 • Kunst en Cultuur

  Subsidie voor culturele verenigingen, cultuureducatie en voor het organiseren van culturele projecten

 • Buurtbussen

  Subsidie voor activiteiten die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de buurtbusorganisatie.

 • Maatschappelijke Ondersteuning

  Een bijdrage in het kader van Maatschappelijk Ondersteuning aanvragen.

 • Gemeenschapshuizen

  Subsidie voor het exploiteren van een gemeenschapshuis

 • Sport en Gezondheid

  Ondersteuning voor sport- en EHBO verenigingen

 • Evenementen

  Eenmalige bijdrage voor het organiseren van een activiteit of evenement

 • Jeugd

  Subsidie voor het organiseren van activiteiten voor kinderen en jongeren

 • Recreatie en Toerisme

  Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan de ontwikkeling van recreatieve en toeristische doelen.

Meer informatie?

Lukt het niet met aanvragen? Of heeft u een vraag over een of meerdere subsidieregelingen?

Neem dan contact op met ons.

Team Beleid
Afdeling Samenleving
Telefoon (0475) 85 90 00
Email: info@leudal.nl

U kunt ook uw vraag stellen via het algemene contactformulier.