Privacyverklaring gemeente Leudal

De gemeente Leudal respecteert uw privacy. U heeft er recht op dat de gemeente Leudal zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is onder meer vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij u inzicht in de uitgangspunten die de gemeente Leudal toepast bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

De gemeente Leudal verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via DigiD. Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon. Bij persoonsgegevens kunt u denken aan:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Geboortedatum;
  • Contactgegevens zoals e-mail en telefoonnummer.

De gemeente Leudal verwerkt persoonsgegevens voor telefonisch contact, informeren over wijzigingen van diensten of wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. Deze wettelijke grondslagen kunnen zijn: wettelijke verplichting, overeenkomst, vitaal belang, toestemming en publiekrechtelijke taak.

Persoonsgegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u de website van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast gewone persoonsgegevens kunnen we ook bijzondere persoonsgegevens over u verwerken, wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of u deze gegevens aan ons verstrekt. De gemeente zal deze gegevens alleen verwerken indien dat is toegestaan vanuit een specifieke wettelijke uitzondering en gebaseerd is op één van de genoemde wettelijke grondslagen.

Register van verwerkingen Leudal

Avg

Gemeente Leudal heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van verwerkingsactiviteiten (ook wel verwerkingsregister genoemd). In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden.

Wpg

Gemeente Leudal heeft de werkprocessen waarin politiegegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Verwerkingsregister Wpg. In dit register beschrijft de gemeente welke politiegegevens zij verwerkt en voor welke doeleinden. 

Bewaren van persoonsgegevens

De gemeente Leudal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan (wettelijk) noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen persoonsgegevens met derden

De gemeente Leudal verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden. Wij verstrekken aan derden uitsluitend gegevens indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De gemeente Leudal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

De gemeente Leudal neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en opgenomen in ons informatieveiligheidsbeleid. Ondanks onze inspanningen kunnen er incidenten voorkomen. Denk aan het verkeerd adresseren van een e-mail of brief, een website waar te veel informatie op staat of een dossier dat kwijtraakt. Het is van belang dat de gemeente daar zo snel mogelijk van op de hoogte wordt gesteld. We kunnen dan maatregelen treffen om erger te voorkomen en willen, indien nodig, de betrokken personen informeren over het incident. Mocht u het vermoeden hebben dat er sprake is van een dergelijk incident, meld dit dan direct bij de gemeente via formulier beveiligingsincident.

Formulier Beveiligingsincident

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Binnen de gemeente is meestal het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Soms is dit ook de burgemeester of de gemeenteraad. Ieder afdelingshoofd draagt zorg voor een goede omgang met persoonsgegevens binnen zijn of haar afdeling. Al onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Dat betekent dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens die u ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens verwerken. Binnen de gemeente is een functionaris aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving. Dit is de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG). Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. De gemeente zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken reageren. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering aanvragen via formulier recht van de betrokkene.

Formulier Recht van de betrokkene

Uw websitebezoek

De gemeente Leudal gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. Die cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Als u dat wenst, kunt u ervoor kiezen om zich via uw internetbrowser af te melden voor cookies. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Als gemeente zijn we geïnteresseerd in gegevens die inzicht geven in gedrag van de bezoekers van onze website. Deze gegevens worden gemeten met behulp van een analyseprogramma. Zo meten we bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden, op welk tijdstip de meeste bezoekers komen, hoe lang bezoekers op de site blijven, etc. Dit heeft alleen tot doel de website te verbeteren.

Kinderen

De gemeente Leudal heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens worden verzameld zonder uw toestemming.

Social Media 

De gemeente Leudal maakt voor haar social media uitingen gebruik van onder andere Facebook. Facebook is een veelvuldig gebruikt medium binnen de gemeentewereld om te communiceren met haar inwoners. Echter, Facebook kan met het doorhalen van de Privacy Shield overeenkomst niet voldoen aan de privacy-eisen die in de Europese GDPR worden gesteld. Ondanks dat het, gezien het doeleinde waarvoor deze pagina wordt gebruikt, zeer klein is, willen wij u hier wel op wijzen. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met uw persoonsgegevens bij het plaatsen van berichten op social media. Daarnaast is het gebruik (aan- en afmelden op Facebook) vrijblijvend en betreft het dus uw eigen keuze.

Privacyverklaring Wpg 

De gemeente Leudal verwerkt uw gegevens bij overtredingen voor de strafrechtelijke handhaving op basis van artikel 8 van de Wet politiegegevens (Wpg) in de volgende domeinen; 

  • Domein I,  Openbare Ruimte;
  • Domein II, Milieu, Welzijn en Infra; en 
  • Domein III, Onderwijs. 

Deze gegevens worden 10 jaar bewaard en kunnen worden gedeeld met de volgende partijen: college van B&W, toezichthouders, de Politie, CJIB, het Openbaar Ministerie, de Burgemeester, Bureau HALT, RIEC, Veiligheidshuis en de Raad voor de Kinderbescherming (laatstgenoemde uitsluitend bij leerplichtzaken) alsmede met boa’s werkzaam binnen overige opsporingsinstanties.

U hebt het recht op inzage en in bepaalde gevallen op rectificatie, het aanvullen of wissing van uw gegevens. U kunt een verzoek daartoe indienen door gebruik te maken van het formulier ‘Recht van de betrokkene’, welke u hierboven vindt onder de kop ‘Uw rechten’. 
 

Vragen over privacy (AVG) en/of verwerking van politiegegevens (Wpg)

Als u algemene privacy gerelateerde vragen hebt of vragen hebt over de verwerking van politiegegevens in het kader van onze opsporingstaken, kunt u contact met ons opnemen via formulier privacy vraag. Voor meer informatie over privacy (AVG) en politiegegevens (Wpg) kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Formulier Algemene vraag over privacy

Zoals eerder genoemd, is binnen de gemeente een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezien op een goede naleving van de privacywetgeving (AVG) en de Wpg. Onderdeel van de taken van de FG is het beantwoorden van privacy gerelateerde vragen. Onze Functionaris voor de Gegevensbescherming is te bereiken via fg@leudal.nl of via het algemene nummer 0475 – 85 90 00.

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mochten we er toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de AVG en de Wpg ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).