Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met de beslissing over uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Hoe werkt het?

 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken. U kunt alleen bezwaar maken als u belanghebbende bent. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres;
  • de datum van uw bezwaarschrift;
  • om welk besluit het gaat;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit (motivering);
  • uw handtekening.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • Uw bezwaarschrift moet op tijd binnen zijn en de bovenstaande gegevens bevatten. Als het bezwaarschrift te laat is ingediend of als er informatie mist, wordt u in de gelegenheid gesteld het gebrek te herstellen. Mocht u geen geldige reden hebben voor het te laat indienen van het bezwaarschrift of als het gebrek niet is hersteld, wordt uw bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaard.

Procedure

Zodra het bezwaarschrift is ontvangen, ontvangt u een brief. Dit is de ontvangstbevestiging. Hierin staat ook het vervolg van de procedure beschreven. Hoe uw bezwaarschrift wordt behandeld, hangt af van het besluit waarmee u het niet eens bent. In de meeste gevallen wordt telefonisch contact met u opgenomen. Een aantal bezwaren wordt voorgelegd aan een Commissie bezwaarschriften.

Commissie bezwaarschriften

 • De Commissie bezwaarschriften bestaat uit onafhankelijke leden. Momenteel zijn er twee voorzitters en drie leden:
  • Mevrouw mr. E.M.T.A. Göertz, voorzitter (algemeen) / lid
  • Mevrouw mr. A.M. Siebenheller-Diependaal, lid
  • De heer mr. C.J.A.G. Bronzwaer, lid
  • De heer mr. R.M.M. Engelen, lid
 • Als de Commissie bezwaarschriften wordt ingeschakeld, ontvangt u hiervan een uitnodiging voor een hoorzitting. Deze hoorzittingen worden twee keer per maand op donderdagavond gehouden.
 • U kunt tijdens de hoorzitting uw bezwaar mondeling toelichten. Tevens kan de Commissie bezwaarschriften vragen stellen. Namens het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, is een vertegenwoordiger aanwezig. Ook is het mogelijk dat derde-belanghebbenden aanwezig zijn tijdens de hoorzitting. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt. De Commissie bezwaarschriften brengt na de hoorzitting over uw bezwaar advies uit aan het bestuursorgaan.
 • Nadat advies is uitgebracht, neemt het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaarschrift. Hierbij wordt het advies meegestuurd. Het bestuursorgaan mag afwijken van het advies.
 • Als het bezwaarschrift aan de Commissie bezwaarschriften wordt voorgelegd, heeft het bestuursorgaan twaalf weken de tijd om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. In alle andere gevallen heeft het bestuursorgaan zes weken de tijd. Die tijd begint te lopen de dag nadat u voor het laatst bezwaar kon maken. Als het ons niet lukt uw bezwaar op tijd af te handelen, hebben we nog maximaal zes weken extra tijd. Als wij die tijd gaan gebruiken krijgt u daarover een brief.

Te laat?

Als onze tijd om te beslissen om is, kunt u ons een brief sturen. Dat heet een ingebrekestelling. Wij hebben dan nog twee weken de tijd om ons besluit op uw bezwaar te sturen. Als wij dat niet op tijd doen, moeten wij u een dwangsom betalen. Meer informatie over een dwangsom kunt u vinden op rijksoverheid.nl.

Voorlopige voorziening

Het besluit geldt ook tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Een dergelijk verzoek kunt u alleen indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. U moet een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op www.rechtspraak.nl.

Beroep indienen

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? Dan kunt u tegen dit besluit in beroep gaan bij de rechtbank Limburg. Dit moet meestal binnen 6 weken.

Beroepsschrift indienen via rechtspraak.nl

Extra informatie

Indien u meer informatie over deze procedure wilt ontvangen, kunt u telefonisch contact opnemen (0475) 85 90 00 met de secretaris van de Commissie bezwaarschriften (de heer mr. E. Barentsen).