Van paracommercie is sprake als er een oneerlijke concurrentie ontstaat door stichtingen en verenigingen die buiten hun hoofddoelstelling om horecadiensten aanbieden aan het publiek, waarbij gebruik gemaakt wordt van voordelen zoals subsidiëring, fiscale vrijstellingen of het werken met vrijwilligers.

Goede balans

Een aantal stichtingen en verenigingen in de gemeente Leudal verstrekken alcoholhoudende drank als nevenactiviteit. De inkomsten hiervan zijn een extra bron van inkomsten voor de stichting of vereniging. Er dient een goede balans te zijn, zodat ongewenste concurrentie met de reguliere Drank- en Horeca-inrichtingen wordt voorkomen, maar er wel voor verenigingen en stichtingen mogelijkheden zijn om de kas te versterken. De activiteiten moeten vallen binnen de doelstelling van de vereniging/stichting.

Voorschriften

In de AV is opgenomen dat, ter voorkoming van oneerlijke concurrentie, er specifieke voorschriften en beperkingen worden verbonden aan de te verlenen Alcoholvergunningen voor paracommerciële instellingen. In het kort komt het er op neer dat:

 • het verboden is in de inrichting bijeenkomsten van persoonlijke aard te houden, waarbij alcoholhoudende dranken worden verstrekt. Hieronder vallen in elk geval bruiloften en partijen;
 • het verboden is om het houden van bijeenkomsten van persoonlijke aard openlijk aan te prijzen, hiermee te adverteren of reclame te maken;
 • het verstrekken van alcoholhoudende drank mag vanaf 1 uur voor, tijdens en 2 uur na bijeenkomsten en activiteiten in verband met de statutaire doelstelling van de vergunninghouder.

Uitzonderingen

Aan de Alcoholvergunning van een stichting of vereniging worden geen beperkende voorschriften verbonden als de stichting of vereniging op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als een regulier horecabedrijf op de markt opereert. Dan is er geen sprake van oneerlijke concurrentie. Hiervan is sprake als is voldaan aan alle onderstaande voorschriften:

 1. De instelling is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 2. De instelling is ingeschreven bij het bedrijfschap Horeca en Catering;
 3. De CAO-Horeca is volledig van toepassing;
 4. Alle sociale-verzekeringspremies en belastingen op het volledige loon van alle werknemers worden ingehouden en afgedragen;
 5. Andere belastingen worden afgedragen en de instelling geniet geen BTW-vrijstelling;
 6. Er wordt niet met vrijwilligers gewerkt;
 7. Er wordt geen overheidssubsidie, in welke vorm dan ook, ontvangen;
 8. Het ondernemen geschiedt voor rekening en risico van de instelling zelf;
 9. Het ondernemen past in het bestemmingsplan;
 10. Er een prijs overeengekomen is conform de marktwaarde, of er sprake is van een aangepaste prijs in relatie tot het primaire doel van de exploitatie;
 11. Het prijsniveau vergelijkbaar is met soortgelijke horecabedrijven ter plaatse of in de omgeving.

Tenslotte is het ook mogelijk bij bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard dat er een ontheffing kan worden verleend. Hierbij kan worden gedacht aan bijzondere festiviteiten, waarbij de vraag naar horecadiensten het bestaande aanbod overtreft.