Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest? Dan kunt u een klacht indienen.

Wat is het?

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders;
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie;
 • het niet reageren op uw vragen.

Bezwaar tegen een besluit

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. Wel kunt u bezwaar maken of beroep indienen.

Geen klacht indienen maar wel iets melden?

Heeft u een melding of tip over uw buurt? Is de verlichting in uw straat kapot? Heeft u last van illegale dump van afval, een verstopte riolering of een losse stoeptegel?

Een melding kunt u doen via de BuitenBeter app. U kunt deze app downloaden via Google Play (Android) of de App Store (IOS).

Wilt u liever een melding doen via de website? Gebruik dan onderstaande knop. 

Direct melden

Hoe dien ik een klacht in?

Dien uw klacht in bij de gemeente. Dit kan digitaal, mondeling of schriftelijk. Hieronder benoemen we wat u moet vermelden bij uw klacht:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
 2. dagtekening;
 3. over welke afdeling, ambtenaar, college- of raadslid gaat uw klacht;
 4. omschrijving het gedrag van de persoon waartegen u de klacht indient;
 5. geef aan waarom u hierover klaagt.

Zorg zelf voor een vertaling van de klacht als deze in een vreemde taal is opgesteld.

Digitaal

Klacht indienen

Schriftelijk

Een schriftelijke klacht richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal. Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. Vergeet de brief niet te ondertekenen.

Gemeente Leudal
t.a.v. College van Burgemeester en wethouders
Leudalplein 1
6093 HE Heythuysen

Hoe lang duurt het?

Na ontvangst van uw klacht nemen we uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen, dan laat de klachtencoördinator u weten waarom. Indien mogelijk verwijst hij u door naar de instantie waar u wel terecht kunt.

We streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Indien nodig, kan die termijn met nog eens vier weken worden verlengd. Hiervan ontvangt u een mededeling. Na deze termijnen kan het zijn, dat voor de juiste afhandeling van de klacht het noodzakelijk is om de termijn nogmaals te verlengen. 

Wanneer kan ik geen klacht indienen?

De gemeente is niet verplicht de klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een gedraging:

 • een gedraging waarover eerder een klacht is ingediend en die al volgens de klachtenregeling is behandeld kan niet opnieuw behandeld worden;
 • als een situatie zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan;
 • wanneer u bezwaar had kunnen maken;
 • als u in beroep kunt of had kunnen aantekenen;
 • wat deel uitmaakt van opsporing of vervolging van een strafbaar feit;
 • waarover de rechtbank een uitspraak heeft gedaan;
 • waarvoor al een opsporingsverzoek loopt;
 • als uw belang of het gewicht van de gedraging onvoldoende is;
 • als u bij de klacht niet de juiste zaken heeft aangegeven zoals in de klachtenregeling is omschreven.

Klachtbehandeling

Welke persoon de klacht als eerste in behandeling neemt, namens het college van burgemeester en wethouder, is afhankelijk tegen wie de klacht is gericht. Er wordt gekeken of de klacht op informele wijze kan worden afgehandeld. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld of wenst u niet mee te werken aan de klachtbehandeling op informele wijze, dan wordt een onafhankelijke klachtencommissaris ingeschakeld. Hij geeft advies en begeleiding bij de schriftelijke klacht. De gehele interne klachtbehandeling eindigt met het nemen van een oordeel door het bestuursorgaan.

De functie van klachtencommissaris van de gemeente Leudal wordt uitgeoefend door de heer Stevens.

Jaarverslag Klachten 2022

De gemeente is volgens de wet verplicht een jaaroverzicht te publiceren over de klachten die zijn binnengekomen. In de nota leest u ook meer over de manier waarop wij omgaan met die klachten.