Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen.

LET OP!! Wilt u een melding doen van zaken die betrekking hebben op (sociale) veiligheid, milieuklachten of het beheer en onderhoud van uw woon- en leefomgeving? Doe dan een Melding openbare ruimte.

>> Melding openbare ruimte

Wat is het?

Waarover kunt u een klacht indienen?

 • De persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op vragen.

In de volgende gevallen kunt u geen klacht indienen:

 • een gedraging waarover eerder een klacht is ingediend en die al volgens de klachtenregeling is behandeld kan niet opnieuw behandeld worden
 • als een situatie zich langer dan een jaar geleden heeft voorgedaan
 • wanneer u bezwaar had kunnen maken
 • als u in beroep kunt of had kunnen aantekenen
 • wat deel uitmaakt van opsporing of vervolging van een strafbaar feit
 • waarover de rechtbank een uitspraak heeft gedaan
 • waarvoor al een opsporingsverzoek loopt
 • als uw belang of het gewicht van de gedraging onvoldoende is
 • als u bij de klacht niet de juiste zaken heeft aangegeven zoals in de klachtenregeling is omschreven

Geen klacht maar wel iets melden?

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan kunt u een melding van maken via het meldpunt(externe link). Wij proberen er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Wat moet ik doen?

Dien uw klacht in bij de gemeente. Dit kan digitaal, mondeling of schriftelijk. Een mondelinge klacht dient u telefonisch in of u komt bij ons langs. Een schriftelijke klacht richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal. Geef in uw brief een volledige beschrijving van de achtergrond en een heldere toelichting van uw klacht. Vergeet de brief niet te ondertekenen. Hieronder benoemen we wat u moet vermelden bij uw klacht:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail adres;
 2. dagtekening;
 3. Over welke afdeling, ambtenaar, college- of raadslid gaat uw klacht;
 4. omschrijving het gedrag van de persoon waartegen u de klacht indient;
 5. geef aan waarom u hierover klaagt

Digitaal een klacht indienen

Zorg zelf voor een vertaling van de klacht als deze in een vreemde taal is opgesteld

Na ontvangst van uw klacht nemen we uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Wanneer uw klacht niet in behandeling wordt genomen, dan laat de klachtencoördinator u weten waarom. Indien mogelijk verwijst hij u door naar de instantie waar u wel terecht kunt.

Klachtbehandeling

Welke persoon de klacht als eerste in behandeling neemt, namens het college van burgemeester en wethouder, is afhankelijk tegen wie de klacht is gericht. Er wordt gekeken of de klacht op informele wijze kan worden afgehandeld. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid zijn afgehandeld of wenst u niet mee te werken aan de klachtbehandeling op informele wijze, dan wordt een onafhankelijke klachtencommissaris ingeschakeld. Hij geeft advies en begeleiding bij de schriftelijke klacht. De gehele interne klachtbehandeling eindigt met het nemen van een oordeel door het bestuursorgaan.

De functie van klachtencommissaris van de gemeente Leudal wordt uitgeoefend door de heer Stevens.

Hoe lang duurt het?

We streven ernaar om uw klacht binnen zes weken na ontvangst af te handelen. Indien nodig, kan die termijn met nog eens vier weken worden verlengd. Hiervan ontvangt u een mededeling.

Na deze termijnen kan het zijn, dat voor de juiste afhandeling van de klacht het noodzakelijk is om de termijn nogmaals te verlengen. In dit geval moet u een schriftelijk akkoord geven.

Jaarverslag Klachten 2021

Hieronder kunt u het Jaarverslag Klachten 2021 downloaden.

Heeft deze informatie u geholpen?