Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning

Verenigingen en stichtingen die bijdragen aan de Wmo-doelen worden middels deze subsidieregeling ondersteund. Subsidie wordt verleend voor activiteiten voor mensen met een beperking en activiteiten op de volgende gebieden: zelfstandig wonen, zelfhulp, mantelzorg, onderlinge hulp, evenals preventie in het kader van het zo lang mogelijk gezond en zelfstandig wonen. Activiteiten die onder deze regeling vallen, stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van deze doelgroep, evenals een actieve deelname aan de samenleving.

De subsidieregeling betreft een aantal onderdelen: 

 1. Huiskamerprojecten
 2. Seniorenverenigingen
 3. Zonnebloemafdelingen 
 4. Aanbieders van informele dagopvang
 5. Woontussenvoorzieningen
 6. Innovatieve activiteiten sociaal domein 

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

De regeling is bedoeld voor verenigingen en stichtingen die gevestigd zijn in de gemeente Leudal of volgens de statuten (mede) gericht zijn op inwoners van Leudal.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Voor de onderdelen 1 tot en met 5 dient u een subsidieaanvraag in vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Voor onderdeel 6 dient een aanvraag uiterlijk 12 weken voor de start van de activiteit te worden ingediend.

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

Per onderdeel zijn verschillende subsidies beschikbaar. 

 1. Huiskamerprojecten kunnen een subsidie voor de huisvestingskosten en een subsidie per deelnemer aan het project aanvragen.
 2. Seniorenverenigingen kunnen een subsidie aanvragen op basis van het aantal leden.
 3. Zonnebloemverenigingen kunnen een vast bedrag aan subsidie aanvragen.
 4. Aanbieders van informele dagopvang kunnen een subsidie aanvragen ter dekking van het exploitatietekort.
 5. Woontussenvoorzieningen kunnen een subsidie aanvragen ter dekking van het exploitatietekort.
 6. Organisatoren van innovatie activiteiten in het sociaal domein kunnen eenmalig een subsidie op basis van het exploitatietekort aanvragen.  

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Welke documenten heb ik nodig om een subsidie aan te vragen?

Per doelgroep worden verschillende documenten gevraagd. 

 • Zonnebloemafdeling
  • Begroting: overzicht van inkomsten en uitgaven van de afdeling gedurende het subsidiejaar.
  • Activiteitenplan: omschrijving van de activiteiten die gedurende het subsidiejaar plaatsvinden. 
 • Huiskamerproject, woontussenvoorziening en vrijwilligersinitiatief voor informele dagopvang 
  • Deelnemerslijst: overzicht van het aantal deelnemers, met vermelding van naam en woonplaats van de deelnemer. De peildatum van het aantal deelnemers is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd (voor een subsidie voor 2023 vermeldt u de deelnemers per 1 januari 2022).
  • Begroting inclusief huurkosten: overzicht van inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op het project.
  • Activiteitenplan: omschrijving van de activiteiten die in het subsidiejaar plaatsvinden. 
 • Seniorenvereniging
  • Ledenlijst: overzicht van het aantal leden van de vereniging, met vermelding van naam en woonplaats van de leden. De peildatum van het aantal leden is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd (voor een subsidie voor 2023 vermeldt u de deelnemers per 1 januari 2022).
 • Innovatieve activiteit sociaal domein
  • Begroting: overzicht van inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op de activiteit.
  • Activiteitenplan: omschrijving van de activiteit, inclusief een planning. 

Meer informatie

Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De regeling is hier te vinden op Overheid.nl(externe link)

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met beleidsondersteuner Pien Kerkhofs of beleidsmedewerkster Lonneke Linden. Zij zijn bereikbaar via p.kerkhofs@leudal.nl of  l.linden@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.