In 2020 is het Sport- en Beweegakkoord Leudal gesloten, waarmee Leudal de handen ineensloeg om de sport te versterken met als streven om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Maar liefst 62 organisaties, supporters genoemd, hebben dit akkoord toentertijd ondertekend. Het is een akkoord wat voor en door lokale sportverenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties is gevormd. Hier heeft iedereen de kans gehad om input te leveren op de drie thema’s, namelijk: samen meedoen, gezond actief en vitaal verenigen. Als supporters vinden wij dat iedereen in Leudal mee kan doen, dat iedereen gezond en actief opgroeit en dat verenigingen belangrijk zijn voor ontmoeting en bijdragen aan de leefbaarheid van de dorpen.  

Het Sport- en Beweegakkoord Leudal II richt zich – naast de hierboven genoemde thema’s, en in lijn met het Nationaal Sportakkoord II – op drie hoofdambities. Bij de eerste ambitie gaat het om ‘het fundament op orde’. Dat gaat over sterke sportaanbieders en een sociaal veilige sport voor iedereen. De tweede ambitie gaat over ‘het vergroten van het bereik van de sport’, waardoor meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen om te sporten of bewegen. Ten slotte zet de derde ambitie in op het vergroten van de maatschappelijke waarde van sport: ‘meer (zichtbare) betekenis aan sport’.
 

Samen meedoen

“In Leudal doet iedereen mee. Sport, bewegen en cultuur zorgen voor ontmoeting en activering.” 

Sport en bewegen brengen mensen samen en laten iedereen meedoen. Het draagt bij aan vitale inwoners en heeft een positief effect op de leefbaarheid in de dorpen. Er moet extra aandacht zijn voor doelgroepen die te weinig sporten of bewegen of die niet vanzelfsprekend mee (kunnen) doen, zoals jongeren senioren, mensen met een beperking en gezinnen in armoede. Dan kunnen we ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met voorzieningen dichtbij huis.

Gezond Actief

“In Leudal groeit iedereen gezond en actief op en dragen sport, bewegen en cultuur bij aan het goede en positief gezonde leven.”

De basis voor een gezond en actief leven moet gelegd worden bij kinderen. Jong geleerd is immers oud gedaan. Samen met lokale partners investeren in een gezonde omgeving van het kind waar de gezonde keuze vanzelfsprekend is; op school maar ook daarbuiten bij de sportvereniging of in de groene omgeving.
 

Vitaal Verenigen

“In Leudal zijn verenigingen belangrijk voor de ontmoeting en dragen ze positief bij aan de leefbaarheid van de dorpen.”

Maar verenigingen staan onder druk. Mensen verenigen zich minder vanzelfsprekend. Verenigingen kennen veel uitdagingen, die ook kansen bieden. Om beter in te spelen op de behoeften van de inwoners moeten sportverenigingen elkaar versterken en meer samenwerken. Samen verbinden we door sport en bewegen voor iedereen mogelijk te maken.

Fundament op orde

We werken samen aan een stevig fundament. De voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven, moeten verbeterd. Dit gaat over de mensen, organisaties, cultuur en materiële voorzieningen in de sport. We zetten in op kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig zijn voor alle Leudalse inwoners.

Vergroten van het bereik

We werken aan een groter bereik. Meer Leudalse inwoners voelen zich aangesproken en uitgenodigd om te gaan sporten en sport te beleven, door drempels te verlagen, mensen te prikkelen en succesverhalen te delen.

Meer (zichtbare) betekenis

We werken aan meer betekenis van sport, dit gaat over de waarde van sport voor Leudal: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven, maar ook de bijdrage aan het tegengaan van eenzaamheid, kansenongelijkheid, of juist het bevorderen van gezondheid van Leudalse inwoners.

Lees hier het volledige Sport- en beweegakkoordlink naar document.

Aanvragen uitvoeringsbudget 

Vanuit het Sport- en Beweegakkoord Leudal is er in de periode 2023-2026 jaarlijks €26.643,- uitvoeringsbudget beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de thema’s en ambities uit het Sport- en Beweegakkoord Leudal.

Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op het uitvoeringsbudget. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij het kernteam. Dit is een groep van personen die binnen Leudal op sportief gebied actief is, als vrijwilliger of als professional. Het kernteam beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar Ruben Vos via ruben@negen.nl
 

Download hier het Aanvraagformulier Uitvoeringsbudget Sport- en Beweegakkoord Leudallink naar document

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld, wat nu?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag voor (een deel van) het uitvoeringsbudget indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar Ruben Vos via ruben@negen.nl.

Het kernteam controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden én daarmee in aanmerking komt om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een ruime meerderheid van het kernteam moet hier positief over besluiten. Bij twijfel kan het kernteam ook besluiten om de aanvraag terug te sturen naar de aanvrager, met het verzoek om het te verbeteren. Indien het kernteam een aanvraag afkeurt, is het voor de aanvrager niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.

Het kernteam beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen en streeft ernaar om deze binnen vier weken te behandelen en te beoordelen. De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met Ruben Vos door te mailen naar ruben@negen.nl of te bellen naar 06 - 53 22 77 35.

Praat mee over het Sport- en Beweegakkoord Leudal

Wil je meepraten en meedenken om meer inwoners uit Leudal aan het sporten en bewegen te krijgen, of hoe we jouw sportclub én alle andere sportorganisaties uit de gemeente kunnen versterken en toekomstbestendig maken? Ruben maakt graag kennis met je! Voor meer informatie stuur een mail aan: ruben@negen.nl