Subsidieregeling Kunst en Cultuur

De gemeente Leudal wil een klimaat scheppen dat kunst en cultuur in de gemeente ondersteunt en stimuleert. Om dit te bereiken is een subsidieregeling opgesteld, die drie onderdelen kent: 

 1. Activiteitensubsidie 
  Het stimuleren van activiteiten die door verenigingen worden georganiseerd en voor publiek toegankelijk zijn. 
 2. Kunst en cultuur educatie
  Het steunen van kinderen en jongeren in het ontplooien van creatieve talenten.
 3. Innovatiesubsidie
  Het bevorderen van innovatie en ontwikkeling op het culturele en kunstzinnige vlak, door ruimte te bieden aan nieuw talent, jonge kunstenaars en nieuwe vormen van kunst.

Voor wie is deze regeling bedoeld? 

Elk onderdeel van de regeling is bestemd voor een bepaalde doelgroep: 

 1. Culturele verenigingen, gevestigd in Leudal, met voor het merendeel leden uit de gemeente Leudal.
 2. Docenten of overkoepelende organisaties van docenten die cultuuronderwijs aanbieden.
 3. Verenigingen, stichtingen, inwoners en groepen van inwoners gevestigd of woonachtig in de gemeente Leudal.

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

Voor de onderdelen 1 en 2 dient een aanvraag vóór 1 mei van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar te worden ingediend. Voor onderdeel 3 dient een aanvraag uiterlijk 12 weken voor de start van het project te worden ingediend.

Voor welke activiteiten kunt u een subsidie aanvragen? 

Per onderdeel worden verschillende subsidies toegekend. 

 1. Culturele verenigingen leveren een jaarprogramma aan, waarin de reguliere culturele activiteiten omschreven staan die in het betreffende subsidiejaar worden georganiseerd. Op basis van het aantal activiteiten wordt het subsidiebedrag bepaald. Culturele verenigingen ontvangen tevens een subsidie per jeugdlid. 

  Bovenstaand geldt niet voor carnavalsverenigingen: deze ontvangen een vast bedrag per subsidiejaar, aangevuld met een variabel bedrag voor de jeugd. 
 2. Een docent of overkoepelende organisatie van docenten ontvangt een subsidie per leerling, per cursusjaar. Per leerling wordt slechts één keer subsidie toegekend. 
 3. Een subsidie wordt verleend voor een uniek en innovatief kunst- en cultuurproject in de gemeente Leudal. 

Hoe vraag ik aan?

U maakt het gebruik van het online aanvraagformulier. Aanvragen gaat snel en gemakkelijk.

>> Start hier uw aanvraag subsidie

Wat is het verschil tussen een subsidie voor jaarlijkse verenigingsactiviteiten en een subsidie voor evenementen?

Volgens de subsidieregeling Kunst en Cultuur kunnen culturele verenigingen een jaarlijkse subsidie aanvragen voor de reguliere culturele activiteiten die ze uitvoeren. Dit betreffen openbare activiteiten, zoals concerten, exposities of lezingen, die jaarlijks (of tweejaarlijks) terugkeren in het programma van de vereniging. 

Als verenigingen in enig jaar een openbare activiteit uitvoeren die niet onder het jaarlijkse programma valt, dan kan hiervoor een evenementensubsidie worden aangevraagd. Het gaat om eenmalige activiteiten. 

Meer informatie over de voorwaarden die aan de subsidies worden gesteld, treft u aan in de subsidieregeling Kunst en Cultuur(externe link) en de subsidieregeling Evenementen(externe link)
 

Welke documenten heb ik nodig om een subsidie aan te vragen?

De subsidieregeling Kunst en Cultuur bestaat uit drie onderdelen: culturele verenigingen, cultuureducatie en innovatieve projecten. Bij de subsidieaanvraag wordt u per onderdeel verzocht om een aantal documenten te uploaden. De volgende documenten worden gevraagd:

 • Culturele verenigingen
  Harmonie, fanfare, schutterij, tamboerkorps, zangvereniging, toneelvereniging, heemkundevereniging:
  • Jaarprogramma van het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd. U geeft een omschrijving van de activiteiten, in welke maand en op welke locatie deze plaatsvinden.
  • Ledenlijsten waarop al uw actieve leden en jeugdleden vermeld staan. Geef de naam, woonplaats en geboortedatum aan. De peildatum van deze lidmaatschap is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd (voor een subsidie voor 2023 vermeldt u de leden per 1 januari 2022).
  • Carnavalsverenigingen leveren een ledenlijst aan waarop al de actieve jeugdleden vermeld staan. Geef de naam, woonplaats en geboortedatum aan. De peildatum van dit lidmaatschap is 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd (voor een subsidie voor 2023 vermeldt u de leden per 1 januari 2022).
 • Cultuureducatie
  Docenten of overkoepelende organisatie van docenten in het cultureel onderwijs leveren het volgende aan: 
  • Leerlingenlijst: aantal leerlingen in het betreffende cursusjaar met vermelding van de culturele onderwijsdiscipline en de cursusprijs. 
  • Vakdiploma of document waaruit aantoonbare ervaring blijkt: alleen benodigd als de docent niet eerder subsidie bij de gemeente Leudal heeft aangevraagd. Zie de subsidieregeling artikel 2.1 voor specifieke voorwaarden.
  • Begroting: overzicht van inkomsten en uitgaven in het betreffende cursusjaar. 
  •  Activiteitenplan: overzicht van de activiteiten die u als docent of als overkoepelende organisatie van docenten in het cursusjaar uit gaat voeren. 

Bij de vaststelling/verantwoording van de subsidie worden, zoals in de subsidieregeling in artikel 2.6 is omschreven, specifieke gegevens over de leerlingen en de cursussen gevraagd. 

 • Innovatief kunst- en cultuurproject
  Verenigingen, stichtingen, inwoners en groepen van inwoners uit Leudal leveren het volgende aan: 
  • Begroting: overzicht van inkomsten en uitgaven die betrekking hebben op het project.
  • Projectplan: omschrijving van het project, inclusief een planning. 

Meer informatie

Lees de subsidieregeling goed door alvorens aan uw aanvraag te beginnen. De Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Leudal 2022 is te vinden op Overheid.nl(externe link)

In 2021 heeft de gemeente Leudal een Kunst- en Cultuurbeleidlink naar pdf bestand opgesteld en op 1 januari 2022 is de bijbehorende subsidieregeling in werking getreden. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met Team Beleid Samenleving info@leudal.nl of via het algemene telefoonnummer van de gemeente Leudal (0475) 85 90 00.