Wat is het?

Heeft u bouw- of verbouwplannen? Vaak heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig (vroeger bouwvergunning). Sommige bouwwerken zijn vergunningvrij en voor bepaalde bouwwerkzaamheden moet u een uitgebreide procedure doorlopen. De regels verschillen per bouwwerk en situatie.

Hulp nodig?

  • Heeft u hulp nodig bij het digitaal invullen van uw aanvraag of heeft u geen computer?
  • Heeft u een vraag over het bestemmingsplan en kunt u het zelf niet digitaal vinden?
  • Heeft u een vraag of uw bouwplan mag bouwen en wilt u op weg geholpen worden?

Onze medewerkers van het loket omgevingszaken helpen u graag persoonlijk. Bel voor het maken van een afspraak met het Omgevingsloket, telefoonnummer: (0475) 85 90 00.

Onze medewerkers doorlopen samen met u de vragen, helpen bij de antwoorden, met het lezen van het bestemmingsplan en voeren een eerste toets uit of uw plannen zijn toegestaan of niet. Ook kunnen ze advies geven over de kosten.

Houd er rekening mee dat uw afspraak plaatsvindt tijdens de opening van het omgevingsloket, elke dinsdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Wat kost het?

Voor het aanvragen van een vergunning betaalt u leges. In de tarieventabel van de legesverordening(externe link) vindt u een overzicht van de kosten. Ook voor een conceptaanvraag betaalt u legeskosten, maar deze zijn lager dan de kosten van een aanvraag om omgevingsvergunning. Als de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld, kunt u een definitieve omgevingsvergunningaanvraag indienen. De kosten van de conceptaanvraag worden dan verrekend met de legeskosten van de omgevingsvergunning. U betaalt hierdoor dus géén extra legeskosten.Als de omgevingsvergunning wordt geweigerd, krijgt u de legeskosten niet terug. Ook als uw aanvraag buiten behandeling wordt gelaten of tijdens de behandeling door u wordt ingetrokken, moet u leges betalen. Als u de omgevingsvergunningaanvraag tijdens de procedure intrekt, kunt u recht hebben op een gedeeltelijke vermindering van de legeskosten. Bij illegale bouw (bouwen zonder vergunning) worden de leges bij legalisatie met 50% verhoogd.

Bouwkostenindicator

De hoogte van de te betalen leges is afhankelijk van de hoogte van de bouwkosten. De bouwkosten worden bepaald aan de hand van de bouwkostenindicator (BKI). Hierin zijn de bouwkosten opgenomen van de meest voorkomende bouwwerken. De bouwkosten zijn gebaseerd op actuele eenheidsprijzen. Aan de hand van deze eenheidsprijzen worden de bouwkosten van een project bepaald. De bouwkosten conform de BKI zijn vaste eenheidsprijzen voor bepaalde type bouwwerken en vormen de grondslag voor de berekening van de bouwleges (en niet de werkelijke bouwkosten of een raming hiervan). De kengetallen zijn vastgelegd per type bouwwerk en worden in de meeste gemeenten van de regio Midden- en Noord Limburg toegepast. Voor de heffing van de bouwleges geldt het uitgangspunt dat voor gelijksoortige gebouwen en bouwwerken, gelijke leges worden betaald. Daarom is het voor de berekening van de bouwkosten niet van belang of gebruik wordt gemaakt van bestaande materialen, bouwen in eigen beheer of het gebruik van bestaande gebouwen en bouwwerken. De nieuwbouw eenheidsprijzen zijn altijd van toepassing. Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

  • 1/3 van de kosten voor ruwbouw;
  • 1/3 van de kosten voor afwerking;
  • 1/3 van de kosten voor installaties.

Bij verbouw en renovatie wordt, voor dat deel van het bouwwerk waarop de verbouw-/renovatie betrekking heeft, de hierboven genoemde verdeling toegepast.Het bepalen van de oppervlakte en inhoud gebeurt op basis van de de bijlage 1 ‘Instructie bepaling bouwkosten’ bij de Bouwkostenindicator(externe link). De kosten van bouwwerken die NIET zijn genoemd in de BKI worden bepaald op basis van vergelijkbare bouwwerken die wel zijn genoemd in de BKI. Als géén vergelijking mogelijk is, worden de kosten, conform de UAV 2012, bepaald op basis van een onderbouwde raming van deze kosten, het overleggen van een open begroting of een offerte/aannemingsovereenkomst.

De bouwkostenindicator 2022(externe link) treedt één dag na bekendmaking in werking. De BKI 2022 (externe link)geldt vanaf 3 februari 2020. De bouwkosten van aanvragen die vanaf deze datum zijn ingediend worden berekend aan de hand van deze eenheidsprijzen. De bouwkosten van oudere aanvragen worden berekend aan de daarvoor geldende BKI’s.

Hoe werkt het?

Bouwen zonder vergunning

Voor sommige bouwwerken heeft u géén vergunning nodig om te mogen bouwen. Via omgevingsloket.nl(externe link) kunt u een check doen om te bepalen of uw activiteit vergunningvrij is. Daarnaast heeft de Rijksoverheid(externe link) brochures gemaakt over veelvoorkomende vergunningsvrije bouwwerken.

De regels om te bepalen of u een vergunning nodig heeft, zijn complex. Twijfelt u of wilt u meer informatie hierover, neem dan contact op met het omgevingsloket, telefoonnummer: (0475) 85 90 00.

Bouwen met vergunning

Als uw bouwplan niet vergunningvrij is, heeft u een omgevingsvergunning nodig voordat u mag beginnen met bouwen. Behalve dat u gaat bouwen, kan het zijn dat u meer activiteiten gaat ondernemen waar een vergunning voor nodig is, zoals kappen van bomen of het maken van een uitrit. U kunt de vergunning voor deze activiteiten in één keer aanvragen. Dat is praktisch. Maar u bent het in vrijwel alle gevallen niet verplicht.

U mag ook voor alle activiteiten, zoals bouwen, kappen of het aanleggen van een uitrit een aparte omgevingsvergunning aanvragen. Het nadeel is dan wel dat u voor alle onderdelen apart een procedure moet doorlopen, waardoor de leges hoger kunnen zijn. Ook zal het langer duren voordat u alle vergunningen in uw bezit heeft. Zoveel mogelijk in één keer aanvragen bespaart dus tijd en geld en geeft direct duidelijkheid over de haalbaarheid van uw plan.

(Complexe) projecten, waarbij bijvoorbeeld een wijziging van het bestemmingsplan nodig is of bij monumenten, hebben hun eigen regels. Een van die regels is ook het houden van een omgevingsdialoog. Het is niet altijd mogelijk om voor losse activiteiten een vergunning aan te vragen. Als dit voor u van toepassing is, kan de gemeente u hier meer over vertellen.

Conceptaanvraag (vooroverleg)

Voordat u een formele aanvraag voor omgevingsvergunning indient, kunt u een conceptaanvraag doen. Via Omgevingsloket.nl(externe link) kunt u een (concept)aanvraag indienen voor vooroverleg. 

Direct naar Omgevingsloket.nl(externe link)

LET OP: Gebruik na het invullen van de aanvraag op het Omgevingsloket de knop "Vooroverleg" (niet indienen).

Bij een conceptaanvraag moet u de uiterlijke verschijningsvorm van het plan uitwerken, maar nog niet de technische aspecten. Uw plan zal dan eerst worden getoetst aan het bestemmingsplan. Als blijkt dat uw aanvraag niet past binnen het bestemmingsplan, wordt ook gekeken of hiervan afgeweken kan worden. Daarna wordt, indien van toepassing uw aanvraag voorgelegd aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie beoordeelt of uw plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. Verder bekijken we welke overige activiteiten van toepassing zijn (bijvoorbeeld een vergunning voor kappen, slopen of inrit). Ook het houden van een omgevingsdialoog kan wenselijk zijn.

Uw conceptaanvraag wordt op deze manier op alle aspecten beoordeeld. Zo krijgt u een duidelijk eindadvies, waaruit blijkt of uw plan op die manier te realiseren is. Hierdoor weet u precies waar u aan toe bent. Wij streven ernaar u binnen 10 weken te informeren over de realiseerbaarheid of voortgang van uw conceptaanvraag.

Een ander voordeel van een conceptaanvraag is, dat de legeskosten lager zijn dan de legeskosten van een aanvraag om omgevingsvergunning. Als de conceptaanvraag positief wordt beoordeeld, kunt u de definitieve aanvraag omgevingsvergunning indienen. De kosten van de conceptaanvraag worden dan verrekend met de legeskosten van de omgevingsvergunning. U betaalt hierdoor géén extra legeskosten.

Waaraan moet de omgevingsvergunning voldoen?

De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen wordt getoetst aan:

  • het bestemmingsplan/beheersverordening of exploitatieplan. In het bestemmingsplan/beheersverordening of het exploitatieplan is het planologische kader beschreven waaraan een bouwplan moet voldoen. Dit zijn bijvoorbeeld eisen voor afstanden tot de perceelsgrenzen, bouwhoogten en inhoudsbepalingen. De meeste bestemmingsplannen zijn te raadplegen via ruimtelijkeplannen.nl(externe link).
  • de Welstandsnota (indien van toepassing). Uw bouwplan moet voldoen aan de welstandseisen.
  • het Bouwbesluit.In het Bouwbesluit staan de technische eisen waaraan een bouwplan moet voldoen. Het bouwbesluit kunt u inzien via bouwbesluitonline.nl(externe link);
  • de bouwverordening (opgegaan in de Algemene verordening gemeente Leudal)(externe link). Hierin zijn aanvullende lokale (technische) eisen opgenomen, die specifiek voor de gemeente Leudal gelden. Deze kunt u inzien via Algemene verordening.

Wet Bibob

Voor sommige omgevingsvergunningen moet u ook een toets van de wet Bibob doen. Bibob betekent: Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur.

De toets wordt gebruikt om bedrijven en personen te screenen. Als de gemeente vermoedt dat de vergunning misbruikt kan worden voor criminele activiteiten, kan de vergunning op grond van de wet Bibob worden geweigerd of ingetrokken. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van de Dienst Justis(externe link).

De beleidsregel Bibob vindt u op www.overheid.nl(externe link)

Andere activiteiten

Soms hebt u voor uw geplande activiteiten een andere vergunning nodig dan de omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld een watervergunning of evenementenvergunning. Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Buren

Als u het plan heeft om te gaan verbouwen, is het verstandig om dit eerst met uw buren te bespreken. Mochten zij aangeven dat zij problemen hebben met uw plan, dan kunt u samen zoeken naar een oplossing waar u beide tevreden mee bent. Dit voorkomt problemen achteraf. In onze handreiking Omgevingsdialoog helpen we u op weg naar het voeren van een goede dialoog.

Extra informatie

klanttevredenheid

Voor klanttevredenheidsonderzoeken gebruiken wij de contactgegevens die bij de aanvraag van omgevingsvergunningen zijn ingediend. Wij voeren deze klanttevredenheidsonderzoeken uit om zo onze dienstverlening omtrent omgevingsvergunningen te verbeteren. Wij werken hierin samen met een bedrijf (KCM) waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.