Omgevingsplan Leudal

Stel, u wilt weten of u een dakkapel mag plaatsen. Of hoe hoog de woningen mogen zijn die verderop worden gebouwd. Of aan welke geluidsnormen u zich als ondernemer moet houden. Onder de Omgevingswet komen veel van dit soort regels op 1 plek te staan: in het Omgevingsplan Leudal.

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Gemeenten moeten uiterlijk 1 januari 2032 een omgevingsplan hebben vastgesteld voor hun hele grondgebied. In dit omgevingsplan staan regels die helpen om ontwikkelingen mogelijk te maken en tegelijkertijd onze fysieke leefomgeving te beschermen. Denk aan regels over bouwen, gebruik van gebouwen, monumenten, water, natuur en milieu.

Tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’

Zodra de Omgevingswet ingaat, krijgt Leudal automatisch een tijdelijk omgevingsplan ‘van rechtswege’. Daarin staan de bestemmingsplannen nog gewoon zoals zo vóór 1 januari 2024 ook waren. Samen met specifieke regels over bouwen en milieu die van het Rijk naar de gemeenten gaan.

Waarom maken we een Omgevingsplan Leudal?

Nu staan deze regels nog op veel verschillende plekken: in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen én in regels van het Rijk. Bovendien kunnen regels en begrippen uit bestemmingsplannen en de uitleg daarvan per gebied verschillen. Door regels bij elkaar te brengen in één samenhangend omgevingsplan worden ze overzichtelijker en beter vindbaar.

Zo kunnen we beter inspelen op grote ontwikkelingen en zorgen voor een goed ingerichte, veilige en gezonde leefomgeving. Ook ziet u sneller en makkelijker welke regels er gelden op een bepaalde plek. 

Zo pakken we dit aan in Leudal

Tot 1 januari 2032 krijgen we de tijd om een nieuw, samenhangend omgevingsplan te maken. Dat gaat met zoveel regels niet van de ene op de andere dag. 

Daarom doen we het stap voor stap. 

We vervangen de bestemmingsplannen. Dat doen we per gebied, bijvoorbeeld eerst de woongebieden, daarna de bedrijventerreinen, en daarna volgen een of meerdere delen van het buitengebied. Ondertussen voegen we nog meer regels uit verordeningen toe, bijvoorbeeld over bomenkap. Dit overgangsproces duurt tot 2032.

Regels en begrippen die nu per gebied onnodig van elkaar verschillen, trekken we hierbij zoveel mogelijk gelijk. Dit betekent niet dat alle regels overal in Leudal gaan gelden. Regels kunnen gelden voor een specifieke locatie, voor een groter gebied of voor het hele grondgebied.

Dit verandert er aan de regels

De inhoud van de regels laten we zoveel mogelijk gelijk. Dat betekent dat de meeste regels alleen van vindplaats en soms van vorm veranderen, maar dat hun effect in de praktijk hetzelfde blijft. Een aantal regels zal wél inhoudelijk veranderen zodat ze duidelijker worden of om op specifieke locaties andere dingen toe te kunnen staan. 

De gemeente is verplicht om de omgeving te betrekken bij een wijziging van het omgevingsplan. De gemeente moet aankondigen dat ze het omgevingsplan gaat wijzigen, en gaat met de omgeving daarover in gesprek. Dit heet participatie. Het omgevingsplan wordt ook ter inzage gelegd, iedereen kan daarop reageren met een zienswijze. De gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast. Als u het niet eens bent met het gewijzigde omgevingsplan, kunt u in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kun je het omgevingsplan in zien?

De regels uit het omgevingsplan zijn vanaf 1 januari 2024 te bekijken via het omgevingsloket. Je kunt dan zoeken op een kaart en per locatie zien welke regels en beleid er gelden.

Wijzigen van het omgevingsplan 

Ook voor nieuwe initiatieven is het mogelijk om het omgevingsplan te ‘wijzigen’, net zoals het tot 1 januari 2024 mogelijk was om het bestemmingsplan te wijzigen. Deze wijzigingen van het omgevingsplan worden door de initiatiefnemer van het initiatief voorbereid en niet door de gemeente. In de overgangsperiode tot 1 januari 2032 zal hiervoor in het omgevingsplan een apart hoofdstuk worden ingericht. Hierdoor hoeft het initiatief niet te wachten tot het gebied waar het initiatief ligt wordt vervangen, maar kan vooruitlopend hierop alvast worden meegewerkt aan het plan. 

Hoe werkt het? 

Soms wil een initiatiefnemer een project realiseren dat in strijd is met het omgevingsplan. Meestal vraagt hij dan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) aan. Dit is namelijk een eenvoudigere procedure dan een wijziging van het omgevingsplan. 
Niet alle initiatieven kunnen echter worden vergund met een voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. In dat geval zou een wijziging van het omgevingsplan kunnen worden aangevraagd.

Een aanvraag om een wijziging van het omgevingsplan wordt voorbereid door de initiatiefnemer. Het is verstandig om eerst een conceptverzoek te doen. Ook hoort u welke procedure er nodig is. En welke gegevens u moet aanleveren.

Een aanvraag moet voldoende informatie bevatten die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn. Daarnaast zijn er een aantal juridische en technische onderdelen nodig. Hiervoor hebben wij een ‘Handboek Omgevingsplan’ opgesteld. (dit volgt in januari 2024)

Een aanvraag voor een wijziging kan niet via het omgevingsloket worden ingediend. Hiervoor bestaat géén ingang. Dit is een bewuste keuze. Het wijzigen van het omgevingsplan is een bevoegdheid die de gemeente vooral ambtshalve uitoefent.
Een aanvraag voor het wijzigen van een omgevingsplan maakt u een afspraak via het loket omgevingszaken. Onze medewerkers van het loket omgevingszaken helpen u graag persoonlijk. Bel voor het maken van een afspraak met het Omgevingsloket, via telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Heeft u vragen?

  • Heeft u vragen over het omgevingsplan algemeen?
    Op de websites van de VNG en het IPLO is nog veel meer informatie te vinden over het omgevingsplan en de omgevingswet.
  • Heeft u vragen over (het inzien van) het omgevingsplan Leudal? 
    Neemt u dan contact op met het loket omgevingszaken, via telefoonnummer (0475) 85 90 00.
  • Heeft u vragen over het wijzigen van een omgevingsplan voor een nieuw initiatief? 
    Kijkt u dan op de pagina “IPLO Procedure voor het wijzigen van een omgevingsplan” of neemt u contact op met het loket omgevingszaken, via telefoonnummer (0475) 85 90 00.