Wat is het?

Het woord welstand betekent: ‘fraaiheid van voorkomen, goed uiterlijk’. Met welstandsbeleid willen wij de kwaliteit van de bebouwde omgeving behouden, beheren en verbeteren. Dit beleid geeft in grote lijnen aan wat wel en wat niet is toegestaan met betrekking tot bouwactiviteiten. 

Hoe werkt het?

Bij veel bouwactiviteiten speelt welstand een rol. De locatie, vormgeving en materialen maken of iets passend is in zijn omgeving. Bij de toets aan welstand worden alle aspecten van een bouwwerk beoordeeld op het goede uiterlijk.

De gemeente Leudal heeft in haar welstandsnota (te vinden onder het kopje Documenten onderaan deze pagina) beschreven wat beeldkwaliteit inhoudt. Wordt aan de criteria voldaan, dan voldoet een bouwplan aan ‘redelijke eisen van welstand’. Voor sommige specifieke bouwwerken zijn aanvullende beleidsnota’s met (duidelijkere) criteria opgesteld. Dit geldt voor:

  • Agrarische gebouwen in het buitengebied van Leudal
  • reclames

De beleidsnota’s zijn opgenomen onder het kopje Documenten, onderaan dit product

Wanneer is geen welstand van toepassing?

Bouwactiviteiten hoeven niet vooraf te worden getoetst aan welstand als:

  • Zijn gelegen in welstandsvrije gebieden. Deze gebieden zijn aangegeven in de bijlagen behorende het welstandsbeleid;
  • het om bouwwerken gaat zoals zwembaden, lichtmasten, zendmasten, bruggen, pergola’s, gelegen in welstandsplichtige gebieden;
  • deze voldoen aan de ‘objectcriteria’ (te vinden in het welstandsbeleid), dit zijn concrete criteria voor bepaalde vergunningsplichtige bouwwerken bij woningen (enkel in welstandsplichtige gebieden);
  • er sprake is van vergunningsvrije bouwwerken. Op omgevingsloket.nl kunt u controleren of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft.

Voor deze bouwwerken is een toets aan eisen van welstand niet van toepassing. U bent zelf verantwoordelijk voor de (minimale) kwaliteit van uw bouwplan.

Excessenregeling

Als de kwaliteit van een vergunningsvrij  en/of welstandsvrij bouwwerk zo laag is, dat het bouwwerk ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’, kunt u daar achteraf alsnog over aangesproken worden door de gemeente. Dit is geregeld in de zogenaamde ‘excessenregeling’ in de welstandsnota. Een voorbeeld hiervan is het oranje of roze verven van een gebouw of het maken van een aanbouw in een woonbuurt bestaande uit stalen damwandprofielen. Als u twijfelt of vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het Burgerbedrijvenplein, tel: (0475) 85 90 00.

Kwaliteitseisen

In de welstandsnota staan de kwaliteitseisen en beoordelingscriteria waaraan een bouwwerk moet voldoen:

  • algemene criteria: deze richten zich op de architectonische aspecten van het ontwerp, zoals vorm, schaal, materiaal, kleur, de stedenbouwkundige samenhang en de bouwtraditie (geschiedenis). Alles wat gebouwd wordt moet aan deze algemene kwaliteitseisen voldoen;
  • gebiedscriteria: per wijk kunnen de criteria anders zijn. Zo kunnen in gebieden met een hoge kwaliteit ook hogere eisen aan de bouwplannen gesteld worden;
  • objectgerichte criteria: deze gelden voor veel voorkomende kleinere bouwwerken bij woningen, zoals erkers, carports en erfafscheidingen.

Meer informatie

Commissie ruimtelijke kwaliteit  

De commissie ruimtelijke kwaliteit is een onafhankelijke adviescommissie die de gemeente adviseert over de toets aan redelijke eisen van welstand van bouwplannen. Ze doet dit door uw bouwplan te toetsen aan de welstandsnota. De commissie adviseert ook over stedenbouwkundige ontwikkelingen, zoals nieuwbouwlocaties of herinrichting van bestaande gebieden. Ook beoordeelt de commissie monumentale plannen.

Vergaderingen 

De commissie ruimtelijke kwaliteit vergadert op vaste data in het gemeentehuis van Leudal op de donderdagochtend. De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Iedereen mag de vergadering bijwonen. Als u uw plan vooraf wilt bespreken of wilt overleggen over een uitgebracht advies, neem dan contact op met de ambtenaar die uw plan behandelt.

Ambtelijke toets welstand

Niet alle aanvragen worden door de commissie ruimtelijke kwaliteit getoetst. Een aantal typen bouwwerken wordt ambtelijk getoetst worden. Dit zorgt ervoor dat de procedures eenvoudiger worden en dat u sneller weert of uw plan voldoet. Voorwaarde is wel dat voor deze categorie bouwwerken concretere criteria of regels zijn opgesteld. Dit geldt op dit moment voor reclames, beeldkwaliteitplannen en bijbehorende bouwwerken bij woningen.

Bezwaar tegen advies commissie ruimtelijke kwaliteit

U kunt geen bezwaar maken tegen een advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit. Het advies is onderdeel van de procedure van een omgevingsvergunning. Tegen het besluit op de gehele aanvraag kunt u wel bezwaar maken. Als u het niet eens bent met het advies van de commissie, kunt u uw bouwplan bespreken met de commissie. Blijft het advies negatief, kunt u het college van burgemeester en wethouders verzoeken om af te wijken van het advies van de commissie. Het college kan dit slechts met een goede motivatie doen. In het uiterste geval kunt u het college verzoeken om uw bouwplan voor te leggen aan een andere commissie ruimtelijke kwaliteit, bijvoorbeeld van de gemeente Echt-Susteren of Maasgouw.

Heeft deze informatie u geholpen?