Wat is het?

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Denk hierbij aan kosten voor rechtsbijstand, alarmering, warme maaltijden, budgetbeheer, bewindvoerderskosten etc.

Of u bijzondere bijstand krijgt, hangt af de hoogte van uw inkomen en bezittingen zoals uw auto en spaargeld.

Wat zijn de voorwaarden voor de bijzondere bijstand?

Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand gelden onder andere de volgende voorwaarden:

 • U heeft een laag inkomen (130% van de voor u geldende bijstandsnorm) en weinig vermogen (beneden de voor u geldende vermogensgrens). 
  De normen vindt op Rijksoverheid bij de onderwerpen 'Wanneer heb ik recht op bijstand?' en 'Wat is de bijstandsnorm?'.  
 • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
 • De kosten zijn noodzakelijk.
 • De kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden.
 • Er is geen sprake van een voorliggende voorziening waaruit de kosten betaald (kunnen) worden.
 • U heeft niet kunnen reserveren voor deze kosten.

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft, zoals de huur, telefoonkosten, een nieuwe wasmachine of meubels. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen.

Voor wie is bijzondere bijstand?

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel spaargeld en bezit u heeft. Dit noemen wij draagkracht. 
U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook als u een ander laag inkomen zoals een arbeidsongeschiktheidsuitkering, een klein pensioen of een laag salaris heeft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen.

Is uw vermogen iets te hoog of is uw inkomen nét iets hoger is dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u soms ook (gedeeltelijke) bijzondere bijstand krijgen. 

Wat moet u doen om bijzondere bijstand te krijgen? 

U moet hiervoor een aanvraag indienen. Afhankelijk van uw inkomen en de kostensoort hebben wij hieronder uitgelegd hoe u dit moet doen. Feitelijk zijn er 2 manieren: 

 • U dient een aanvraag bijzondere bijstand in voor individuele bijzondere en noodzakelijke kosten.
 • U maakt gebruik van de ‘Regeling bijzondere kosten’ voor een aantal kostensoorten.
   

Wat is de Regeling bijzondere kosten?

Via de Regeling bijzondere kosten kunt u op een eenvoudige manier bijzondere bijstand krijgen voor 7 veel voorkomende kostensoorten. 
Voorwaarde is wel dat u al een brief van ons heeft ontvangen waarin deze regeling aan u is toegekend.

Bij de toekenning van de Regeling bijzondere kosten krijgt u automatisch een tegemoetkoming in de kosten van uw aanvullende zorgverzekering. Deze bedraagt € 20,- per maand.  

Welke kosten omvat de Regeling bijzondere kosten nog meer?

 1. Meerkosten warme maaltijden 
 2. Alarmering 
 3. Eigen bijdrage CAK (vanuit WMO) 
 4. Budgetbeheer 
 5. Bewindvoering/curatele/mentorschap/beheer PGB 
 6. Eigen bijdrage rechtshulp 
 7. Legeskosten verblijfsvergunning

Hoe kunt u gebruik maken van de regeling bijzondere kosten?

Dit is afhankelijk van uw soort inkomen:

U heeft een bijstandsuitkering (Participatiewet)

Dan krijgt u automatisch de Regeling bijzondere kosten. U kunt dus direct het formulier Regeling bijzondere kosten gebruiken.

U heeft een andere uitkering of een laag inkomen 

En wil u de regeling bijzondere kosten voor het jaar 2024 aanvragen: 
Dan gebruikt u het aanvraagformulier ‘aanvraag bijzondere bijstand’. Op deze manier kunnen wij onderzoeken of u aan de voorwaarden voldoet voor de bijzondere bijstand en daarmee de regeling bijzondere kosten. Dit formulier heeft u ook nodig als u alleen maar de tegemoetkoming aanvullende zorgverzekering wil aanvragen.

U heeft een andere uitkering of een laag inkomen 

Én heeft u een brief van ons ontvangen waarin staat dat u in het jaar 2024 geen of onvoldoende draagkracht uit inkomen en vermogen heeft? 
U kunt dan direct het formulier ‘Regeling bijzondere kosten’ gebruiken.

Termijn van aanvragen

Zorg er wel voor dat u binnen 3 maanden na het ontstaan van de kosten het formulier Regeling bijzondere kosten indient.

Vraagt u bijzondere bijstand voor andere kosten?

Dit is afhankelijk van de soort kosten die u aanvraagt. Staan de kosten die u wil aanvragen niet in de ‘Regeling bijzondere kosten’? Dan moet u deze op een andere manier aanvragen, en wel als volgt:  

U heeft een bijstandsuitkering (Participatiewet)

Gebruik dan het aanvraagformulier ‘aanvraag bijzondere bijstand voor uitkeringsgerechtigden’ om de bijzondere bijstand aan te vragen.

U heeft een andere uitkering of een laag inkomen 

Dan moet u het aanvraagformulier ‘aanvraag bijzondere bijstand voor niet-uitkeringsgerechtigden’ volledig invullen en ondertekenen.

Aanvullende gegevens

U moet ook aanvullende gegevens over onder andere het inkomen en vermogen bij de aanvraag verstrekken. In het aanvraagformulier staat welke gegevens dat zijn.

Aanvraag indienen

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar:

Gemeente Leudal, afdeling Uitvoering Sociaal Domein, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen.

Zorgt u er ook voor dat alle gevraagde bewijsstukken erbij zitten? Dan kunnen we uw aanvraag sneller afhandelen.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Hoe lang duurt het?

De gemeente besluit binnen 8 weken nadat u de complete aanvraag hebt gedaan. U krijgt een brief met het antwoord.
 

Verandert er iets in uw situatie?

Geef dit dan aan ons door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier onder aan deze pagina gebruiken. Als u op tijd wijzigingen doorgeeft, voorkomt u dat u bijzondere bijstand moet terugbetalen.

Denk bij wijzigingen bijvoorbeeld aan wijzigingen in uw persoonsgegevens, gezinssamenstelling en/of woonsituatie. Of een verandering van uw inkomen of vermogen.