Evenementenvergunning in Leudal

Wat is het?

Een evenement is een gebeurtenis die voor publiek toegankelijk is. Wilt u een (groot) evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg, dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Voor een aantal kleine evenementen hoeft op grond van de Algemene verordening geen evenementenvergunning te worden aangevraagd. Een dergelijk klein evenement dient dan aan bepaalde voorwaarden te voldoen. En voor het organiseren van het klein evenement moeten bepaalde algemene (spel)regels in acht worden genomen.

Aanvraag termijn

Vergunningaanvragen moeten minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Verzocht wordt vergunningaanvragen voor grote evenementen minstens 12 weken van te voren in te dienen.

De gestelde termijn is onder andere nodig voor het inwinnen, verwerken en afstemmen van de adviezen.

Let op! De vergunningaanvraag kan afgewezen worden als deze aanvraag te laat wordt ingediend (minder dan acht weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft).

Als u na het lezen van bovenstaande informatie vragen heeft over de aanvraag van de evenementenvergunning dan verzoeken wij u contact op te nemen de medewerkers van APV/bijzondere wetten of een mail te sturen naar APV@leudal.nl  We kunnen dan samen bekijken wat er nodig is, op dat moment, voor een aanvraag voor een evenement.

De behandeling van een aanvraag neemt minimaal 8 weken in beslag.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u een evenementenvergunning krijgt.

Beoordeling van de risico's

Geen enkel evenement is hetzelfde. Op basis van de ingediende aanvraag maakt de gemeente een inschatting van de risico's van het evenement. Dit noemen we de risico-classificatie. Deze risico-classificatie is in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg tot stand gekomen en geldt voor alle gemeenten. Op basis van de risico-classificatie wordt bepaald welk type vergunning noodzakelijk is en welke voorschriften hieraan worden verbonden.

Verder kunnen er slechts 30 dranghekken per keer worden uitgeleend. Bekijk voordat u de hekken op komt halen de openingstijden van het gemeentewerf in Hunsel.

Aanvullend veiligheidsplan

In een aantal gevallen kan een veiligheidsplan vereist zijn. In dit plan geeft u nader aan hoe u als organisator omgaat met een aantal veiligheidsvraagstukken. Onderwerpen uit het veiligheidsplan zijn bijvoorbeeld beveiliging, inrichting van de accommodatie, brandveiligheid en hygiëne. Het veiligheidsplan maakt onderdeel uit van de uiteindelijke vergunning.

Neem daarom eerst contact op met de medewerkers van het cluster APV & Bijzondere Wetten van het Burgerbedrijvenplein, gemeente Leudal. Telefonisch bereikbaar via (0475) 85 90 00. Zij kunnen u aangeven of een veiligheidsplan vereist is.

Checklist veiligheids- en calamiteitenplan VRLN

Elektronisch aanvraagformulier met handige checklist

Het elektronische aanvraagformulier evenementenvergunning bevat een ingebouwde checklist. Na het beantwoorden van enkele eenvoudige vragen weet u direct of een evenementenvergunning nodig is voor uw activiteit. Indien nodig, kunt u na het doorlopen van de checklist direct online uw aanvraag indienen.

Vraag een evenementenvergunning aan

Ten behoeve van de beoordeling van de evenementenvergunning is indien nodig een goede tekening vereist waarop verkeersmaatregelen/verkeersborden ten behoeve van het evenementen worden aangegeven.

Dit speelt bijvoorbeeld bij gevaarlijke verkeerssituaties, een wegafsluiting, een verkeersomleiding enzovoorts.

Deze tekening is nodig bij de beoordeling van de evenementenvergunning.
Gebruik kan worden gemaakt van een digitale kaart. Deze is te vinden op www.openstreetmap.org

Op de verkeerstekening moet het volgende zijn opgenomen:

 • Naam evenement;
 • Datum en tijdstippen evenement;
 • Naam kern;
 • Straatnamen;
 • Verkeersborden, link naar RVV bijlage 1;
 • Omleidingsroute als dat nodig is;
 • Inzet van verkeersregelaars, waar die gaan staan

Wat kost het?

Aan de evenementenvergunning zijn geen legeskosten verbonden. Aan het gebruik van water en elektriciteit kunnen wel kosten verbonden zijn.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit minstens 12 weken van tevoren. Voor de vergunningvrije evenementen op grond van de Algemene verordening gelden de volgende algemene (spel)regels:

 • de organisator of degene die feitelijk de leiding heeft over het evenement, gaat na of er een goede verzekering is tegen schade als gevolg van het evenement;
 • de organisator is verplicht om aangerichte schade aan gemeente-eigendommen te vergoeden;
 • de veiligheid van deelnemers en bezoekers moet gegarandeerd zijn;
 • omwonenden moeten tijdig vooraf worden geïnformeerd over het evenement;
 • er mag geen overlast voor omwonenden en verdere omgeving worden veroorzaakt;
 • omwonenden moeten voorafgaand aan het evenement op de hoogte worden gebracht van het mobiele telefoonnummer van de organisator of degene die de feitelijke leiding heeft, om overlast door te kunnen geven;
 • voor het inzamelen van afval moeten op het terrein voldoende voorzieningen worden getroffen;
 • na afloop van de activiteiten moet het gebruikte terrein en de directe omgeving schoon en in de oorspronkelijke staat worden achtergelaten;
 • aanwijzingen van met toezicht en/of opsporing belaste personen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
 • tijdens de activiteit moeten de Covid-(basis)regels in acht worden genomen, zodat de activiteit veilig en verantwoord kan plaatsvinden;

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Informatie voor aanvraag vergunning

Bekijk onderstaande punten voordat u een evenementenvergunning aanvraagt:

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?

U heeft geen evenementenvergunning nodig als de kleine eendaagse activiteit voldoet aan de volgende criteria:

 1. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
 2. het evenement tussen 09:00 uur en 24:00 uur plaatsvindt;
 3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of na 24:00 uur;
 4. geen tijdelijke verkeersmaatregel nodig is;
 5. geen verkeersregelaar(s) nodig is/zijn;
 6. de activiteiten geen belemmering zijn voor de hulpdiensten;
 7. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van in totaal maximaal 50m2.
 8. geen gemeentelijke materialen nodig zijn en/of door tussenkomst van de gemeente geen water en/of elektriciteit nodig is/zijn;
 9. er een organisator is of iemand die feitelijk leiding heeft, en verantwoordelijk is voor het veilig laten verlopen van het evenement.

Inzet van EHBO-vereniging

De Veiligheidsregio Limburg-Noord adviseert de gemeente over de inzet van EHBO’ers tijdens het evenement.

Soms wordt een EHBO’er met een specialisatie evenementen of alcohol & drugs  vereist tijdens het evenement.

De organisator van het evenement moet voorafgaand aan de indiening van de evenementenvergunningaanvraag zelf nadenken over een zorgplan tijdens het evenement.

Hiervoor is goed om voorafgaand aan de indiening van de evenementenvergunning contact op te nemen met de EHBO-vereniging.

De inzet van EHBO’ers tijdens het evenement is met name bedoeld om de reguliere zorg te verlichten en direct bijstand te verlenen.

Regels omtrent geluid

Het geluidniveau van versterkte muziek van de geluidbronnen mag tot de eindtijd van het evenement niet meer bedragen dan:

 • 85 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT );
 • 99 dB(C) vanwege bastonen;
 • 102 dB(A) voor het maximaal geluidsniveau (LAmax).

Er wordt geen gevelreflectiecorrectie toegepast en er wordt geen straffactor voor muziekgeluid gehanteerd.

Ná de vastgestelde eindtijd voor geluid gelden de geluidnormen zoals die zijn opgenomen in het landelijk vastgestelde Activiteitenbesluit. Deze normen zijn strenger.

Voor de eindtijden voor evenementen in feesttenten en in de openlucht zijn de volgende eindtijden vastgesteld:

Eindtijden voor het evenement en de eindtijd van geluid zijn als volgt:

Feesttenten en in de openluchtEindtijd evenementEindtijd geluid
Feesttent, openlucht op vrijdag en zaterdag02:00 uur01:30 uur
Feesttent, openlucht op zondag tot en met donderdag01:00 uur (was 02:00 uur)24:00 uur (was 01:30 uur)
Feesttent, openlucht op Oudejaarsavond02:00 uur01:30 uur
Feesttent, openlucht op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag met de carnaval02:00 uur01:30 uur
Feesttent, openlucht op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdag met de kermis02:00 uur01:30 uur
Feesttent, openlucht op zondag, maandag, dinsdag, woensdag of donderdag als dit een landelijke feestdag is of daarop een landelijke feestdag volgt.02:00 uur01:30 uur

Tijdens evenementen in feesttenten en in de open lucht mag gedurende maximaal drie opeenvolgende dagen geluid worden geproduceerd.

Het maximum geldt niet tijdens de carnaval en de kermis.

Verder mag maximaal twee weekenden (vrijdag, zaterdag en zondag) achter elkaar een evenement met geluid in een feesttent of in de in openlucht op een zelfde (evenementen)locatie plaatsvinden.

De geluidsproductie mag niet eerder dan 10:00 uur plaatsvinden.

 En op zondag niet voor 13:00 uur als er kerkelijke diensten plaatsvinden en deze door de nabijheid van het evenement (geluids)overlast ondervinden.

Informatie verstrekken aan omwonenden van een evenement

Als evenementenorganisator moet u omwonenden van de locatie waar het evenement gaat plaatsvinden informeren. Dit binnen een straal van ca. 100 meter, afhankelijk van het soort evenement.

U stelt omwonenden per brief op de hoogte van:

 • het mobiele telefoonnummer van de organisator;
 • de soort muziek die ten gehore wordt gebracht;
 • het maximale geluidsniveau;
 • de begin- en eindtijden van het evenement, en
 • het telefoonnummer van de Regionale Uitvoerings Dienst Limburg-Noord (RUD-LN).

De omwonende kan bij vragen en/of klachten contact opnemen met de organisator. Als de organisator/organisatie het geluidniveau niet aanpast kan contact worden opgenomen met de RUD-LN, buiten kantooruren bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente.

Oordopjes

Voor bezoekers van het evenement moeten al dan niet tegen betaling gehoordopjes beschikbaar zijn tijdens het evenement. Hiervoor dient u als organisatie te zorgen.

Het kan zijn dat u nog andere toestemmingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Evenementen en regelgeving over wegwerpbekers en -bakjes

Voor evenementen gaan nieuwe regels gelden voor het gebruik van wegwerpbekers en -bakjes die plastic bevatten. Afhankelijk van het type evenement (een open of een gesloten evenement) gelden andere regels.

Maar wat is het verschil tussen een open en gesloten evenement op grond van deze regelgeving?

 • Een gesloten evenement vindt plaats op een locatie met een omheining. Denk aan een muziekfestival of concert op een besloten locatie (binnen of buiten).
 • Is er geen sprake van een besloten terrein, dan spreken we van een open evenement. Denk hierbij aan een braderie, marathon of een open  dorpsevenement zoals carnaval of Koningsdag.

Open evenement

Bij open evenementen betalen bezoekers vanaf 1 juli 2023 voor een wegwerpbeker en -bakje als deze plastic bevat én moeten zij gebruik kunnen maken van een herbruikbaar alternatief met een retoursysteem, of van een zelf meegebrachte beker of verpakking (bring your own).

Toeslag apart vermelden

De regelgeving noemt alleen richtbedragen voor wegwerpbekers en –bakjes die plastic bevatten, daar mag van worden afgeweken. Onderstaand treft u de richtbedragen aan:

 • € 0,25 voor bekers
 • € 0,50 voor een maaltijd (dit kan bestaan uit meerdere verpakkingen)
 • € 0,05 voor voorverpakte groente, fruit, noten en portieverpakkingen

De ondernemer moet de toeslag voor een beker en bakje dat plastic bevat, apart op de rekening vermelden. Voor de eenduidigheid wordt geadviseerd om het op de kassa aan te slaan als “plastic product” of meer specifiek als “plastic beker” en “plastic bakje”. 

Gesloten evenement

Bij gesloten evenementen is het gebruik van plastic wegwerpbekers en -bakjes vanaf 1 januari 2024 niet meer toegestaan. Een circulair systeem, waarbij bekers en verpakkingen retour komen voor hergebruik óf voor hoogwaardige recycling is dan verplicht.

Uitzondering op het verbod voor wegwerp: hoogwaardige recycling

Hergebruik wordt de nieuwe norm voor locaties die vallen onder consumptie op locatie. Er geldt echter ook een beperkte uitzondering om een inzamelsysteem in te richten voor hoogwaardige recycling van de bekers en bakjes. Hoogwaardige recycling betekent dat  de bekers en bakjes worden ingezameld en dat deze recycling opnieuw gebruikt worden als verpakkingsmateriaal voor eten of drinken (voedselcontactmaterialen). 

Grote kans dat uw wegwerpbeker plastic bevat

Veel bekers en bakjes die eruitzien alsof ze van karton zijn, bevatten kunststof om ze water- en vet afstotend te maken. Zelfs bekers en bakjes met een ‘plasticvrij’ keurmerk kunnen plastic bevatten. Een keurmerk biedt dus geen garantie voor uitsluiting van de regelgeving. In Nederland betekent plasticvrij dat het product geen (toegevoegde) polymeren bevat. In het buitenland worden soms andere normen gehanteerd, waardoor het plastic vrije logo uit bijvoorbeeld Duitsland niet geldig is in Nederland. Laat u goed informeren door uw leverancier. Ook bekers en bakjes gemaakt van bioplastic vallen onder de nieuwe regelgeving. Dit soort plastic is doorgaans ook schadelijk voor het milieu als ze in het zwerfafval terecht komen. Daarom vallen bekers en bakjes gemaakt van bioplastic ook onder de regelgeving.

Hoe duurzaam is hergebruik?

Over het algemeen geldt dat hergebruik beter is voor het milieu, afhankelijk van het materiaal, het volume, de manier van schoonmaken en de efficiëntie van de retours logistiek. Wel moet een herbruikbare beker of verpakking vaak worden gebruikt. Een beker is bijvoorbeeld milieuvriendelijker als deze tussen de 6 en 60 maal gebruikt wordt. Het verschil zit hem onder meer in het materiaal waarvan de herbruikbare beker is gemaakt en de manier waarop de herbruikbare beker wordt schoongemaakt.

Lees de factsheet en volg de regelhulp

Wilt u meer weten, onder andere hoe de regelgeving wordt gehandhaafd? Bekijk dan de informatie van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat.

Gebruik glaswerk/kunststof bekers

In het Uitvoeringsbeleid evenementen is opgenomen dat dat in evenementenvergunning/alcoholwetvergunning in het kader van de veiligheid nadere voorschriften kunnen worden verbonden voor het gebruik van kunststof bekers. De gemeente kan de organisator hierop wijzen dan wel verplichten.

Kunststof bekers zijn onder andere verplicht voor evenementen die plaatsvinden op openbare plaatsen (bijvoorbeeld op pleinen tijdens de carnaval, kermissen), in feesttenten en/of op sportvelden.

Als het terras behorende bij een horeca-inrichting tijdens een evenement anders dan normaal wordt gebruikt worden kunststof bekers verplicht gesteld op het terras. Bijvoorbeeld als op een terras niet gezeten maar gestaan wordt, statafels in plaats van reguliere tafels wordt gebruikt, een extra tap aanwezig is of een (feest)tent is geplaatst. Deze verplichting vindt plaats uit het oogpunt van openbare orde en veiligheid. Als het terras op de gebruikelijke wijze wordt geëxploiteerd is het gebruikt van kunststof bekers niet nodig. Ook in andere gevallen, zoals uit veiligheidsoverwegingen of ter voorkoming van overlast, kan besloten worden het gebruik van kunststof bekers verplicht te stellen.

Infokaarten Veiligheidsregio

Bekijk de informatiekaarten van de Veiligheidsregio

Op de pagina van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vindt u informatie over bijvoorbeeld:

 • Hitte bij evenementen; 
 • Veiligheidsvoorschriften kleine en grote evenementen; 
 • Plattegronden;
 • Alcohol en drugs bij evenementen etc.

Provinciale Omgevingsvergunning flora- en fauna-activiteit (beschermde dieren en planten)

Soms heeft u voor uw evenement een omgevingsvergunning van de Provincie Limburg nodig voor flora- en fauna-activiteiten. Dit is bijvoorbeeld het geval als u als gevolg van uw evenement verboden nesten of verblijfplaatsen van beschermde dieren vernielt of als u beschermde dieren doodt, vangt of verstoort. Ook voor het plukken van beschermde planten of het vernielen van groeiplaatsen van beschermde planten heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Een ecologisch deskundige kan een inschatting maken of een onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde soorten doen op de locatie van uw geplande evenement.  Als beschermde dieren en planten op de locatie voorkomen, waar de activiteiten worden uitgevoerd, moet een ecologische deskundige beoordelen of deze beschermde soorten negatieve effecten gaan ondervinden van de activiteiten.

Wij verzoeken u met de cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Provincie Limburg zo nodig tijdig contact op te nemen (tel: 043-389 99 99) over de mogelijkheden.

Op de Provinciale website kunt u ook nadere informatie vinden