Belangrijk

Beste organisatoren van evenementen,

Er mogen weer evenementen plaatsvinden na de coronaperiode.

Vergunningaanvragen moeten minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Verzocht wordt vergunningaanvragen voor grote evenementen minstens 12 weken van te voren in te dienen.

De gestelde termijn is onder andere nodig voor het inwinnen, verwerken en afstemmen van de adviezen.

Let op! De vergunningaanvraag kan afgewezen worden als deze aanvraag te laat wordt ingediend (minder dan acht weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft).

Als u na het lezen van de onderstaande informatie vragen heeft over de aanvraag van de evenementenvergunning dan verzoeken wij u contact op te nemen de medewerkers van APV/bijzondere wetten of een mail te sturen naar APV@leudal.nl  We kunnen dan samen bekijken wat er nodig is, op dat moment, voor een aanvraag voor een evenement.

De behandeling van een aanvraag neemt minimaal 8 weken in beslag.

Team APV/ bijzondere wetten

Wat is het?

Een evenement is een gebeurtenis die voor publiek toegankelijk is. Wilt u een (groot) evenement organiseren, zoals een braderie, optocht, feest, festival, popconcert of sportwedstrijd op de openbare weg, dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de gemeente.

Voor een aantal kleine evenementen hoeft op grond van de Algemene verordening geen evenementenvergunning te worden aangevraagd. Een dergelijk klein evenement dient dan aan bepaalde voorwaarden te voldoen. En voor het organiseren van het klein evenement moeten bepaalde algemene (spel)regels in acht worden genomen.

Aanvraag termijn

Vergunningaanvragen moeten minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Verzocht wordt vergunningaanvragen voor grote evenementen minstens 12 weken van te voren in te dienen.

De gestelde termijn is onder andere nodig voor het inwinnen, verwerken en afstemmen van de adviezen.

Let op! De vergunningaanvraag kan afgewezen worden als deze aanvraag te laat wordt ingediend (minder dan acht weken vóór het tijdstip waarop de aanvrager de vergunning nodig heeft).

Elektronisch aanvraagformulier met handige checklist

Het elektronische aanvraagformulier evenementenvergunning bevat een ingebouwde checklist. Na het beantwoorden van enkele eenvoudige vragen weet u direct of een evenementenvergunning nodig is voor uw activiteit. Indien nodig, kunt u na het doorlopen van de checklist direct online uw aanvraag indienen.

Vraag een evenementenvergunning aan(externe link)

Ten behoeve van de beoordeling van de evenementenvergunning is een goede tekening vereist waarop de verkeersmaatregelen/verkeersborden ten behoeve van het evenement worden aangegeven.

Deze tekening is nodig bij de beoordeling van de evenementenvergunning.

Gebruik kan worden gemaakt van een digitale kaart. Deze is te vinden op www.openstreetmap.org(externe link)

Wat kost het?

Aan de evenementenvergunning zijn geen legeskosten verbonden. Aan het gebruik van water en elektriciteit kunnen wel kosten verbonden zijn.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u een evenementenvergunning krijgt.

Beoordeling van de risico's

Geen enkel evenement is hetzelfde. Op basis van de ingediende aanvraag maakt de gemeente een inschatting van de risico's van het evenement. Dit noemen we de risico-classificatie. Deze risico-classificatie is in samenwerking met de Veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg tot stand gekomen en geldt voor alle gemeenten. Op basis van de risico-classificatie wordt bepaald welk type vergunning noodzakelijk is en welke voorschriften hieraan worden verbonden.

Verder kunnen er slechts 40 dranghekken per keer worden uitgeleend. Het ophalen van de dranghekken kan op vrijdag tot 11:30 uur bij de gemeenteloods.

Aanvullend veiligheidsplan

In een aantal gevallen kan een veiligheidsplan vereist zijn. In dit plan geeft u nader aan hoe u als organisator omgaat met een aantal veiligheidsvraagstukken. Onderwerpen uit het veiligheidsplan zijn bijvoorbeeld beveiliging, inrichting van de accommodatie, brandveiligheid en hygiëne. Het veiligheidsplan maakt onderdeel uit van de uiteindelijke vergunning.

Wanneer heb ik geen vergunning nodig?

U heeft geen evenementenvergunning nodig als de activiteit voldoet aan de volgende criteria:

 1. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 100 personen;
 2. het evenement tussen 09:00 uur en 24:00 uur plaatsvindt;
 3. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 09:00 uur of na 24:00 uur;
 4. geen tijdelijke verkeersmaatregel nodig is;
 5. geen verkeersregelaar(s) nodig is/zijn;
 6. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van in totaal maximaal 50m2.
 7. geen gemeentelijke materialen nodig zijn en/of door tussenkomst van de gemeente geen water en/of elektriciteit nodig is/zijn;
 8. er een organisator is of iemand die feitelijk leiding heeft, en verantwoordelijk is voor het veilig laten verlopen van het evenement.

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit minstens 12 weken van tevoren. Voor de vergunningvrije evenementen op grond van de Algemene verordening gelden de volgende algemene (spel)regels:

 • de organisator of degene die feitelijk de leiding heeft over het evenement, gaat na of er een goede verzekering is tegen schade als gevolg van het evenement;
 • de organisator is verplicht om aangerichte schade aan gemeente-eigendommen te vergoeden;
 • de veiligheid van deelnemers en bezoekers moet gegarandeerd zijn;
 • omwonenden moeten tijdig vooraf worden geïnformeerd over het evenement;
 • er mag geen overlast voor omwonenden en verdere omgeving worden veroorzaakt;
 • omwonenden moeten voorafgaand aan het evenement op de hoogte worden gebracht van het mobiele telefoonnummer van de organisator of degene die de feitelijke leiding heeft, om overlast door te kunnen geven;
 • voor het inzamelen van afval moeten op het terrein voldoende voorzieningen worden getroffen;
 • na afloop van de activiteiten moet het gebruikte terrein en de directe omgeving schoon en in de oorspronkelijke staat worden achtergelaten;
 • aanwijzingen van met toezicht en/of opsporing belaste personen moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd.
 • tijdens de activiteit moeten de Covid-(basis)regels in acht worden genomen, zodat de activiteit veilig en verantwoord kan plaatsvinden;

Geluid

Het geluidniveau van versterkte muziek van de geluidbronnen mag tot de eindtijd van het evenement niet meer bedragen dan:

 • 85 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT );
 • 99 dB(C) vanwege bastonen;
 • 102 dB(A) voor het maximaal geluidsniveau (LAmax).

Er wordt geen gevelreflectiecorrectie toegepast en er wordt geen straffactor voor muziekgeluid gehanteerd.

Ná de vastgestelde eindtijd voor geluid gelden de geluidnormen zoals die zijn opgenomen in het landelijk vastgestelde Activiteitenbesluit. Deze normen zijn strenger.

Voor de eindtijden voor evenementen in feesttenten en in de openlucht zijn de volgende eindtijden vastgesteld:

Eindtijden voor het evenement en de eindtijd van geluid zijn als volgt:

Feesttenten en in de openlucht

Eindtijd evenement

Eindtijd geluid

Feesttent, openlucht op vrijdag en zaterdag

02:00 uur

01:30 uur

Feesttent, openlucht op zondag tot en met donderdag

01:00 uur (was 02:00 uur)

24:00 uur (was 01:30 uur)

Feesttent, openlucht op Oudejaarsavond

02:00 uur

01:30 uur

Feesttent, openlucht op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdagmet de carnaval

02:00 uur

01:30 uur

Feesttent, openlucht op vrijdag, zaterdag, zondag, maandag en dinsdagmet de kermis

02:00 uur

01:30 uur

Feesttent, openlucht op zondag, maandag, dinsdag, woensdag of donderdag als dit een landelijke feestdag is of daarop een landelijke feestdag volgt.

02:00 uur

01:30 uur

Informatie verstrekken aan omwonenden van een evenement

Als evenementenorganisator moet u omwonenden van de locatie waar het evenement gaat plaatsvinden informeren. Dit binnen een straal van ca. 100 meter, afhankelijk van het soort evenement.

U stelt omwonenden per brief op de hoogte van:

 • het mobiele telefoonnummer van de organisator;
 • de soort muziek die ten gehore wordt gebracht;
 • het maximale geluidsniveau;
 • de begin- en eindtijden van het evenement, en
 • het telefoonnummer van de Regionale Uitvoerings Dienst Limburg-Noord (RUD-LN).

De omwonende kan bij vragen en/of klachten contact opnemen met de organisator. Als de organisator/organisatie het geluidniveau niet aanpast kan contact worden opgenomen met de RUD-LN, buiten kantooruren bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de gemeente.

Oordopjes

Voor bezoekers van het evenement moeten al dan niet tegen betaling gehoordopjes beschikbaar zijn tijdens het evenement. Hiervoor dient u als organisatie te zorgen.

Het kan zijn dat u nog andere toestemmingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een ontheffing voor het schenken van alcohol.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.