Sandwich- en driehoeksborden

Wat is het?

Onder voorwaarden mag u sandwich- en of driehoeksborden plaatsen in de gemeente Leudal. Hierbij moet u zich houden aan de Algemene verordening (Av) en de daarop gebaseerde nadere regels. Dit betekent onder andere dat het verboden is de weg anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:

 1. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of
 2. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden is geen publiekrechtelijke toestemming van de gemeente nodig. Let op, privaatrechtelijke toestemming van de gemeente kan wel nodig zijn. Wel moet u zich houden aan de Av en de van toepassing zijnde nadere regels.

Wat kost het?

Aan het plaatsen van de sandwich- en driehoeksborden zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt het?

Voor het mogen plaatsen van een sandwich- of driehoeksbord moet u voldoen aan de volgende eisen;

 1. de afmetingen zijn maximaal 1.50 meter x 1.00 meter;
 2. met het bord wordt reclame gemaakt voor:
  • een evenement als bedoeld in artikel 2.5.2.1 Av;
  • educatieve instellingen of activiteiten (zoals open dagen);
  • een algemeen maatschappelijk belang (bijvoorbeeld een landelijke of plaatselijke collecte-instelling, de plaatselijke goede doelen week, de actie “Wij gaan weer naar school” of “De scholen beginnen weer”), of
  • kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag);
 3. duidelijk moet zijn wie verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden;
 4. de datum van de plaatsing van de sandwich- en/of driehoeksborden moet er op staan;
 5. in iedere kern van de gemeente Leudal mogen per evenement of anderszins maximaal twee sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst;
 6. de sandwich- en/of driehoeksborden (inclusief het frame) mogen maximaal drie weken worden geplaatst;
 7. op www.overheid.nl (zoekterm: uitvoeringsregels Algemene Verordening Leudal )staan de straten waar de sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst in de diverse kernen. Alleen rondom de in de stratenlijst met nummer aangewezen specifieke lichtmasten mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst;
 8. rondom een lichtmast als bedoeld onder punt 7. mag maximaal één sandwich- en/of driehoeksbord worden geplaatst.
 9. bij het plaatsen van de sandwich- en/of driehoeksborden mag geen gevaar of hinder worden veroorzaakt, als die niet is toegestaan op grond van deze regels;
 10. sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst op particulier eigendom;
 11. de datum van het evenement op de sandwich- en/of driehoeksborden mag niet worden aangepast zodat de maximale plaatsingsperiode van drie weken wordt overschreden, en
 12. de sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén belemmering vormen voor het doelmatig onderhoud van het publiek domein of het straatmeubilair.

Wat moet ik doen?

Als u voldoet aan de gestelde regels, dan mag u de sandwich- en/of driehoeksborden plaatsen. U hebt dan geen vergunning of ontheffing nodig.

Handelsreclame is dus niet toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

Bekijk alle regels met betrekking tot sandwich- en driehoeksborden op www.overheid.nl (Artikel 1.1.2)

Extra informatie

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Op kosten van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden kunnen de sandwich- en/of driehoeksborden te allen tijde worden verwijderd, als deze in strijd met de daarvoor geldende regels zijn geplaatst.