Uit de weg- en rioolinspecties is naar voren gekomen dat de verhardingen en de riolering van de Neerderweg in Roggel aan groot onderhoud toe zijn. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is de veiligheid van de fietsers in combinatie met snelheidsremmende maatregelen. 

Hoe zijn we gekomen tot het ontwerp?

Op woensdag 1 maart is het projectteam “blanco” naar de aanwonenden gegaan en heeft op deze “haalsessie” de wensen en aandachtspunten voor het project opgehaald. Vervolgens zijn de wensen en aandachtspunten zoveel mogelijk verwerkt in een voorlopig ontwerp. Dit voorlopig ontwerp is op 30 mei tijdens de “brengsessie” gepresenteerd. Aansluitend is er nog constructief met de aanwezige gediscussieerd over het voorlopig ontwerp. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen zodat er nu een gedragen definitief ontwerp is vastgesteld. 

Wat gaan we doen?

Verhardingen

Het asfalt wordt vervangen en de trottoirs worden vernieuwd met grijze betontegels.
In de principedetails kan de nieuwe situatie bekeken worden. Het Swongspad wordt voorzien van een klinkerverharding.

Riolering

De hoofdriolering en de huisaansluitingen van de riolering worden geheel vervangen. Tevens wordt het openbaar gebied afgekoppeld van het gemengd rioleringsstelsel en afgevoerd naar elders waar het opgevangen regenwater kan infiltreren.

Afkoppelen 

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg of onder het trottoir, zo ook in de Neerderweg. In het gemengd stelsel wordt zowel hemelwater als afvalwater opgevangen en afgevoerd. Door dit rioleringsstelsel wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. Het verhard oppervlak (openbaar gedeelte) in de Neerderweg afwaterend op het huidige rioolstelsel wordt in een nieuw hemelwaterriool richting de greppels langs de Hubertstraat en verder geleid. In de greppels kan het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. 

Voordelen

Het afkoppelen van regenwater van verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Dit beperkt verdroging en het onnodig overstorten van afvalwater bij extreme regenbuien. Ook u kunt uw daken afkoppelen, kijk voor meer informatie op https://www.leudal.nl/subsidie-afkoppelen-hemelwater.

Groen

Tussen de rijbaan en het trottoir wordt er een Liguster blokhaag geplant.

Hoe gaan we verder?

Planning

Het project wordt dit jaar aanbesteed. Het streven is om medio 2024 (na de bouwvakantie) te starten met de daadwerkelijke uitvoering. 

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Patrick Sanders (pa.sanders@leudal.nl) of John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer 0475 – 85 90 00

Inrichtingsplan Reconstructie Neerderweg Roggel