Politieke groeperingen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid, kunnen verzoeken hun aanduiding (naam) in te schrijven in het register van aanduidingen ten behoeve van de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

Dit register van aanduidingen wordt door het centraal stembureau voor die verkiezing aangelegd. Registratie is noodzakelijk om een kandidatenlijst met deze naam/aanduiding erboven te kunnen inleveren op maandag 31 januari 2022 (dag van de kandidaatstelling).

Waarom vindt registratie plaats?

 • U wilt deelnemen met een nieuwe politieke groepering die nog niet eerder is geregistreerd;
 • U wilt de naam/aanduiding van uw politieke groepering voor de volgende gemeenteraadsverkiezing wijzigen.

Wanneer vindt registratie NIET plaats?

 • De aanduiding van uw politieke groepering is reeds bij de Kiesraad is geregistreerd;
 • Uw politieke groepering heeft bij de voorgaande gemeenteraadsverkiezing een geldige kandidatenlijst ingeleverd. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezing wilt u onder dezelfde naam meedoen.

Wat heeft u nodig voor registratie?

 • Een modelformulier verzoek tot registratie van een nieuwe/gewijzigde aanduiding. Deze  downloadt u op de website van de gemeente Leudal: www.leudal.nl/verkiezingen. Dit verzoek richt u aan het centraal stembureau van de gemeente Leudal, Leudalplein 1, 6093 HE Heythuysen.
  Hierbij voegt u de volgende bijlagen toe:
  • Een afschrift van de statuten (vastgelegd in een notariële akte);
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • Een verklaring van de politieke partij over de aanwijzing van de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde; deze verklaring is opgenomen in het registratieverzoek. De gemachtigde verricht namens de politieke groepering de voorgeschreven handelingen benoemd in de Kieswet.
 • De waarborgsom van € 112,50 voor registratie. Dit bedrag wordt teruggestort wanneer een geldige kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing wordt ingeleverd.

Voor wanneer moet u uw registratie indienen?

Uw verzoek tot registratie inclusief bijlagen en waarborgsom dient u uiterlijk op maandag 20 december 2021 in.

Wanneer wordt er een beslissing genomen over uw registratie?

Indien u een verzoek tot registratie indient, beslist het centraal stembureau hierover tijdens een besloten zitting op dinsdag 21 december 2021. De nieuwe aanduidingen worden daarna direct bekend gemaakt.

Heeft u nog vragen?

Stel deze via e-mail verkiezingen@leudal.nl of bel met Willemien Soetens of Linda Ulen. Zij zijn bereikbaar tijdens kantooruren via het telefoonnummer (0475-) 85 90 00.

De burgemeester van Leudal maakte dit bericht op grond van het bepaalde in artikel G 3, lid 1, van de Kieswet bekend.