Wat is het?

Het bestrijden van ongedierte in de openbare ruimte is geen officiële taak van de gemeente. Alleen als de volksgezondheid in gevaar dreigt te komen komt de gemeente in actie. Bijvoorbeeld als de overlast door het ongedierte zo ernstig is dat een hele buurt of wijk risico loopt op ziekten.

Hoe werkt het?

Maatregelen nemen om plaagdieren te weren

In hoeverre u zelf plaagdieren kunt bestrijden, is afhankelijk van het soort plaagdier en de mate van overlast. Soms is het voldoende om een ruimte te ventileren, droog te stoken of goed op te ruimen. In andere gevallen zijn grotere ingrepen nodig, zoals het dichten van naden en kieren, het repareren van vensters of het doorgankelijk maken van ventilatieopeningen.

Bepaalde bestrijdingsmiddelen kunt u in de winkel krijgen. Gebruik vraagt echter zeer grote zorgvuldigheid, omdat deze producten een risico kunnen vormen voor uw directe (woon)en leef omgeving.

Als u last heeft van plaagdieren, neem dan eerst contact op met uw gemeente.

Bestrijding door de gemeente

Als er sprake is van overlast voor anderen of van bedreiging van de volksgezondheid zal de gemeente zorgdragen voor de bestrijding van de plaagdieren.

 • De gemeente neemt zelf de bestrijding van de eikenprocessierups in de openbare ruimte op zich. Op eigen terrein moet men echter zelf zorgen voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De gemeente kan u adviseren wie de bestrijding kan uitvoeren.
 • Ook de bestrijding van bruine en zwarte ratten bij burgers neemt de gemeente voor haar rekening. Op verzoek adviseert de gemeente, kosteloos, bedrijven over de bestrijding van ratten en muizen. De gemeente kan een lijst van bonafide plaagdierbestrijders verstrekken. De bestrijding is voor kosten van de ondernemer.
 • Er zijn diverse soorten bijen, waarbij een duidelijk onderscheid te maken is tussen sociaal levende en solitair levende bijen.
  • Sociaal levende bijen leven in volken die meestal in bijenkasten wonen. Deze zoeken op bloemen en planten naar nectar en zijn onschadelijk voor de mens. Soms gaat een bijenvolk zwermen op zoek naar een nieuwe plaats om een kolonie te stichten. Meestal zijn ze na 1 dag weer weg. Bij overlast kunt u een imker inschakelen die het nest verwijdert. De gemeente kan u hierbij helpen. Heel soms nestelt een volk zich in spouwmuren of in de schoorsteen, de gemeente kan dan helpen bij bestrijding.
  • Solitair levende bijen (sommige lijken op wespen) komen vaak uit het gras of tussen tegels vandaan. Deze bijen verzamelen stuifmeel van bloemen en zijn vaak maar enkele weken per jaar actief (afhankelijk van de soort). Solitaire bijen zijn niet agressief en zijn vooral nuttig voor bestuiving.
 • Bij gemeentelijke en publieke gebouwen (zoals scholen) worden wespen kosteloos bestreden. Op eigen terrein moet u zelf zorgen voor de bestrijding.
 • De gemeentelijke plaagdierbestrijder kan onderzoek doen naar vliegenoverlast (soort bepaling). Vanuit zijn expertise adviseert hij burgers en bedrijven over te nemen maatregelen. Voor bestrijding moeten zij een beroep doen op professionele plaagdierbestrijders.
 • In overleg kan er bij aantreffen van cluster vliegen bestrijding uitgevoerd worden
 • Mollen worden alleen bestreden op sportterreinen

Kadavers

Het opruimen van kadavers is geregeld in de destructiewet en hierin heeft de gemeente 2 taken:

 • een locatie aanwijzen waar bewoners dode dieren kunnen afgeven;
 • het verwijderen van dode dieren uit de openbare ruimte.
 • De gemeente vraagt u om niet zelf kadavers te gaan verslepen en of verplaatsen. Dit i.v.m. het overbrengen van dierziektes

Als u een dood dier aantreft, meld dit dan via het meldpunt.

Ongedierte melden(externe link)

Wat moet ik doen?

De gemeente heeft een meldpunt(externe link), waar u met vragen of klachten over ongedierte of plaagdieren terecht kunt. U kunt een melding digitaal(externe link) of telefonisch doorgeven via tel: (0475) 85 90 00.

De meldingen worden doorgezet naar de gemeentelijke plaagdierbestrijder. Hij zal u snel en efficiënt advies geven over de aanpak van het probleem. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht. Indien het probleem een bepaalde omvang heeft, dan wordt u geadviseerd de bestrijding door een bedrijf uit te laten voeren. Gemeente Leudal beschikt over een lijst van bonafide plaagdierbestrijders. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op een goede uitvoering van de bestrijding.

Extra informatie

Handhaving door de gemeente

Het kan noodzakelijk zijn dat een gemeente haar verantwoordelijkheid op grond van de Woningwet moet uitoefenen. Dit is het geval wanneer blijkt dat de overlast van plaagdieren een direct gevaar oplevert voor de veiligheid of de volksgezondheid voor de directe omgeving. In zo'n geval wordt een onderzoek ter plaatse uitgevoerd, door de gemeentelijke plaagdierbestrijder.

Als vastgesteld wordt dat er maatregelen moeten worden genomen schrijft de gemeente de verantwoordelijke personen aan voor het nemen van maatregelen.

De gemeente houdt toezicht op naleving van de aanschrijving. Als de aanschrijving niet wordt nagekomen past de gemeente bestuursdwang toe.

Ontheffingen

Alleen de gemeente kan in het kader van de Nieuwe wet Natuur een ontheffing voor het verstoren of verontrusten van beschermde diersoorten aanvragen bij de provincie (bijvoorbeeld voor marters).

Voor overlast door konijnen moet de gemeente bij de provincie een ontheffing aanvragen om schade te voorkomen middels beheer en schadebestrijding op begraafplaatsen, sportvelden en industrieterreinen. Het aanvragen van een ontheffing gebeurt in overleg met de gemeentelijke plaagdierbestrijder.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op milieucentraal.nl(externe link) of kad.nl(externe link)