Uit de weg- en rioolinspecties is naar voren gekomen dat de verhardingen en een gedeelte van de riolering van de Winterstraat, Lindenstraat, Berkenlaan, Beukenlaan, Wijnbeekstraat, Visseberg en Kempke aan groot onderhoud toe is. Een gedeelte van het riool moet worden vervangen en het hemelwater van het openbaar gebied wordt afgekoppeld. Het asfalt wordt vervangen door klinkers en er worden extra plantvakken aangelegd met bomen. Uitgangspunt bij het voorlopig ontwerp is vergroening, waar het kan in combinatie met snelheidsremmende maatregelen. Qua beplanting wordt een diversiteit voorgesteld van verschillende boomsoorten en onder beplantingen.   
 

Stand van zaken

  • Tussen 9 november 2023 en 1 januari 2024 bereidt de aannemer de werkzaamheden voor en stelt hij een planning op.
  • De daadwerkelijke uitvoering start op 8 januari 2024 en wordt december 2024 afgerond.

Wat gaan we doen?

Verhardingen

Het asfalt wordt vervangen door klinkers en de betontegels in de trottoirs worden vernieuwd.
In de principedetails kan de nieuwe situatie bekeken worden. 

Riolering

De hoofdriolering en de huisaansluitingen van de riolering in de Winterstraat en de Lindenstraat worden geheel vervangen. Van de overige straten worden alleen de huisaansluitingen van de riolering tot aan de erfgrens vervangen. Tevens wordt het openbaar gebied afgekoppeld van het gemengd rioleringsstelsel.

Afkoppelen 

Afkoppelen is het scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Op de meeste plaatsen in Leudal ligt nu nog maar één rioolbuis (gemengd stelsel) onder de weg of onder het trottoir, zo ook in de straten binnen dit project. In het gemengd stelsel wordt zowel hemelwater als afvalwater opgevangen en afgevoerd. Door dit rioleringsstelsel wordt het water meteen afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Koppelen we af, dan voeren we minder schoon water af naar de zuiveringsinstallaties en wordt het rioolstelsel ontlast. Het verhard oppervlak (openbaar gedeelte) in de Winterstraat, de Lindenstraat, de Berkenlaan, de Beukenlaan, de Wijnbeekstraat, gedeelte de Visseberg en het Kempke afwaterend op het huidige rioolstelsel wordt in een nieuw hemelwater infiltratieriool richting een ondergrondse infiltratievoorziening onder het gazon ter hoogte de Wijnbeekstraat getransporteerd. In het infiltratieriool en de ondergrondse infiltratievoorziening kan het regenwater vrij in de bodem infiltreren. Dit draagt bij aan het op peil houden van de grondwaterstand. 

Voordelen

Het afkoppelen van regenwater van verharding van een gemengd rioolstelsel heeft uiteenlopende voordelen. Het hemelwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie die daar alleen last van heeft, maar het gaat daar de grond in waar het ook als neerslag terecht kwam. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Dit beperkt verdroging en het onnodig overstorten van afvalwater bij extreme regenbuien. Ook u kunt uw daken afkoppelen, kijk voor meer informatie op de pagina Subsidie afkoppelen hemelwater

Groen

In het project worden er diverse verschillende soorten en lagen onder beplantingen aangebracht. Op de overzichtstekeningen en de bijlage beplanting zijn de soorten aangegeven en toegelicht.

Hoe gaan we verder?

Planning

De werkzaamheden in dit project worden in 10 fasen uitgevoerd.

  • Fase 1, de werkzaamheden zijn grotendeels is afgerond en de aanliggende woningen zijn weer bereikbaar. Er worden nog werkzaamheden aan de openbare verlichting en aanplant werkzaamheden uitgevoerd. De aanwonenden hebben hier geen of nauwelijks hinder van.
  • Fase 2, de bestratingswerkzaamheden worden vrijdag 5 april afgerond. Met uitzondering van de bestrating van de aansluiting Lindenstraat en Beukenstraat. De bestrating wordt gelijktijdig met de bestrating in fase 3 aangelegd.
  • Fase 3, de werkzaamheden aan de riolering zijn afgerond. Maandag 8 april wordt er gestart met het aanbrengen van de bestratingen. Eerst de banden en trottoirkolken en daarna de tegels in het trottoir en de klinkers in de rijbaan. 
  • Fase 4, de uitbreekwerkzaamheden en rioleringswerkzaamheden starten op donderdag 4 april.
  • De Watermaatschappij Limburg heeft haar werkzaamheden in het werkgebied afgerond.
  • Zodra er een nieuwe fase begint wordt de planning in deze publicatie geüpdatet 

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleiders Patrick Sanders (pa.sanders@leudal.nl) of John Janssen (j.janssen@leudal.nl) via email of telefoonnummer (0475) 85 9000