Als iemand niet naar school gaat, komt de leerplichtambtenaar in beeld. Leerplicht geldt tot 18 jaar en toezicht op de leerplichtwet is een taak van de gemeente. Leerplichtambtenaren zijn er niet alleen om de leerling op de vingers te tikken, ze zijn er ook om een oplossing te vinden voor problemen waarmee leerlingen kampen.

Spijbelgedrag is vaak een duidelijk signaal dat er iets aan de hand is. De school meldt verzuim (afwezigheid zonder geldige reden) bij DUO, die dit meteen doorzet naar ons Jeugd Volg Systeem. De leerplichtambtenaar gaat in samenwerking met school de reden voor het verzuim uitzoeken en maakt een afspraak met leerling en ouders/verzorgers. Het komt ook vaak voor dat ouders of leerlingen zelf een afspraak met de leerplichtambtenaar maken om een oplossing voor een bepaald probleem te zoeken.

Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Onder bepaalde condities kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen. Ook meer structureel verzuim is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Dit heet vrijstelling. Een vrijstelling dient door de ouder(s)/verzorger(s) van een jongere te worden aangevraagd. Meer informatie hierover kunt u vinden op onze pagina Bijzonder verlof of vrijstelling. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met een van onze leerplichtambtenaren.

RMC

Vanaf 18 jaar stopt de leerplicht, maar wij willen als gemeente Voortijdig Schoolverlaten (VSV) tegen gaan. Het RMC (Regionaal Meld en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) van de gemeente doet dit door jongeren die stoppen met onderwijs of jongeren die dreigen uit te vallen, actief te benaderen. Ze worden gestimuleerd en begeleid om een diploma te gaan halen.

De RMC-consulent heeft gesprekken met jongeren, adviseert wat de mogelijkheden zijn op het gebied van onderwijs en werk en helpt hen om dit te bereiken.
Daarbij is er ook aandacht voor eventuele problemen of belemmerende omstandigheden die jongeren ervaren.

Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

De gemeente Leudal wil Voortijdig Schoolverlaten (VSV) tegengaan en er voor zorgen dat een zo groot mogelijk aantal jongeren een startkwalificatie behaalt, dat wil zeggen een HAVO, VWO of MBO niveau 2 diploma. Het behalen van een startkwalificatie is van groot belang voor de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. Het blijkt namelijk dat je met een diploma een betere en duurzamere baan kunt krijgen.

Samenwerking

Om problemen aan te pakken en passende oplossingen te vinden, werkt het team Leerplicht en RMC nauw samen met het onderwijs en allerlei organisaties en instanties die verantwoordelijk zijn voor het welzijn van jeugd en jongeren.

Contact

De medewerkers leerplicht en RMC zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0475) 85 90 00 of via leerplicht@leudal.nl.