Kwaliteitsborging en bijzondere lokale omstandigheden

Op 1 januari 2024 is de ‘Omgevingswet’ en de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ in werking getreden.

Doe de vergunningcheck

Met de vergunningscheck controleert u of u voor het bouwwerk een vergunning en/of melding nodig hebt, of dat het vergunningsvrij kan worden gebouwd.
Voor bepaalde bouwwerken heeft u een bouwmelding + vergunning omgevingsplan activiteit nodig. Voor andere bouwwerken een omgevingsvergunning bouw activiteit en omgevingsplan activiteit.  In de vergunningcheck komt u daar achter.

Doe de vergunningcheck

Wat geldt er voor de bouwmelding

Als u een bouwmelding moet indienen, dan bouwt u onder toezicht van een kwaliteitsborger. Daarnaast heeft u ook nog een omgevingsvergunning nodig voor de omgevingsplan activiteit. 

 • U moet voor dat u kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen/contracteren;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf toetsen of uw bouwplan aan de technische regels voldoet;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf vastleggen welke risico’s er zijn;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf vastleggen welke maatregelen er moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet;
 • De kwaliteitsborger moet een borgingsplan opstellen waarin hij de risicobeoordeling en controlemaatregelen vastlegt. Tevens moet hij aangeven met welk kwaliteitsinstrument hij werkt.

Met dit borgingsplan moet u, of uw architect/bouwadviseur/aannemer, via het omgevingsloket een bouwmelding indienen bij de gemeente. Hierbij moet u tevens aangeven welke kwaliteitsborger u heeft gecontracteerd. Deze bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor dat u wilt gaan bouwen zijn ingediend bij de gemeente. Indien de melding akkoord is ontvangt u daarvan een bevestiging.

Als de vergunning is verleend EN de melding akkoord is, mag u gaan bouwen.

Waar vind ik een kwaliteitsborger? 

In het register https://register.tlokb.nl/kb/ vindt u een  overzicht van de toegelaten kwaliteitsborgers incl. hun toegepaste instrumenten. 

Wilt u in 2024 gaan bouwen? Dan moet u een aantal stappen nemen voordat de bouw kan beginnen. In de video van IPLO ziet u wat u moet doen als een architect of aannemer bouwplannen voor u gaat uitvoeren of als u zelf gaat bouwen. De informatie in de video geldt voor verbouw op z'n vroegst op 1 januari 2025.

Bijzondere Lokale omstandigheden 

Bij het bouwen onder kwaliteitsborging dienen specifieke lokale omstandigheden of risico's worden meegenomen als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan. Hieronder leest u meer over de 7 lokale omstandigheden die mogelijk een rol kunnen spelen bij uw project. Let op, de lijst is niet uitputtend, het kan zijn dat er op een specifieke locatie nog andere specifieke lokale omstandigheden een rol spelen. 

1. Grondwater beschermingsgebied (Baexem/Grathem)

Grathem, Baexem en de bijbehorende buitengebieden liggen in een grondwaterbeschermingsgebied (zie onderstaande kaart). In de Omgevingsverordening Provincie Limburg (in werking vanaf 1-1-2024) zijn regels opgenomen ten aanzien van 
Grondwaterbeschermingsgebieden. Den bijvoorbeeld aan grondwater onttrekkingen, bodemenergiesystemen, aardwarmte, boorputten, grondroeringen en bouwwerken. Er kunnen hierdoor specifieke omstandigheden zijn die het bouwplan raken, in de bouwtechnische uitvoerbaarheid. Neem dit mee in de risicobeoordeling. 

WKB lokale omstandigheden - Grondwater beschermingsgebied
Figuur: Grondwater beschermingsgebied (bron: https://overheid.nl/regels-op-de-kaart)

In het Omgevingsplan zijn voor deze gebieden beperkende regels opgenomen (Artikel: 51.4 milieuzone - boringsvrije zone en Artikel: 51.7 milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied). Deze zijn raadpleegbaar via omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-kaart
Binnen deze zones mogen alleen activiteiten die noodzakelijk zijn voor de waterwinning of grondwaterbeheer plaatsvinden.
Voor de kernen zijn er geen regels opgenomen in het Omgevingsplan. Toch dient in de kern van Baexem en Grathem rekening gehouden te worden met de Omgevingsverordening Limburg.

2. Bodemwarmte interferentie zone

Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar (+/-150 m) worden geplaatst, elkaar positief of negatief beïnvloeden Via www.wkotool.nl kunt u de locaties vinden van gesloten bodemenergiesystemen in Leudal. In deze tool hebben we de bij ons bekende bodemenergiesystemen ingevoerd. Er wordt via deze tool soms doorverwezen naar de gemeente of provincie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze frontoffice Omgeving.

Bodem energiesystemen zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden (Baexem en Grathem).

3. Draagkracht bodem

Via sonderingsonderzoek doet u zelf onderzoek naar de draagkracht van de bodem. Uit dit onderzoek kan blijken dat:

 • Er dieper gegraven moet worden. Houdt dan in Grathem en Baexem rekening met het grondwaterbeschermingsgebied en de regels die daarvoor gelden (zie hiervoor).
 • U graafwerkzaamheden moet uitvoeren in een archeologisch waardevol gebied. In het bestemmingsplan zijn daar regels voor opgenomen. Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan het zijn dat het bouwwerk op een andere manier moet worden gefundeerd. Neem dit mee in de lokale risico afweging.

4. Bouwen nabij monument/bouwval

Bouwt u naast een bouwvallig gebouw of een gebouw dat slecht gefundeerd is. Neem dan extra maatregelen die het risico op het ontstaan van schade door trillingen verkleinen.

5. Hoogspanningsmasten

Wilt u bouwen in de nabijheid van een hoogspanningsmast?

In het Omgevingsplan zijn regels daarover opgenomen. Dit is genoemd als: “Vrijwaringszone – hoogspanningsverbinding”. In beginsel mogen daar geen gevoelige objecten worden gerealiseerd. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, daarvoor moet advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder. Dit kan verder betekenen dat er extra bouwkundige maatregelen getroffen moeten worden.

6. Geluid, gevel geluidwerendheid

In het Omgevingsplan “Woonkernen Leudal 2017” zijn regels opgenomen voor de geluidbelasting op de gevel: “De geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige objecten mag bij (vervangende) nieuwbouw niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.”

Wij hanteren daarbij de volgende werkwijze:

 1. Als de locatie valt binnen de 45-50 dB contour op de verkeersmilieukaart (VMK) (zie opmerking hieronder), dan wordt het plan geacht te voldoen aan de geluidsbelasting, ontstaat géén strijd met het bestemmingsplan en wordt het plan geacht te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Met een standaard gevelopbouw wordt altijd voldaan aan de 33dB binnengrenswaarde en is geen akoestisch onderzoek dan wel gevelisolatierapport nodig.
 2. Als de VMK aangeeft dat de locatie ligt binnen een contour met een hogere waarde dan 50 dB, dan past dit niet in het bestemmingsplan en kan er zonder aanvullend onderzoek niet meegewerkt worden aan een vergunning. De aanvrager dient dan een geluidsrapport te overleggen waaruit blijkt wat de werkelijke gevelbelasting is. Op basis daarvan zijn er 2 opties mogelijk voor medewerking:
 • Is de gevelbelasting lager of gelijk aan 48 dB, dan blijkt daaruit dat wordt voldaan aan het bestemmingsplan. Er is geen afwijkingsbesluit nodig.
 • Is de gevelbelasting hoger dan 48 dB (maar maximaal 63 dB binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom maximaal 53 dB), dan kan met een hogere waardebesluit en een afwijking van het bestemmingsplan (‘kruimelgeval afwijking’, artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor) worden meegewerkt.

  Gelijktijdig met een aanvraag om omgevingsvergunning moet dan tevens een aanvraag ‘hogere waarde’ worden ingediend, voorzien van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Voordeel hiervan is, dat het besluit hogere waarde niet 6 weken ter inzage hoeft te worden gelegd, maar gelijk loopt met de reguliere procedure van de aanvraag omgevingsvergunning (dit staat in artikel 110c van de Wet geluidhinder).

  Afhankelijk van de uitkomsten van het akoestische onderzoek wegverkeerslawaai, kan aanvullend worden gevraagd een akoestisch gevel isolatierapport te overleggen. De maatregelen uit dit rapport dienen te worden verwerkt in de aangevraagde tekeningen en documenten in de aanvraag om omgevingsvergunning.

  De aanvraag kan pas vergund worden als een besluit is genomen over de ‘hogere waarde’. Dit kan gelijktijdig plaatsvinden met het besluit omgevingsvergunning, maar mag ook eerder. In het besluit omgevingsvergunning wordt naar het besluit hogere waarde verwezen.

Wilt u weten wat er op de verkeersmilieukaart staat om een indicatie te verkrijgen van het wegverkeerslawaai? Neem dan contact op met onze frontoffice Omgeving.

Zie het aanvraagformulier onder aan deze pagina.

7. Bluswatervoorzieningen

Bij grondgebonden woningen, mag een bluswatervoorziening op een afstand van 100 m worden gelegd. Dit in tegenstelling tot de regel uit het bouwbesluit die een maximale afstand van 40 m eist.

Meer hierover leest u in het Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

  Publicatiedatum specifieke lokale omstandigheden d.d. 19 mei 2022 en aangepast op verwijzingen i.v.m. Omgevingswet d.d. 1-1-2024

Tijdens de bouw

Tijdens het bouwen zal de kwaliteitsborger de bouwwerkzaamheden controleren.

Uw aannemer moet tijdens de bouw een dossier bijhouden waarmee hij vastlegt wat hij precies bouwt en aantoont dat hij voldoet aan de regels en het borgingsplan.

De kwaliteitsborger en de aannemer moeten ervoor zorgen dat eventuele fouten tijdens de bouw worden verholpen.

Gereed melden

Klik hieronder voor het gereedmelden van uw bouwplan

Gereedmelden bouwplan

Als uw bouwplan klaar is en aan alle regels voldoet stelt de kwaliteitsborger een verklaring op.

Deze verklaring moet u samen met het dossier van de aannemer (inclusief tekeningen en berekeningen van het bouwwerk, gebruiksfuncties, gebruikte materialen, handleidingen en onderhoudsrichtlijnen voor installaties/apparatuur etc.)  als gereedmelding naar de gemeente sturen via het DSO. Na 2 weken mag u uw bouwwerk in gebruik nemen.

Wat kost het?

De bouwmelding is gratis. Wel betaalt u leges voor de vergunning omgevingsplan activiteit. Zie daarvoor de pagina leges omgevingswet.

Meer weten?

Op de pagina Bouwmelding en gereedmelding bij de technische bouwactiviteit | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl) is nog meer informatie te vinden over bouwen met een kwaliteitsborger en de gereedmelding.