Als voorzitter van deze commissie fungeert dhr. Jort Raemakers. De raadscommissie Fysiek overlegt en informeert de gemeenteraad over de volgende onderwerpen:

  • Wonen (bouwen en wonen, monumentenzorg, volkshuisvesting, woonwagens);
  • Ruimtelijke ordening (ruimtelijke plannen, exploitatie bestemmingsplannen, grondbeleid en ontgrondingen, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht);
  • Plattelandsvernieuwing en plattelandsfuncties (landbouw, natuurbeheer en recreatie)
  • Werken
  • Economie, retail, toerisme en recreatie, bedrijventerreinen, havens, waterwegen, midden- en kleinbedrijf, agrarische sector, markten)
  • Openbare ruimte
  • Verkeer en vervoer
  • Civiele techniek (weg- en rioolbeheer, kunstwerken), nutsbedrijven
  • Milieu (milieubeheer, duurzaamheid, afvalverwerking, natuur- en milieueducatie)

Besluitenlijst(externe link)

Samenstelling

Vergaderingen

Nevenfuncties

Heeft deze informatie u geholpen?