Het voorzitterschap van de commissie Bestuur en Middelen is vacant. Vergaderingen worden tijdelijk voorgezeten door de heer J.J.P. Vissers (VVD). De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt onder meer over de volgende onderwerpen:

 • Demografische ontwikkelingen
 • Bestuurlijke verhoudingen
 • Brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 • Openbare orde en veiligheid (hoogwaterbescherming), buurtpreventie
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie, bedrijfsvoering
 • Nationale samenwerking Vereniging Nederlandse Gemeenten,  Vereniging Limburgse Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
 • Vreemdelingenbeleid, Asielzoekerscentrum Baexem
 • Dualisering
 • Internationale samenwerking (jumelage, Euregio)
 • Handhaving
 • Horeca en kermissen
 • Financiën en lastendruk

Daarnaast heeft de commissie Bestuur en Middelen specifiek tot taak (het geen voorheen tot de taak van het auditcomité behoorde):

 • het bevorderen van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole;
 • het voeren van afstemmingsoverleg over de verschillende controleactiviteiten van de gemeenteraad, het college en de rekenkamer;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor de benoeming van de accountant en de voorbereiding van eventuele aanbestedingsprocedures in dat kader;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor het jaarlijks vast te stellen controleprotocol voor de accountant;
 • het evalueren van het functioneren van de accountant.

Besluitenlijst

Samenstelling

Vergaderingen

Nevenfuncties

Heeft u gevonden wat u zocht?