Het voorzitterschap van de commissie Bestuur en Middelen is in handen van raadslid L. Schouten.. De raadscommissie Bestuur en Middelen adviseert en overlegt onder meer over de volgende onderwerpen:

 • Demografische ontwikkelingen
 • Bestuurlijke verhoudingen
 • Brandweer, politie en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
 • Openbare orde en veiligheid (hoogwaterbescherming), buurtpreventie
 • Communicatie
 • Personeel en organisatie, bedrijfsvoering
 • Nationale samenwerking Vereniging Nederlandse Gemeenten,  Vereniging Limburgse Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen
 • Vreemdelingenbeleid, Asielzoekerscentrum Baexem
 • Dualisering
 • Internationale samenwerking (jumelage, Euregio)
 • Handhaving
 • Horeca en kermissen
 • Financiën en lastendruk

Daarnaast heeft de commissie Bestuur en Middelen specifiek tot taak (het geen voorheen tot de taak van het auditcomité behoorde):

 • het bevorderen van een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole;
 • het voeren van afstemmingsoverleg over de verschillende controleactiviteiten van de gemeenteraad, het college en de rekenkamer;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor de benoeming van de accountant en de voorbereiding van eventuele aanbestedingsprocedures in dat kader;
 • het doen van voorstellen aan de gemeenteraad voor het jaarlijks vast te stellen controleprotocol voor de accountant;
 • het evalueren van het functioneren van de accountant.

Besluitenlijst(externe link)

Samenstelling

Vergaderingen

Nevenfuncties

Heeft u gevonden wat u zocht?