Brandveilig gebruik bouwwerken

Wat is het?

Voor gebouwen waar veel mensen bijeenkomen, kan een gebruiksmelding brandveilig gebruik nodig zijn. Een omgevingsvergunning voor het onderdeel brandveilig gebruik kan noodzakelijk zijn bij bijvoorbeeld overnachtingen. Of dat zo is, kunt u snel te weten komen door op de website van het ministerie van VROM een aantal vragen te beantwoorden. Zie het Omgevingsloket online voor de vergunningcheck. Overleg zonodig met de gemeente.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen betaalt u leges. Lees meer hierover bij het product 'omgevingsvergunning'.

Hoe werkt het?

Of u een gebruiksmelding of een omgevingsvergunning voor het onderdeel brandveilig gebruik nodig heeft, is afhankelijk van het bouwwerk.

Brandveilig gebruik bouwwerken

De wetgeving bepaalt dat het gebruik van bepaalde bouwwerken moet voldoen aan de eisen van brandveiling gebruik bouwwerken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in:

  • algemeen gebruik;
  • gebruik op basis van gebruiksmelding;
  • gebruik op basis van omgevingsvergunning;

Algemeen gebruik

Alle bouwwerken moeten voldoen aan de algemene voorschriften brandveilig gebruik bouwwerken. Ook als er geen melding- of vergunningplicht geldt. Deze algemene voorschriften zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Gebruik op basis van gebruiksmelding

De gebruiksmelding wordt gedaan bij het bevoegd gezag indien het om een bouwwerk gaat waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of indien er sprake is van een woonfunctie welke in gebruik wordt genomen voor kamergewijze verhuur of gebruik waarbij niet wordt voldaan aan de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012, maar waarbij een andere oplossing is toegepast die ten minste dezelfde mate van brandveiligheid biedt als is vereist in het Bouwbesluit 2012.

U moet uw melding doen via het Omgevingsloket online. U moet de melding ten minste vier weken voor gebruik van het bouwwerk indienen.

Gebruik op basis van een omgevingsvergunning

Een dergelijke vergunning wordt aangevraagd indien er sprake is van bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaf aan meer dan 10 personen of dagverblijf verschaf aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Termijnen

De wettelijke beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor het in gebruik nemen of gebruiken van bouwwerken in relatie tot brandveiligheid is 26 weken. Binnen genoemde termijn wordt de gemeente geacht een beslissing te nemen en mede te delen aan de aanvrager.

Intrekken van de vergunning

De gemeente is bevoegd om een verleende omgevingsvergunning in te trekken. De vergunninghouder moet hierover wel eerst worden gehoord.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening en vrijstellingen kunt u of anderen bezwaar (of zienswijzen), vervolgens beroep en ten slotte hoger beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de arrondissementsrechtbank. Het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep heeft op zichzelf geen schorsende werking. Als u de uitvoering wil trachten te voorkomen dan kunt een schorsingsverzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank.

Wat heb ik nodig?

Bekijk bij het product “omgevingsvergunning” onder het kopje ‘meenemen’ welke gegevens u bij uw aanvraag dient in te dienen.