Wat is het?

Een bijstandsuitkering is een minimumuitkering waarmee u de noodzakelijke kosten van het bestaan kunt betalen, zoals huur, eten en drinken. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een bijstandsuitkering als uw eigen inkomen en dat van uw eventuele partner te laag is om de kosten van het bestaan zelf te betalen.

Hoe werkt het?

Een bijstandsuitkering wordt verstrekt door de gemeente waar u woont. De gemeente onderzoekt of u recht heeft op bijstand. Als u een bijstandsuitkering krijgt, dan is dat in het algemeen een gift. Er kunnen echter omstandigheden zijn, waardoor de periodieke uitkering wordt verstrekt in de vorm van een lening. In dat geval moet u de verstrekte uitkering later terugbetalen.

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moeten uw inkomen en uw eigen vermogen (bezittingen zoals uw huis en spaargeld) onder de vermogensgrens liggen. Voor de hoogte van de bijstandsnorm en verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Het aantal personen in uw huishouden bepaalt de hoogte van uw uitkering. Als u met meer mensen in huis woont, kunt u de kosten voor levensonderhoud delen en is uw uitkering lager. Dit geldt niet voor inwonende kinderen tot 27 jaar, studenten en commerciële relaties (huurders). Meer uitleg? Bekijk de video bij het product Kostendelersnorm op deze website.

Voorwaarden

U kunt een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder (zie ook het onderwerp Bijstand voor jongeren).
 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld. Gelijkgesteld met een Nederlander bent u als u komt uit een EU-land, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Ook bent u gelijkgesteld als u een geldige verblijfsvergunning heeft of op een andere manier rechtmatig in Nederland verblijft (bijvoorbeeld als u een juridische procedure tegen een afwijzing van uw verblijfsvergunning voert).
 • U woont of verblijft in Nederland.
 • U heeft geen of onvoldoende eigen inkomen.
 • U heeft geen eigen vermogen of een eigen vermogen dat lager is dan het maximale bedrag. Denk aan spaargeld of een eigen huis. Kijk op de website van de rijksoverheid voor meer informatie.
 • U kunt geen andere uitkering krijgen. Bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • U bent niet uitgesloten van het recht op een bijstandsuitkering. Dat is bijvoorbeeld wel zo als u in de gevangenis zit of als u recht heeft op studiefinanciering.
 • U moet de Nederlandse taal voldoende beheersen. Er geldt namelijk een taaleis. Als u niet voldoet aan de taaleis, moet u de Nederlandse taal beter leren beheersen.

Let op!

Als u jonger dan 27 jaar bent, dan moet u zich eerst melden voor bijstand. Na de melding zoekt u 4 weken naar werk of een opleiding. Als dat niet gelukt is, kunt u daarna een bijstandsuitkering aanvragen. In het gesprek bij de gemeente dient u dan te kunnen aantonen wat u heeft gedaan om werk te vinden of een geschikte opleiding (zie ook het onderwerp Bijstand voor jongeren).

Weer aan het werk

Naast het recht op een uitkering heeft u ook recht op hulp bij het vinden van een betaalde baan (re-integratie). Wanneer u een uitkering ontvangt moet u solliciteren op alle algemeen geaccepteerde arbeid. Het werk hoeft niet altijd te passen bij uw kennis, ervaring en opleidingsniveau. U gaat met alle tips, aanbevelingen (zoals sollicitatieactiviteiten, presentaties), workshops en andere ondersteunende activiteiten vanuit de gemeente en samenwerkende partners serieus aan de slag.

Wat moet ik doen?

Als u een uitkering wilt aanvragen dan neemt u telefonisch contact op met de gemeente. Binnen 2 dagen wordt u gebeld door uw klantregisseur en vindt er een telefonische intake plaats.

Werkintake

Blijkt uit de telefonische intake dat u hulp nodig heeft bij het zoeken naar werk, dan wordt u ingepland voor een persoonlijke intake. Deze vindt elke donderdag plaats in het gemeentehuis.

Tijdens de intake wordt samen met de klantregisseurs inkomen en re-integratie gekeken of u kunt werken en/of in aanmerking komt voor een uitkering. Het doel is om zo snel mogelijk werk te vinden, zodat een uitkering niet (meer) nodig is. Er wordt ook gekeken of u tijdelijk bijstand nodig heeft. Daarnaast start u meteen de maandag erna met werken met behoud van uitkering bij het Mensontwikkelbedrijf (MOB) en heeft u wekelijks een gesprek met uw klantregisseur om te kijken hoe het staat met het vinden van werk.

Let op!

 • Geef veranderingen in uw inkomen of persoonlijke situatie altijd op tijd door. Zo voorkomt u dat u per ongeluk fraudeert.
 • Als u niet meewerkt aan uw re-integratie, als u zich misdraagt of als u fraude pleegt, kan uw uitkering worden verlaagd of stopgezet. Ook zal de verstrekte uitkering worden teruggevorderd door de gemeente. U kunt ook een boete krijgen.

Wat heb ik nodig?

Bij een aanvraag voor een bijstandsuitkering moet u verschillende bewijsstukken inleveren. Hieronder een (niet limitatieve) lijst van bewijsstukken die u in ieder geval moet inleveren.

 • identiteitsbewijzen van u en eventueel uw partner
 • bewijzen van uw inkomen
 • bewijzen van uw schulden
 • bewijs van uw vermogen (bezittingen, zoals spaargeld, auto, huis, aandelen)\
 • bewijzen van uw arbeidsverleden (uw laatste werkgever en begindatum en einddatum van uw contract)
 • uw cv
 • een kopie van de inschrijvingsbewijs bij het UWV als werkzoekende
 • de ingevulde werkmap (deze wordt door ons aan u toegestuurd)

Als u samenwoont met uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar, dan heeft u ook bewijzen nodig van hun inkomsten, schulden en arbeidsverleden.

Hoe lang duurt het?

Nadat uw aanvraag is binnengekomen bij de gemeente, heeft de gemeente acht weken de tijd om uw aanvraag af te handelen. U ontvangt dus binnen acht weken bericht of u de uitkering krijgt. Als de gemeente om extra bewijsstukken vraagt, kan deze termijn worden verlengd.

Voorschot

Als u een uitkering aanvraagt, kan het dus een tijdje duren voordat u geld krijgt. Wanneer de afhandeling langer dan 4 weken duurt, ontvangt u van ons een voorschot. U houdt recht op voorschotten zolang uw uitkeringsaanvraag nog niet is afgehandeld. U moet dan wel alle noodzakelijke gegevens aan de gemeente hebben doorgegeven. U krijgt geen voorschot als direct duidelijk is dat u geen recht heeft op een bijstandsuitkering. Het voorschot is 90% van de voor u van toepassing zijnde norm.

 • Als u de bijstandsuitkering toegewezen krijgt, verrekent de gemeente het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet toegewezen krijgt, moet u het voorschot terugbetalen.

Extra informatie

Indien u meer informatie wilt over een uitkering kunt u kijken op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u informatie over de hoogte van de uitkering en overige informatie.

Wetgeving

Ondersteuning naar werk en het tijdelijk verlenen van een uitkering is op grond van de Participatiewet. Deze wet zorgt ervoor dat zoveel mogelijk mensen meedoen (participeren) in de samenleving. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong samen. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen met een arbeidsbeperking of een afstand tot de arbeidsmarkt.

Aanvragen

Als u een uitkering wilt aanvragen dan neemt u telefonisch via (0475) 85 90 00 contact op met de gemeente en zeg dat u een uitkering wilt aanvragen. Er wordt dan een terugbelverzoek gemaakt voor de klantregisseur. Binnen 2 dagen wordt u gebeld door uw klantregisseur en zal er een telefonische intake plaatsvinden.

Als uit deze grove check blijkt dat u wellicht hulp nodig hebt bij het zoeken naar werk, dan wordt u ingepland voor de werkintake. Deze vindt elke donderdag plaats bij het Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB) op het adres Graaf van Loonlaan 2a 6093 BV Heythuysen. Tijdens de werkintake wordt samen met de jobcoach en het werkgeversservicepunt gekeken of u kunt werken en zo ja, welke vacatures er beschikbaar zijn. Het doel is om zo snel mogelijk werk te vinden zodat een uitkering niet (meer) nodig is.

Er wordt dan ook gekeken of u tijdelijk bijstand nodig hebt. Daarnaast start u meteen de maandag erna met het werken met behoud van uitkering bij het MOB en heeft u wekelijks een gesprek met uw klantregisseur om te kijken hoe het staat met het vinden van werk.