Burgemeester en wethouders van Leudal hebben op 2 augustus 2022 het beleidsplan  vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) vastgesteld. Onder VTH-taken wordt in dit beleidsplan verstaan taken ten aanzien van bouwen en slopen (excl. asbest), brandveiligheid, ruimtelijke ordening, milieu niet zijnde basistaken, aanleg, monumenten, kappen, inritten en reclame, alsmede de taken ten aanzien van evenementen en stookontheffingen.

Het VTH beleidsplan beschrijft de beleidsdoelen van de gemeentelijke VTH taken. De activiteiten die daartoe moeten worden uitgevoerd staan vermeld in het jaarlijks op te stellen uitvoeringsprogramma. Over de resultaten (wat is bereikt) wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeenteraad via het jaarverslag.

Verder staan in het beleidsplan een algemene visie en prioritering, die leidend zijn bij dit VTH-beleid en de VTH-uitvoering. Voor een volledig overzicht verwijzen wij u door naar het beleidsplan.