Regionaal Meldpunt personen met verward gedrag per 1 februari 2020

Verward gedrag maar niet acuut? Bel het advies- en meldpunt!

Iedereen komt ze in de omgeving wel eens tegen: mensen met verward gedrag. In veel gevallen zijn de zorgen niet dringend. Soms is het wenselijk om informatie te krijgen of advies in te winnen. Hiervoor komt er in 2020 een landelijk meldpunt. In afwachting hiervan wordt bij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Midden-Limburg per 1 februari 2020 een advies- en meldpunt opgericht voor niet-dringende meldingen uit Midden-Limburg.
 

Voor wie?

Iedereen met een niet-acute hulpvraag of een advieswens kan van het meldpunt gebruik maken voor informatie over onder andere adequate hulp en zorg. De personen voor wie advies ingewonnen kan worden zijn personen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, die meestal niet op eigen kracht mee kunnen doen of zelf niet altijd (meer) om hulp vragen en waarbij het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen. Zij dreigen een gevaar voor zichzelf of voor anderen te vormen of overlast te veroorzaken in hun omgeving.

Vaak is er sprake van complexe problematiek en vertonen zij gedrag dat anderen niet direct begrijpen. Het gaat dus niet alleen om GGZ-problematiek maar ook om mensen die verward raken doordat zij dementeren, een licht verstandelijke beperking hebben, verslaafd zijn of die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en daardoor hun ziekte (bijvoorbeeld diabetes) verwaarlozen.

Een deel van de kwetsbare burgers op wie het meldpunt zich richt, heeft geen duidelijke zorgvraag. Ze hebben te maken met een opeenstapeling van problemen en zijn niet in staat om dit proces te doorbreken. Daarnaast gaat het om familie en andere naasten wier leven structureel beïnvloed wordt door de problematische situaties van de mensen met verward gedrag en die daarvoor hulp of advies nodig hebben.

Wat zijn niet-acute hulpvragen?

Voor niet-acute hulpvragen geldt:

  1. Er is géén sprake van een acute noodsituatie
  2. De veiligheid (voor personen of omgeving) is niet in het geding.
  3. Er is géén directe professionele inzet nodig.
  4. Concreet hulp- of zorgaanbod kan wachten tot (minimaal) de eerstvolgende werkdag.

Bereikbaarheid en functie regionaal meldpunt

Het regionaal meldpunt voor Midden-Limburg is vanaf 1 februari 2020 binnen kantoortijden (08.30 tot 17.00 uur) telefonisch bereikbaar via nummer 088 – 656 06 96. Het mailadres is meldpuntverwardepersonen@amwml.nl.

Het meld- en adviespunt heeft verschillende functies:

  • het aannemen van de melding en het te woord staan van de melder;
  • vraagverheldering; “Wat is er aan de hand? Wat zou u kunnen doen? Waar kunnen wij u mee helpen?”
  • het geven van advies aan de melder zodat deze verder kan;
  • het geven van advies aan professionals;
  • het inschakelen van een hulpverlener die de vraag kan overnemen;
  • snel doorschakelen in geval van acute zorg-, hulpvraag of crisissituatie.

Landelijke ontwikkelingen

In de loop van 2020 zal er één landelijk meldpunt worden ingericht waarbij het uitgangspunt blijft dat meldingen over zorgen van burgers die niet dringend of acuut zijn in de regio worden opgepakt. Vanuit dit landelijk meldpunt zullen meldingen worden doorgeschakeld naar de betreffende regio. In de loop van 2020 zal hierover méér informatie volgen.