In het algemeen vinden we het belangrijk dat in de plannen aandacht is voor:

  • De wens om de plint (begane grond) in te vullen met bijvoorbeeld een commercieel/maatschappelijke voorziening, horeca, bedrijfs- en/of detailhandelsfunctie.
  • Het benutten van de mogelijkheid om bovengenoemde invulling te realiseren met functies die nu buiten het centrum liggen.
  • De toevoeging van huurwoningen op de verdieping in de middenklasse (€800 - €1.000) en hogere klasse (>€1000).
  • Aan te sluiten bij de kwaliteitseisen van het UP Wonen met betrekking tot levensloopbestendige invulling en een minimale oppervlakte van 65m2.
  • Het behoud van de architectonische elementen al dan niet door herplaatsing.

Raadhuisplein 1 Haelen

Gunningscriteria

Objective (exclusie-) criteriaBeoordeling - score
1. Maximale doorlooptijd: feitelijke start bouw vinnen maximaal twee jaar na ondertekening van de koopovereenkomst. Instemming met anti speculatiebeding voor periode van tien jaar.ja/nee
2. Realisatie levensloopbestendige wooneenheden in midden- en/of hoger huursegment en ontmoetingsfunctie in de plint van het pandja/nee
3. Behoud architectonische en/of cultureel relevante elementenja/nee
4. Sloop en verwijdering nood bebouwing achterzijdeja/nee
Zachte criteriaBeoordeling - score 
1. Maatschappelijke meerwaarde; de nieuwe functie moet bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeenschap...../50 punten
2. Centrumversterkend effect door toevoeging van een voor het publiek toegankelijke functie..../30 punten
3. Prijsstelling: toekenning punten aflopend, naar rato van biedingen..../20 punten