Bij het grootschalig opwekken van duurzame energie is het belangrijk dat dit gebeurt in samenspraak met lokale bewoners en met respect voor het omliggende landschap, naast technische en financiële eisen. Door te streven naar 50% coöperatief eigenaarschap, willen we ervoor zorgen dat de opbrengsten weer zoveel mogelijk terugstromen naar lokale bewoners en verenigingen. Ook is er een Omgevingsfonds, waarin een deel van de winst van de exploitatie wordt gestort. Met dit fonds kunnen bijvoorbeeld lokale verenigingen worden geholpen, of kunnen omwonenden profiteren van kortingen op zonnepanelen.

De noodzaak van een goede landschappelijke inpassing van grootschalige projecten heeft geleidt tot een ‘Energiekansenkaart’.

Energie kansen kaart
Klik op de afbeelding voor een vergroting.

Bekijk de Energie-kansenkaart in PDF (vergroting)

Op deze kaart is aangegeven waar er in de gemeente Leudal eventueel plaats is voor windmolens en zonneweides. Hierbij is o.a. gekeken naar de aanwezigheid van bebouwing, natuur, en de mogelijkheden tot aansluiting op het elektriciteitsnet.

Zonne-energie

Ook op kleinere schaal is het belangrijk meer duurzame energie op te wekken, en daken zijn uitermate geschikt om te voorzien van zonnepanelen. Het streven van Leudal is dan ook dat in 2050 alle daken van geschikte gebouwen en huizen in de gemeente zijn voorzien van zonnepanelen. Dit geldt voor zowel particulieren, bedrijven, als instellingen. Dat willen we vooral doen door het verstrekken van onafhankelijk advies en het ontzorgen van inwoners en bedrijven. De fiscale aantrekkelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen hangt vooral af van technische ontwikkelingen de komende jaren, subsidieregelingen van het Rijk en van een daling in de marktprijs. De verwachting is dat deze nog verder gaat dalen.

Volgens de landelijke Klimaatmonitor 2019 wordt er 82 Terajoule (TJ) opgewekt met zonnepanelen in Leudal. Dat zijn 2.525 huishoudens, en 4,3% van de hoeveelheid energie die in 2050 volgens de energiemix nodig is. Hiermee wordt nu al 57 ton aan CO2 per jaar bespaart. Voor 2025 is de doelstelling om 190 TJ oftewel 10% van de totaal benodigde hoeveelheid op te wekken middels zon op daken. Er zijn nog 7.109 huishoudens in Leudal waar nog winst te behalen valt!

Hierbij wordt aangesloten op de doelstellingen van het landelijke Klimaatakkoord: een reductie van de uitstoot van CO2 van 95% in 2050. In het overzicht hiernaast is de totale gewenste energiemix van Leudal in 2050 te zien.

Windenergie

In Nederland bouwen we voornamelijk windmolens op zee. Met deze grote windparken kan voor honderdduizenden huishoudens energie worden opgewekt. Om aan de groeiende energievraag te kunnen voldoen, blijft het echter nodig ook windmolens op land te ontwikkelen. Op windparken Neer en De Heibloem draaien nu 7 windmolens. Recent is gestart met de bouw van 3 windturbines van windpark De Kookepan. De gemeente Leudal is dankzij deze windmolens koploper in Limburg als het gaat om het grootschalig opwekken van duurzame energie.

Naast de al bestaande windmolens, en de 3 nieuwe windmolens, is er de visie om uiteindelijk toe te werken naar in totaal 17 windmolens om in de toekomstige behoeften naar duurzame energie te kunnen voorzien. Ook hier is het belangrijk dat de opbrengsten zoveel mogelijk weer terugstromen naar de omgeving, door middel van coöperatief eigenaarschap en een Omgevingsfonds. De levensduur van de huidige windmolens is zo’n 25 jaar, daarna wordt er opnieuw gekeken naar de gewenste energiemix.