Openbare zitting centraal stembureau, maandag 21 maart 2022, 10.00 uur

Op maandag 21 maart 2022, aanvang 10.00 uur, houdt het hoofd- en centraal stembureau van de gemeente Leudal, in de raadzaal van het gemeentehuis, Leudalplein 1 in Heythuysen, een openbare zitting.

Tijdens deze zitting stelt het centraal stembureau de uitslag vast van de gemeenteraadsverkiezing gehouden op 14, 15 en 16 maart 2022 in de gemeente Leudal.

Fysiek bijwonen toegestaan, digitaal bijwonen kan ook

Geïnteresseerden kunnen deze zitting fysiek in de raadzaal bijwonen. Wilt u de zitting liever digitaal bijwonen, dan kan dat door middel van een live-verbinding.

Die live-verbinding is te zien via het internetadres: https://channel.royalcast.com/leudal(externe link) en klik daarna bij 21 maart 2022 op ‘Zitting centraal stembureau’.

Bezwaar inbrengen

Tijdens de zitting kunt u bezwaar maken tegen de beslissingen van het centraal stembureau.

Personen, die de zitting in een digitale omgeving bijwonen, kunnen digitaal bezwaren inbrengen. Dat gaat als volgt in z’n werk:

 1. Tijdens de zitting zal ik als voorzitter van het centraal stembureau zeggen dat vanaf een bepaald moment personen zich gedurende een pauzeperiode van 5 minuten kunnen aanmelden om mondeling of per e-mail een bezwaar in te brengen.
 2. Dat aanmelden, om het bezwaar te kunnen inbrengen, kan gedurende deze pauzeperiode:
  -    ofwel telefonisch door te bellen naar het stembureau-lid de heer W. Cornelissen via telefoonnummer: 06 – 12 07 68 51;
  -    ofwel per e-mail via het e-mailadres: w.cornelissen@leudal.nl.
 3. Ná de pauzeperiode  krijgen degenen die zich hebben aangemeld van mij de gelegenheid om daadwerkelijk van hun bezwaren te doen blijken.

Dat kan op twee manieren:

 1. Zij worden via de telefoon in de gelegenheid gesteld.
  De telefoon van het stembureau-lid de heer W. Cornelissen wordt in de raadzaal in de luidsprekerstand gezet zodat de andere stembureauleden + de geïnteresseerden die de live-verbinding volgen kunnen horen welke bezwaren worden ingebracht;
 2. Zij worden via de live-verbinding in de gelegenheid gesteld.
  De bezwaarmaker komt, nadat hij of zij (aan de hand van de tevoren van de heer Cornelissen verkregen inloggegevens) is ingelogd in de live-verbinding, voor een ieder in beeld en kan vervolgens van z’n bezwaren doen blijken.

Degenen die op voorhand, dus al vóór de zitting, willen testen of zij met hun privé apparatuur kunnen inloggen in zo’n live-verbinding om van - mogelijke - bezwaren te doen blijken, kunnen in de week voorafgaande aan de openbare zitting daarover contact opnemen met de heer Cornelissen via het hiervoor vermelde telefoonnummer.

Na de zitting ligt het proces-verbaal tijdens openingstijden ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis in Heythuysen.

Heythuysen, 10 maart 2022.

De voorzitter van het centraal stembureau van de gemeente Leudal,

De burgemeester,

D.H. Schmalschläger.