Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Leudal maakt ingevolge artikel G3, lid 5, van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende aanduiding van een politieke groepering is ingeschreven in het register zoals bedoeld in artikel G3, lid 1 van de Kieswet:

___________________________________________________________

Politieke groepering     : Onafhankelijke Kiesvereniging

Aanduiding                 : Oos Leudal (veur álle 16 dörpe)

___________________________________________________________

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, de natuurlijke of rechtspersoon, die door de beschikking rechtstreeks in zijn belang is getroffen, daartegen beroep kan instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G5, lid 1, van de Kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van deze kennisgeving in tweevoud worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Heythuysen, 21 december 2021

De voorzitter van het Centraal Stembureau Leudal

D.H. Schmalschläger