Omgevingsvisie gemeente

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De gemeente stelt 1 omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Daarnaast kan de gemeente samen met een andere gemeente of met de provincie een gezamenlijke of regionale omgevingsvisie opstellen. Gemeenten moeten op 1 januari 2027 hun omgevingsvisie hebben vastgesteld.

In de gemeente Leudal ontwikkelen wij een omgevingsvisie. Deze visie schetst onze lange termijn ambities voor de hele gemeente richting het jaar 2040 en vormt ook de basis voor het Omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan. Graag nemen wij als dit kan ook ideeën van inwoners, ondernemers en diverse samenwerkingspartners mee om zo een gedeelde visie te creëren, die breed gedragen wordt.

Een Visuele Toekomstvisie

Een visiedocument bevat meestal veel tekst en is daarom niet zo sprekend. Wij hebben er daarom voor gekozen onze visie uit te laten tekenen (een praatplaat). De praatplaat is een hulpmiddel om onze omgevingsvisie op een eenvoudige manier te presenteren. Het is geen exacte weergave van onze gemeente en niet geografisch accuraat, maar een schematische voorstelling van belangrijke elementen zoals woonkernen, bedrijventerreinen en het buitengebied. Het geeft een indruk van de toekomstige ontwikkelingen in de verschillende delen van onze gemeente. Het toont hoe we beeldbepalende elementen zoals molens en erfgoed willen behouden, en hoe we door bouwkranen en puzzelstukken laten zien dat er gebouwd, verbouwd en gesloopt moet worden om onze ambities te verwezenlijken. 

Een eerste versie hiervoor hebben wij in concept laten zien tijdens de inloopbijeenkomst op 4 juli 2024. Deze was nog niet af (en plaatsen we daarom niet online). Ook bekijken wij of de praatplaat wordt aangepast naar aanleiding van reacties. Wanneer de praatplaat is afgerond, wordt deze online geplaatst. U kunt hier dan op uw gemak naar kijken. 

Het Proces 

Onze omgevingsvisie is gebaseerd op de strategische visie, de zomernota, het coalitieakkoord en een aantal recente beleidsdocumenten, waarover wij al met inwoners, ondernemers en partners hebben gesproken. Wij voegen dit samen tot één overkoepelende visie. 

Hierbij  volgen wij een participatief proces. Dit betekent; wij vinden uw mening belangrijk! 
Aan de hand van de praatplaat verzamelen wij input en ideeën van onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. 

In gesprek met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners

Tijdens de sessies in juni en juli zijn wensen en ideeën met ons gedeeld. We hebben gehoord wat mensen aanspreekt in onze concept praatplaat en welke veranderingen zij graag willen zien. Alle opmerkingen worden betrokken / meegenomen bij de afronding van de ontwerp-visie. Daarbij zullen wij in algemene zin en zonder namen te noemen, reageren op de ingebrachte reacties.

Hoe gaan we verder?

Na de zomer gaan we aan de slag met het verwerken van alle ideeën en suggesties in een ontwerpversie van de omgevingsvisie. Ons doel is om dit ontwerp in het najaar van 2024 ter inzage te leggen. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen die dat wil, een zienswijze indienen als hij of zij het niet eens is met de visie.

De uiteindelijke vaststelling van de omgevingsvisie door de gemeenteraad is gepland in 2025. Dit document zal vervolgens richtinggevend zijn voor de verdere ontwikkeling van Leudal, met als doel onze ambities voor 2040 te realiseren.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerking dan kunt u een e-mail sturen naar e.jeurninck@leudal.nl.

Samen maken we het verschil!