Wat is de aanleiding van het project?

Zoals wellicht bekend bij u is de gemeente Leudal bezig met de ontwikkeling van de nieuwe schoollocatie ter plaatse van de kruising Brigittastraat met Heijerveld. Het creëren van een veilige route van en naar deze schoollocatie is hier onderdeel van. Samen met aanpassingen voor de verkeersveiligheid zien wij kansen om ook noodzakelijk onderhoud én een gedeelte van het regenwater dat valt op het openbaar gebied af te koppelen van het hoofdriool en te laten infiltreren in de omgeving. 

Schetsontwerp

Medio 2022 werd het schetsontwerp van het project reconstructie Brigittastraat, gepresenteerd tijdens de informatieavond voor aanwonenden. Daarnaast is het eerste schetsontwerp tijdens de commissievergadering fysiek van 24 mei 2022 besproken. 

Na deze avond is het schetsontwerp op basis van gesprekken met Arriva, reacties van omwonenden, raad en commissie leden op diverse punten aangepast. 

Aanpassingen tov eerste schetsontwerp

Het aantal verkeersremmende plateau’s in gereduceerd tot een viertal stuks over de gehele
Brigittastraat, waarvan één al bestaand plateau ter hoogte van CC de Mortel. Om
verkeersremming te genereren zijn wegversmallingen en een asverspringing toegevoegd.
De materialisatie van de plateau’s en kruispunten is aangepast naar een asfaltverharding in plaats van een klinkerverharding. Eventuele geluidsoverlast door verkeersplateau’s wordt hiermee ook beperkt. 
Verder zijn er een tweetal wegversmallingen zijn in overleg met de verkeerskundige toegevoegd om verkeersremming te genereren en hardrijders zoveel mogelijk tegen gaan.

Als laatste aanpassing is de voorrangsregeling in het ontwerp aangepast. De Brigittastraat heeft in het aangepaste schetsontwerp ondanks de snelheid 30km/h voorrang op alle zijwegen.

Wat is niet veranderd?

Bushalte locaties

Het samenvoegen van de huidige bushaltelocaties (Brigittahofje en Heijerveld) naar één
centrumhalte is uiteindelijk niet in het ontwerp doorgevoerd. Ontwerptechnisch is e.e.a. niet volledig correct in te passen in combinatie met de zijstraten Leliestraat, Dahliastraat en Rozenstraat, dit is ook afgestemd met busmaatschappij Arriva. 

Afwaardering snelheid Brigittastraat van 50km/h naar 30km/h

In het ontwerp is vastgehouden aan de afwaardering van de Brigittastraat van 50km/h naar
30km/h. Zeker in combinatie met de schoolomgeving voor het Kindcentrum Leudal-West is
veiligheid een belangrijk onderwerp, waarin met dit ontwerp balans in is gevonden.
 

Bekijk hier het aangepast schetsontwerp

Planning / Enexis

Voor het Kindcentrum Leudal West dient vanaf het transformatorhuisje ter hoogte van plein CC de Mortel een elektrakabel richting Heijerveld gelegd te worden. Omdat Enexis voor de aanleg van deze kabel in een groot gedeelte van de Brigittastraat moet graven, onderzoekt zij in het kader van de huidige energietransitie of de resterende elektra aansluitingen (van waaruit alle woningen van elektra voorzien worden) in de Brigittastraat verzwaard moeten worden. Dit laatste is een belangrijke stap in het toekomstbestendig maken van het elektriciteitsnetwerk, met als doel een veiligere en betrouwbaardere stroomvoorziening voor de groeiende energiebehoeften. 

Om te kunnen voldoen aan de toekomstige energiebehoefte is er tijdens de engineering gebleken dat het noodzakelijk is een extra netstation te plaatsen. Door extreme levertijden, heeft Enexis ons laten weten vertraging te hebben opgelopen om te komen tot uitvoering. De start van de werkzaamheden van Enexis wordt vooralsnog opgeschoven naar juni 2024. Na de bouwvakvakantie (eind 2024) zal er gestart kunnen worden met de verdere reconstructie van de Brigittastraat. 
 

Vragen?

Voor eventuele vragen met betrekking tot de netverzwaring van Enexis kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de klantenservice op telefoonnummer 088 857 70 00. Voor vragen in relatie tot de gemeentelijke reconstructie kunt u contact opnemen met projectleider Erik Beumers via e.beumers@leudal.nl of 0475 85 9554