Wat is de aanleiding van het project?

Zoals bekend is de gemeente Leudal bezig met de ontwikkeling van een nieuwe schoollocatie ter plaatse van de kruising Brigittastraat met Heijerveld. Het creëren van een veilige route van en naar deze schoollocatie is hier onderdeel van. Samen met aanpassingen voor de verkeersveiligheid zien wij kansen om ook noodzakelijk onderhoud én een gedeelte van het regenwater dat valt op het openbaar gebied af te koppelen van het hoofdriool en te laten infiltreren in de omgeving.

Bewonersavond 12 april 2022

Op dinsdag 12 april 2022 werd het schetsontwerp van het project reconstructie Brigittastraat, gepresenteerd tijdens de informatieavond voor aanwonenden. Daarnaast is het eerste schetsontwerp tijdens de commissievergadering fysiek van 24 mei 2022 besproken.

Na deze avond is het schetsontwerp op basis van gesprekken met Arriva, reacties van omwonenden, raad en commissie leden op diverse punten aangepast.

Aanpassingen tov eerste schetsontwerp
 • Het aantal verkeersremmende plateau’s in gereduceerd tot een viertal stuks over de gehele Brigittastraat, waarvan één al bestaand plateau ter hoogte van CC de Mortel.
 • Om verkeersremming te genereren zijn wegversmallingen en een asverspringing toegevoegd.
 • De materialisatie van de plateau’s en kruispunten is aangepast naar een asfaltverharding in plaats van een klinkerverharding. Eventuele geluidsoverlast door verkeersplateau’s wordt hiermee ook beperkt.
 • Verder zijn er een tweetal wegversmallingen zijn in overleg met de verkeerskundige toegevoegd om verkeersremming te genereren en hardrijders zoveel mogelijk tegen gaan.
 • Als laatste aanpassing is de voorrangsregeling in het ontwerp aangepast. De Brigittastraat heeft in het aangepaste schetsontwerp ondanks de snelheid 30km/h voorrang op alle zijwegen.
Wat is niet veranderd?
 • Bushalte locaties
  Het samenvoegen van de huidige bushaltelocaties (Brigittahofje en Heijerveld) naar één centrumhalte is uiteindelijk niet in het ontwerp doorgevoerd. Ontwerptechnisch is e.e.a. niet volledig correct in te passen in combinatie met de zijstraten Leliestraat, Dahliastraat en Rozenstraat, dit is ook afgestemd met busmaatschappij Arriva.
 • Afwaardering snelheid Brigittastraat van 50km/h naar 30km/h
  In het ontwerp is vastgehouden aan de afwaardering van de Brigittastraat van 50km/h naar 30km/h. Zeker in combinatie met de schoolomgeving voor het Kindcentrum Leudal-West is veiligheid een belangrijk onderwerp, waarin met dit ontwerp balans in is gevonden.

Bekijk hier het aangepast schetsontwerp

Planning / Enexis

Voor het Kindcentrum Leudal West dient vanaf het transformatorhuisje ter hoogte van plein CC de Mortel een elektrakabel richting Heijerveld gelegd te worden. Omdat Enexis voor de aanleg van deze kabel in een groot gedeelte van de Brigittastraat moet graven, onderzoekt zij in het kader van de huidige energietransitie of de resterende elektra aansluitingen (van waaruit alle woningen van elektra voorzien worden) in de Brigittastraat verzwaard moeten worden. Ondanks dat Enexis ons nog geen exacte uitvoeringsplanning kan geven, heeft het uiteraard onze voorkeur alles aansluitend te laten uitvoeren.

Voor nu wordt er qua uitvoering gekoerst op eind 2023. Zodra exactere uitvoeringsdata te communiceren zijn zullen we omwonenden hierover informeren en de website aanpassen. Momenteel zullen wij alle ontwerpen en tekeningen verder uitwerken en gereed maken voor aanbesteding. 

Vragen?

Bij vragen kunt u contact opnemen met projectleider Erik Beumers (e.beumers@leudal.nl) email of telefoonnummer (0475) 85 90 00.