Op dinsdag 6 september jl. heeft het college van B&W de zomernota vastgesteld. Deze vervangt de reguliere kadernota en wordt op 27 september behandeld in de gemeenteraad. De zomernota vormt de nadere uitwerking van de strategische visie ‘Mooi leven in Leudal’ (december 2021) en het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Samen bouwen aan Leudal’. Ook is de impact van de meicirculaire 2022 erin verwerkt. Aan de hand van drie centrale thema’s geeft de zomernota handvatten om de komende jaren te werken aan een doorontwikkeling van de gemeente Leudal.

Centrale thema’s

De drie thema’s die prioriteit krijgen zijn sociale basis, buitengebied en passend wonen. De visie per thema is gebaseerd op de strategische visie. De daaraan gekoppelde ambitie vloeit voort uit het coalitieakkoord. Vervolgens zijn per thema de effecten, doelen en benodigde middelen in kaart gebracht. Aan de hand van deze thema’s wordt de komende jaren koersvast invulling gegeven aan de identiteit en toekomst van de gemeente Leudal, zoals beschreven in de strategische toekomstvisie, die samen met inwoners tot stand is gekomen.

Maatschappelijke opgaven

De maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, economie en mobiliteit vormen de rode draad door de thema’s heen. Vanwege de impact en omvang ervan gaat de gemeente Leudal samen met inwoners, ondernemers en (keten)partners opgavegericht werken. Bij deze manier van werken wordt ruimte geboden aan innovatie en creativiteit. De komende jaren wordt de reikwijdte van deze nieuwe manier van werken verkend. Een voorbeeld hiervan is ‘zero based budgetting’. In de programmabegroting 2024-2027 wordt één van de programma’s op deze wijze gebudgetteerd.

De zomernota is financieel sluitend. Dit komt mede doordat de meicirculaire gunstig uitpakt voor Leudal. Enige onzekerheid brengt het jaar 2026. Dan wordt de uitkering van het gemeentefonds fors lager.

Vertrouwen en trots

Wethouder Huub van Helden (Financiën): ‘Onze visie inspireert. De voorliggende periode zit dan ook boordevol ambities én is gestoeld op een realistische begroting. Samen met inwoners en partners gaan we vorm geven aan de toekomst van Leudal. Hiermee sluiten we aan op de huidige én toekomstige behoeften van onze samenleving. Een opgave waar we vol trots en vertrouwen aan gaan werken.’

Mooi leven

Met deze aanpak houdt Leudal samen met inwoners en ondernemers duidelijk koers voor het behoud en de ontwikkeling van een levendige gemeente voor jong en oud met vitale verenigingen, ruimte voor bedrijvigheid en bereikbare voorzieningen van hoge kwaliteit. Kortom, een mooi leven in Leudal!