Tijdens de raadsvergadering van 20 april 2021 heeft de gemeenteraad beslist dat ieder huishouden vanaf 1-1-2022 een vast bedrag gaat betalen per lediging van de restafvalcontainer. Zo wordt restafval nog maar 1x per 4 weken opgehaald en verandert de inzameling van PMD en papier niet. Om te komen tot dit besluit heeft de gemeenteraad de uitkomsten van de enquête, die onder inwoners gehouden is van 10 februari  t/m 24 februari 2021, zwaar mee laten wegen en uitvoerig besproken tijdens diverse bijeenkomsten; waaronder een  raads-informatiebijeenkomst, de vergadering commissie Fysiek en de gemeenteraadsvergadering.

De belangrijkste uitkomsten uit de enquête over afvalinzameling, waren gericht op kosten (inwoners willen niet dat het inzamelen van afval meer gaat kosten) en het feit dat veel inwoners de huidige manier van inzamelen prima vinden. Ook andere uitkomsten hebben meegespeeld in de afweging. Zo zijn veel inwoners in de gemeente Leudal bewust bezig met het milieu en storen mensen zich aan de vervuiling bij wijkmilieuparken. 

Stijging afvalstoffenbelasting

Wethouder Verlinden: “Het is aan inwoners om afval nog beter te scheiden. Naar de toekomst toe zullen de verwerkingskosten van restafval namelijk fors gaan stijgen. Dit komt doordat het verwerken van afvalstoffen, die verbrand of gestort moeten worden, duurder wordt. Verder door de stijging van de afvalstoffenbelasting. Daarnaast leidt ook de invoering van de CO2-heffing voor afvalverbrandingsinstallaties, die huishoudelijk afval verbranden tot meerkosten. Uiteindelijk worden deze doorberekend in de afvalstoffenheffing.” 

Restafval verlagen

De gemeente Leudal streeft, conform het duurzaamheidsplan ‘Duurzaam Leudal 2030’ naar een samenleving waarbij in de nabije toekomst geen plaats meer is voor afval. Wethouder Verlinden: “Samen met de andere  gemeenten waar Reinigingsdienst Maasland het afval voor inzamelt hebben we ons tot doel gesteld om het restafval in 2023 te verlagen naar 100 kg per inwoner en in 2025 zelfs naar 80 kg per inwoner. Op dit moment hebben we in Leudal nog 129 kg restafval per inwoner. Hiervan bestaat 42 % uit gft-afval. Dat hoort niet bij het restafval. Omdat de 129 kg vergeleken met andere gemeenten al een stap in de goede richting is en omdat ieder huishouden nu al gemiddeld 12 x per jaar de restafvalcontainer aan de weg zet, is het ook niet nodig om als tussenstap vaker dan 1x per 4 weken het restafval in te zamelen. Ik heb er vertrouwen in, dat wanneer we ons allemaal inzetten voor het scheiden van ons afval, het ook voor Leudal haalbaar moet zijn om naar 80 kg restafval per inwoner te gaan.”

Genomen besluit Restafval

Het genomen besluit betekent dat ieder huishouden de eigen maat restafvalcontainer behoudt en een vast bedrag gaat betalen per lediging (het tarief is afhankelijk van de maat van de container). De inzamelfrequentie wordt verlaagd naar 1x per 4 weken. Ieder huishouden krijgt daarvoor de mogelijkheid om één maal gratis van maat restafvalcontainer te ruilen, vóór invoering van het nieuwe beleid.

Genomen besluit GFT-afval

Elk huishouden behoudt daarnaast ook de eigen maat GFT-container. Wel krijgen huishoudens de mogelijkheid om één maal gratis te ruilen van maat container bij invoering van het nieuwe beleid. Daarnaast bestaat, eveneens bij de invoering van het nieuwe beleid, de mogelijkheid om kosteloos een extra 140 liter container aan te vragen. Tevens wordt er bij de invoering van het nieuwe beleid gekeken naar de mogelijkheid om in plaats van 140 liter een 240 liter container aan te bieden. De inzamelfrequentie van GFT blijft 1x per 2 weken.

Vervuiler betaalt

Deze aanpassingen in de afvalinzameling, dat ingaat per 1-1-2022, sluiten aan bij het principe ‘de vervuiler betaalt’. Concreet betekent dit, dat inwoners die minder restafval hebben, doordat zij beter afval scheiden, goedkoper uit zijn dan inwoners die meer restafval hebben. Dit principe geldt overigens al op de milieustraat: hoe meer grof afval wordt aangeleverd, hoe duurder het is. De inzameling van PMD en papier blijft zoals het is.