‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ op komst!

De overheid heeft gepland dat op 1 juli 2023 de ‘Omgevingswet’ en de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ in werking zullen treden.

Deze nieuwe wetgeving heeft mogelijk gevolgen voor u op het moment dat u de aanvraag omgevingsvergunning indient nadat deze wetgeving in werking is getreden.

Om ervoor te zorgen dat u voor uw bouw-/verbouwplannen de juiste aanvragen bij de gemeente indient adviseren wij onderstaande stappen door te lezen. In onderstaande film worden de stappen eveneens uitgelegd.

Bouwen onder Kwaliteitsborging – stappenplan

De datum van in werking treden is 1 juli 2023.

 1. Afgerond: Stap 1

  Ga na of de gewijzigde wetgeving in werking is getreden. Indien dit niet het geval is geldt voor uw aanvraag omgevingsvergunning de ‘oude’ wetgeving. U kunt uw plan gewoon aanvragen.

 2. Afgerond: Stap 2

  Als u uw aanvraag indient nadat de nieuwe wetgeving in werking is getreden:

  Ga opnieuw na of u een omgevingsvergunning nodig heeft het realiseren van uw bouwplan. 
  Ga na onder welke gevolgklasse van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ uw bouwplan valt.

 3. Afgerond: Stap 3

  Indien uw plan vergunningsplichtig is, en niet in gevolgklasse 1 van de ‘Wet kwaliteitsborging voor het bouwen’ valt, dan volstaat het om een vergunningsaanvraag in te dienen. Deze aanvraag moet uiteraard voldoen aan de indieningsvereisten. U voegt alle noodzakelijke bescheiden toe om uw plan te kunnen toetsen aan de regelgeving.

 4. Afgerond: Stap 4

  Indien uw plan vergunningsplichtig is en wel onder gevolgklasse 1 valt, dan moet u een vergunningsaanvraag EN een bouwmelding indienen.

  Let goed op welke voor welke onderdelen van uw bouwplan u een vergunningsaanvraag moet indienen, aan welke regels uw vergunningsaanvraag getoetst wordt en welke gegevens u daarvoor moet indienen.

Wat geldt er voor de bouwmelding

 • U moet voor dat u kunt gaan bouwen een onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen/contracteren;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf toetsen of uw bouwplan aan de technische regels voldoet;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf vastleggen welke risico’s er zijn;
 • Uw kwaliteitsborger moet vooraf vastleggen welke maatregelen er moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat uw bouwplan uiteindelijk aan de regels voldoet;
 • De kwaliteitsborger moet een borgingsplan opstellen waarin hij de risicobeoordeling en controlemaatregelen vastlegt. Tevens moet hij aangeven met welk kwaliteitsinstrument hij werkt.

Met dit borgingsplan moet u, of uw architect/bouwadviseur/aannemer, via het omgevingsloket een bouwmelding indienen bij de gemeente. Hierbij moet u tevens aangeven welke kwaliteitsborger u heeft gecontracteerd. Deze bouwmelding moet uiterlijk 4 weken voor dat u wilt gaan bouwen zijn ingediend bij de gemeente. Indien de melding akkoord is ontvangt u daarvan een bevestiging.

Als de vergunning is verleend EN de melding akkoord is, mag u gaan bouwen.

Lokale omstandigheden 

Bij het bouwen onder kwaliteitsborging dienen specifieke lokale omstandigheden of risico's worden meegenomen als uitgangspunt voor de risicobeoordeling en het borgingsplan. Hier leest u meer over de 7 lokale omstandigheden die mogelijk een rol kunnen spelen bij uw project:

1. Grondwater beschermingsgebied (Baexem/Grathem)

Grathem, Baexem en de bijbehorende buitengebieden liggen in een grondwaterbeschermingsgebied (zie onderstaande kaart). In de Omgevingsverordening Limburg 2014 zijn er regels opgenomen voor Grondwaterbeschermingsgebieden (H 4.3) en boringvrije zone (H 4.4).

 

Figuur: Grondwater beschermingsgebied (bron: https://wpn.klimaatatlas.net/)

In het bestemmingsplan voor het buitengebied (Reparatie- en veegplan Buitengebied Leudal 2016) zijn voor deze gebieden beperkende regels opgenomen (Artikel: 51.4 milieuzone - boringsvrije zone en Artikel: 51.7 milieuzone – grondwaterbeschermingsgebied). Deze zijn raadpleegbaar via www.Ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Binnen deze zones mogen alleen activiteiten die noodzakelijk zijn voor de waterwinning of grondwaterbeheer plaatsvinden.

Voor de kernen zijn er geen regels opgenomen in het bestemmingsplan. Toch dient in de kern van Beaxem en Grathem rekening gehouden te worden met de Omgevingsverordening Limburg 2014

2. Bodemwarmte interferentie zone

Bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar worden geplaatst kunnen invloed hebben op de temperatuur van de ondergrond bij de 'buur-systemen'. Hierdoor kunnen bodemenergiesystemen die op korte afstand van elkaar (+/-150 m) worden geplaatst, elkaar positief of negatief beïnvloeden Via www.wkotool.nl(externe link) kunt u de locaties vinden van gesloten bodemenergiesystemen in Leudal. In deze tool hebben we de bij ons bekende bodemenergiesystemen ingevoerd. Er wordt via deze tool soms doorverwezen naar de gemeente of provincie. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met onze frontoffice Omgeving.

Bodem energiesystemen zijn niet toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden (Baexem en Grathem).

3. Draagkracht bodem

Via sonderingsonderzoek doet u zelf onderzoek naar de draagkracht van de bodem. Uit dit onderzoek kan blijken dat:

 • Er dieper gegraven moet worden. Houdt dan in Grathem en Baexem rekening met het grondwaterbeschermingsgebied en de regels die daarvoor gelden (zie hiervoor).
 • U graafwerkzaamheden moet uitvoeren in een archeologisch waardevol gebied. In het bestemmingsplan zijn daar regels voor opgenomen. Als er archeologische waarden worden aangetroffen, kan het zijn dat het bouwwerk op een andere manier moet worden gefundeerd. Neem dit mee in de lokale risico afweging.

4. Bouwen nabij monument/bouwval

Bouwt u naast een bouwvallig gebouw of een gebouw dat slecht gefundeerd is. Neem dan extra maatregelen die het risico op het ontstaan van schade door trillingen verkleinen.

5. Hoogspanningsmasten

Wilt u bouwen in de nabijheid van een hoogspanningsmast?

In het bestemmingsplan zijn regels daarover opgenomen. Zowel in het bestemmingsplan buitengebied als de woonkernen is dit genoemd als: “Vrijwaringszone – hoogspanningsverbinding”. In beginsel mogen daar geen gevoelige objecten worden gerealiseerd. Er kan onder voorwaarden worden afgeweken met een omgevingsvergunning, daarvoor moet advies worden ingewonnen bij de leidingbeheerder. Dit kan verder betekenen dat er extra bouwkundige maatregelen getroffen moeten worden.

6. Geluid, gevel geluidwerendheid

In het bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017” zijn regels opgenomen voor de geluidbelasting op de gevel: “De geluidsbelasting op de gevel van geluidsgevoelige objecten mag bij (vervangende) nieuwbouw niet hoger zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een vastgestelde hogere grenswaarde.”

Wij hanteren daarbij de volgende werkwijze:

 1. Als de locatie valt binnen de 45-50 dB contour op de verkeersmilieukaart (VMK) (zie opmerking hieronder), dan wordt het plan geacht te voldoen aan de geluidsbelasting, ontstaat géén strijd met het bestemmingsplan en wordt het plan geacht te voldoen aan de voorkeursgrenswaarde. Met een standaard gevelopbouw wordt altijd voldaan aan de 33dB binnengrenswaarde en is geen akoestisch onderzoek dan wel gevelisolatierapport nodig.
 2. Als de VMK aangeeft dat de locatie ligt binnen een contour met een hogere waarde dan 50 dB, dan past dit niet in het bestemmingsplan en kan er zonder aanvullend onderzoek niet meegewerkt worden aan een vergunning. De aanvrager dient dan een geluidsrapport te overleggen waaruit blijkt wat de werkelijke gevelbelasting is. Op basis daarvan zijn er 2 opties mogelijk voor medewerking:
 • Is de gevelbelasting lager of gelijk aan 48 dB, dan blijkt daaruit dat wordt voldaan aan het bestemmingsplan. Er is geen afwijkingsbesluit nodig.
 • Is de gevelbelasting hoger dan 48 dB (maar maximaal 63 dB binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom maximaal 53 dB), dan kan met een hogere waardebesluit en een afwijking van het bestemmingsplan (‘kruimelgeval afwijking’, artikel 4 lid 9 Bijlage II Bor) worden meegewerkt.

  Gelijktijdig met een aanvraag om omgevingsvergunning moet dan tevens een aanvraag ‘hogere waarde’ worden ingediend, voorzien van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Voordeel hiervan is, dat het besluit hogere waarde niet 6 weken ter inzage hoeft te worden gelegd, maar gelijk loopt met de reguliere procedure van de aanvraag omgevingsvergunning (dit staat in artikel 110c van de Wet geluidhinder).

  Afhankelijk van de uitkomsten van het akoestische onderzoek wegverkeerslawaai, kan aanvullend worden gevraagd een akoestisch gevel isolatierapport te overleggen. De maatregelen uit dit rapport dienen te worden verwerkt in de aangevraagde tekeningen en documenten in de aanvraag om omgevingsvergunning.

  De aanvraag kan pas vergund worden als een besluit is genomen over de ‘hogere waarde’. Dit kan gelijktijdig plaatsvinden met het besluit omgevingsvergunning, maar mag ook eerder. In het besluit omgevingsvergunning wordt naar het besluit hogere waarde verwezen.

Wilt u weten wat er op de verkeersmilieukaart staat om een indicatie te verkrijgen van het wegverkeerslawaai? Neem dan contact op met onze frontoffice Omgeving.

Zie het aanvraagformulier onder aan deze pagina.

7. Bluswatervoorzieningen

Bij grondgebonden woningen, mag een bluswatervoorziening op een afstand van 100 m worden gelegd. Dit in tegenstelling tot de regel uit het bouwbesluit die een maximale afstand van 40 m eist.

Meer hierover leest u in het Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Regionaal modelbeleid bluswater en bereikbaarheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Tijdens de bouw

Tijdens het bouwen zal de kwaliteitsborger de bouwwerkzaamheden controleren.

Uw aannemer moet tijdens de bouw een dossier bijhouden waarmee hij vastlegt wat hij precies bouwt en aantoont dat hij voldoet aan de regels en het borgingsplan.

De kwaliteitsborger en de aannemer moeten ervoor zorgen dat eventuele fouten tijdens de bouw worden verholpen.

Gereed melden

Als uw bouwplan klaar is en aan alle regels voldoet stelt de kwaliteitsborger een verklaring op.

Deze verklaring moet u samen met het dossier van de aannemer (inclusief tekeningen en berekeningen van het bouwwerk, gebruiksfuncties, gebruikte materialen, handleidingen en onderhoudsrichtlijnen voor installaties/apparatuur etc.)  als gereedmelding naar de gemeente sturen. Na 10 werkdagen mag u uw bouwwerk in gebruik nemen.

>> Meer informatie over de nieuwe wet en de dan geldende vergunningsplicht, de gevolgklassen, de bouwmelding en kwaliteitsborgers.(externe link)

Proefproject

Wilt u zelf een proefproject opstarten? Neem dan contact op met Linda Seegers, projectleider voor de Wkb, via telefoonnummer (0475) 85 90 00.

Wkb plaza

Er is een netwerk voor alle organisaties die met de Wkb te maken krijgen, dus voor zowel marktpartijen als voor overheden. Alle kwaliteitsborgers, aannemers en andere betrokkenen kunnen deelnemen aan een netwerk. Het netwerk in Limburg vindt u hier: https://www.wkbplaza.nl/anwkb/limburg/(externe link)