Minister Martin van Rijn, Medische Zorg en Sport heeft aangekondigd dat er een breed steunpakket komt om gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni. 

Deze regeling bestaat uit drie onderdelen:

 1. Kwijtschelding huurpenningen
  Gemeenten zullen vanuit het Rijk een specifieke uitkering krijgen ter compensatie voor het kwijtschelden van huurpenningen. Welke huren hier precies voor in aanmerking komen is op dit moment nog niet duidelijk.

 2. Regeling amateursportverenigingen met eigen accommodatie
  Sportverenigingen die de accommodatie niet huren maar zelf (gedeeltelijk) in bezit hebben, hebben te maken met vaste lasten terwijl hun inkomsten dalen. Veel van deze verenigingen zijn te klein om in aanmerking te komen voor de rijksbrede regelingen. Sportverenigingen met een eigen accommodatie die geconfronteerd worden met een omzetverlies van minimaal 20%, kunnen aanspraak maken op een bijdrage van € 2.500 per vereniging.

   
 3. Kortlopend krediet voor amateursportverenigingen
  Voor amateursportverenigingen die als gevolg van de corona maatregelen in liquiditeitsproblemen komen, komt een mogelijkheid om een bancaire lening af te sluiten tegen een lage rente. De Borgstelling MKB-kredieten en de Garantie Ondernemingsfinanciering zijn voor sportverenigingen vaak niet in bereik omdat sportverenigingen in veel gevallen niet aangemerkt worden als onderneming. Om ook sportverenigingen toegang te geven tot kortlopend krediet wordt het borgstellings-kapitaal van Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) met €10 miljoen verhoogd. Daarmee is SWS in staat om sportverenigingen te helpen die als gevolg van de corona maatregelen kortlopend krediet ter overbrugging nodig hebben.

Besluit volgt

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leudal kan over toepassing van deze regelingen pas een besluit nemen nadat deze regelingen door de rijksoverheid verder zijn uitgewerkt. Zodra er meer duidelijkheid is wordt dit gepubliceerd.