Wat is het?

Onder bepaalde voorwaarden mag u sandwich- en of driehoeksborden (en spandoeken) plaatsen op bepaalde plaatsen in de Gemeente Leudal. Hierbij moet u zich houden aan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de weg of een weggedeelte alleen te gebruiken overeenkomstig met de publieke functie daarvan. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, indien:

 1. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of
 2. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.

Voor het plaatsen van sandwich- en/of driehoeksborden geen vergunning, ontheffing of melding nodig. U moet u wel houden aan bovenstaande algemene regel en de nadere regels die zijn vastgesteld door de gemeente Leudal.

Wat zijn de kosten?

Als u voldoet aan de gestelde regels, dan kunt u de sandwich- en/of driehoeksborden plaatsen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Hoe werkt het?

Voor het plaatsen van een sandwich-en/of driehoeksbord moet u voldoen aan de volgende eisen.

 • Uw  sandwich- en/of driehoeksbord is maximaal 1.50 meter x 1.00 meter.
 • U reclame maakt voor een evenement (op grond van artikel 2:24 Algemene plaatselijke verordening);
 • of voor educatieve reclame (een openbare aanprijzing van open dagen van educatieve instellingen zoals middelbare scholen, MBO-, HBO-, Universitaire onderwijsinstellingen, volwassenonderwijs of onderwijs voor muziekscholen);
 • of voor ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt gediend (bijvoorbeeld voor:- een landelijke of plaatselijke collecte-instelling; - de plaatselijke goede doelen week; - de actie “Wij gaan weer naar school” of  “De scholen beginnen weer”);
 • of voor culturele reclame: een openbare aanprijzing van kunstzinnige evenementen, culturele en kunstzinnige activiteiten (bijvoorbeeld ten behoeve van de Open Poortendag).

Handelsreclame is dus niet meer toegestaan voor sandwich- en/of driehoeksborden en voor spandoeken.

Bekijk de gehele regelgeving rondom sandwich- en driehoeksborden op www.overheid.nl.

Wat moet ik doen?

Als u voldoet aan de gestelde regels dan kunt u de sandwich- en/of driehoeksborden plaatsen. U hebt dan geen vergunning of ontheffing nodig.

 1. Zorg dat het duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden.
 2. Vermeld de datum van de plaatsing van de sandwich- en/of driehoeksborden.
 3. In iedere kern van de gemeente Leudal mogen per evenement of anderszins maximaal twee sandwich- en/of driehoeksborden geplaatst worden.
 4. De sandwich- en/of driehoeksborden mogen maximaal voor  een duur van drie weken geplaatst worden.
 5. Op de vastgestelde en bijbehorende overzichtslijst zijn de straten vermeld in welke de sandwich- en/of driehoeksborden mogen worden geplaatst in de diverse kernen. Enkel rondom de in de stratenlijst met nummer aangewezen specifieke lichtmasten mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst.
 6. U mag rondom een lichtmast maximaal één sandwich- en/of driehoeksbord plaatsen.
 7. Neem bij het plaatsen van de sandwich- en/of driehoeksborden de nodige zorgvuldigheid in acht.
 8. Er mogen sandwich- en/of driehoeksborden worden geplaatst op particuliere eigendom.
 9. De datum van het evenement op de sandwich- en/of driehoeksborden mag niet telkens aangepast worden zodat de maximale plaatsingsperiode van drie weken niet wordt nageleefd.
 10. De frames van de driehoeksborden mogen niet onbeperkt blijven staan zodat de aankondiging op het driehoeksbord voortdurend wordt verwisseld. De frames van de driehoeksborden dienen door de plaatser van het driehoeksbord na de maximale periode van drie weken te worden verwijderd.
 11. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén gevaar, overlast of hinder opleveren voor het verkeer en de verkeersdeelnemers.
 12. Sandwich- en/of driehoeksborden mogen géén belemmering vormen voor het doelmatig onderhoud van het publiek domein of het straatmeubilair.

Meer informatie

Degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden  is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Op kosten van degene die verantwoordelijk is voor de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden kunnen de sandwich- en/of driehoeksborden te allen tijde worden verwijderd, wanneer deze niet op een gepaste wijze en in strijd zijn geplaatst met het bepaalde in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leudal en/of het bepaalde in de beleidsregels.

Heeft deze informatie u geholpen?