Wat is het?

Voor reclame-uitingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die u plaatst langs de openbare weg of in de open lucht heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Of u voor uw activiteit een omgevingsvergunning voor het voeren van handelsreclame op of aan onroerende zaak nodig heeft, kunt u snel te weten komen door op de website van het ministerie van VROM een aantal vragen te beantwoorden. Zie het Omgevingsloket online voor de vergunningcheck. Overleg zonodig met de gemeente.

Wat zijn de kosten?

Voor het in behandeling nemen van vergunningaanvragen betaalt u leges. Lees meer over de leges omgevingsvergunning bij het product "omgevingsvergunning Leudal" onder het kopje "Kosten".

Hoe werkt het?

Drie typen uitingen van reclame zijn altijd vergunningplichtig.

  • Reclame-uitingen die bouwwerken betreffen. Een bouwwerk is een constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal. Klik hier voor meer informatie omtrent het aanvragen van een omgevingsvergunning.
  • Het op de weg parkeren van een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame, met het kennelijk doel om daarmee handelsreclame te maken. Neem hiervoor contact op met de gemeente.
  • Driehoeks- en sandwichborden

Termijnen

De wettelijke beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor het voeren van handelsreclame op of aan onroerende zaak is 8 weken. Binnen genoemde termijn moet de gemeente een beslissing nemen en mededelen aan de aanvrager. Reageert de gemeente niet binnen genoemde termijnen dan krijgt u een vergunning van rechtswege.

Bezwaar en beroep

Tegen alle besluiten omtrent vergunningverlening en vrijstellingen kunt u of anderen bezwaar (of zienswijzen), vervolgens beroep en ten slotte hoger beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de arrondissementsrechtbank. Het instellen van bezwaar, beroep of hoger beroep heeft op zichzelf geen schorsende werking. Als u de uitvoering wil trachten te voorkomen dan kunt een schorsingsverzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank.

Wat heb ik nodig?

Bekijk bij het product “omgevingsvergunning” onder het kopje ‘meenemen’ welke gegevens u bij uw aanvraag dient in te dienen.

Heeft deze informatie u geholpen?