In de televisie-uitzending van het programma Zembla van BNN-Vara is, op 6 oktober 2022, aandacht besteed aan de relatie bedrijven(terreinen) en haar omgeving. Daarbij komt ook Bedrijvenpark Zevenellen, gelegen in Haelen (gemeente Leudal), kort aan bod.

Gemeente Leudal, Provincie Limburg, Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Center Zevenellen (WBCZ) begrijpen dat de uitzending van Zembla tot vragen kan leiden of voor onrust kan zorgen.

Zembla

Zembla berichtte onder meer over vervuilde grond en verhullende procedures.  

Op een deel van het Bedrijvenpark Zevenellen zijn zogenaamde vliegasdepots aanwezig. Vliegas is een as dat, in het verleden, bij de verbranding van steenkool mee is gegaan in rookgassen. Het deel van de as dat blijft liggen, heet bodemas. De gemeente Leudal, Provincie Limburg, OML en WBCZ zien geen reden voor zorgen. Hierbij baseren zij zich op langdurige monitoring van de bodem en het grondwater. Hieruit blijkt dat er al vele jaren sprake is van een ‘stabiele, milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie’.

Op een deel van het terrein, Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (OML) en World Biobased Center Zevenellen is geen verdere monitoring meer nodig. Op een ander deel van het bedrijvenpark, in eigendom van Attero, blijft monitoring plaatsvinden. Daarbij is op basis van de huidige onderzoeksresultaten geen enkele aanleiding om te veronderstellen dat er sprake is van verandering en/of zorgen.

Leefomgeving

Een gezonde leef- en werkomgeving is van groot belang. De Provincie Limburg ziet daarom zorgvuldig toe op de ontwikkeling van Bedrijvenpark Zevenellen. Mocht u zich afvragen of u woont en werkt in een gezonde omgeving, dan is het antwoord – op basis van alle onderzoeken – ja.       

Communicatie

Bij de ontwikkeling van het Bedrijvenpark Zevenellen hechten we grote waarde aan openheid en dialoog. Over plannen, ontwikkelingen en procedures. Zo is er een klankbordgroep Zevenellen, verspreiden we nieuwsbrieven, huis- aan-huis brieven, social media berichten, voeren we één op één gesprekken, geven we rondleidingen én verlenen we medewerking  aan programma’s zoals Zembla.

Meer informatie over Zevenellen vindt u onder meer op de websites van OML (www.oml.nl) en de gemeente Leudal (www.leudal.nl). Wij zijn bovendien continu in gesprek met omwonenden en willen vragen altijd zo goed en duidelijk mogelijk beantwoorden.

Meest gestelde vragen

Hieronder treft u de meest gestelde vragen én de antwoorden. Daarbij komen zaken uit de Zembla-uitzending aan bod zoals de wijze van sanering, de communicatie met de omgeving en procedures.

Ziet u uw vraag hier niet tussen? Mail naar een van onderstaande contactpersonen en we voorzien u graag van antwoord.

Over Zevenellen

Zevenellen kent meerdere grondeigenaren, waaronder Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) en World Biobased Center Zevenellen (WBCZ). Zij ontwikkelen hun deel van het bedrijvenpark voor eigen rekening en risico. Andere grondeigenaren zijn Attero en Enexis.

De gemeente Leudal, Provincie Limburg, de ontwikkelaars OML, WBCZ en nieuwvestigers zijn voor verschillende delen/onderwerpen van het bedrijvenpark verantwoordelijk.

Wie is waarvoor verantwoordelijk

  • Gemeente Leudal als het gaat om: vergunningverlening, toezicht en handhaving (afhankelijk van activiteiten van het bedrijf), bestemmingsplannen, Besluit Bodemkwaliteit, zonebeheer geluiden het geurbeleid.
  • Provincie Limburg als het gaat om: vergunningverlening, toezicht en handhaving (afhankelijk van activiteiten van het bedrijf) en bodemsanering in het kader van de Wet bodembescherming (Wbb).
  • OML/WBCZ voor hun eigen terrein als het gaat om: grondverkoop, (nieuwe) vestigers, groene inrichting en duurzaamheid, gebiedsontwikkeling (infrastructuur, aanleg/sloop etc.)