We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft omtrent het hoogwater. Wij hebben de veelgestelde vragen verzameld in een overzicht hieronder. We actualiseren onze Q&A voortdurend. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons dan weten via 0475 85 90 00.

Veelgestelde vragen

Opruimen en financiële ondersteuning

Opruimen en financiële ondersteuning

De gemeente draagt zorg voor het opruimen van de openbare ruimten binnen de kernen(Melddesk, telefoonnummer: 0475-859000 of email: info@leudal.nl). De opruimwerkzaamheden worden voortgezet, waaronder het opruimen van de nooddijk. Waterschap draagt zorg voor het opruimen van de openbare ruimten langs de maas en de uiterwaarden.

Particulieren die water weg moeten pompen kunnen zich melden bij de brandweer: 0900-0904.

De Gemeente heeft op verschillende plekken containers geplaatst voor het opruimen van goederen die waterschade hebben, evenals big-bags geplaatst voor zandzakken. 

Voor bewoners van de Kemp geldt dat ze door waterschade getroffen goederen in de container van Maasland kunnen deponeren. Scheiden is niet noodzakelijk.

Privé kan ook bij RD Maasland een container gevraagd worden.

Bewoners met waterschade kunnen hun goederen gratis brengen naar het milieupark in Roggel.

De Broekweg is nog steeds geëvacueerd gebied. Wel kan er met de gemeente gebeld worden voor een maatwerkafspraak, zodat gezocht kan worden naar een passende oplossing.

Financiële ondersteuning

Heeft u schade? Maak dan goede foto’s en aantekeningen. Meldt het bij de eigen verzekering. Indien deze de schade niet dekt, kan op een later moment (mist aan de voorwaarden wordt voldaan), gebruik worden gemaakt van de WTS. Hierover volgt meer informatie via onze gemeentelijke kanalen, zodra deze er is. Kijk ook alvast op: www.rijksoverheid.nl (zoeken op WTS)

Daarnaast wordt er gekeken of schade-experts uitgenodigd kunnen worden om vragen van inwoners die schade hebben hulp te bieden.

Gezondheid

Wat kan er in het water van de Maas zitten?

De ervaring leert dat in het slib van het water kan gaan om zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale oliën.

Moet ik iets extra’s doen als ik in contact ben gekomen met water uit de Maas?

Het maaswater kan mogelijk verontreinigd zijn. Was daarom goed je handen en huid met ruim water en zeep als je in contact bent geweest met het maaswater.

Is het drinkwater veilig?

Waterschap Midden Limburg laat weten dat dit geen gevolgen heeft voor het drinkwater.

Is het slib uit de maas gevaarlijk?

De modderige grond die achterblijft als het maaswater wegtrekt kan verontreinigd zijn. Was daarom goed je handen en huid met ruim water en zeep als je in contact bent geweest met het maaswater. Verwijder het zichtbare slib uit (moes)tuinen en laat kinderen niet direct in het slib spelen. Daarnaast is het belangrijk om geen gewassen te eten die in contact zijn geweest met slib. 

Mensen met vragen over de akkerbouw kunnen terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Hoe kan ik ziek worden door vervuild slib?

Er zijn vier manieren waardoor je ziek zou kunnen worden door vervuild slib. 

  • door contact met de huid; 
  • door het eten van gewassen die onder water hebben gestaan; 
  • door het eten van groenten die op met slib verontreinigde bodem worden geteeld; 
  • door hand/mond contact met gronddeeltjes, met name kinderen. 

Zijn er risico’s wanneer ik via mijn huid met het slib in aanraking ben gekomen?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat door huidcontact met het slib overgevoeligheidsreacties van de huid ontstaan. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die in het slib voorkomen kunnen in theorie via de huid opgenomen worden in het bloed. De PAK’s zijn echter sterk gebonden aan de slibdeeltjes. Gezien de lage concentraties, het korte contact met de huid en het feit dat een klein deel van je huid in contact komt met het slib, is er geen risico voor de gezondheid te verwachten. 

Zijn er risico’s wanneer ik gewassen die nu in mijn moestuin staan en die onder water hebben gestaan, wil consumeren?

Het eten van gewassen die kortere of langere tijd onder water hebben gestaan wordt afgeraden. Dit vanwege het feit dat het water en het slib mogelijk verontreinigd is met zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale oliën. 

Wat zijn de risico’s bij het eten van gewassen die het komende seizoen (dus na terugtrekking van het water) geplant of gezaaid gaan worden en later in het jaar geoogst worden?

Wat de consequentie is voor de gewassen die geteeld worden op grond die mogelijk verontreinigd is kan vooraf niet met zekerheid gezegd worden. Opname in gewassen van schadelijke stoffen uit de bodem is behalve van het bodemgehalte, afhankelijk van de bodemeigenschappen, het soort gewas, diepte, aard van de verontreiniging en van de zuurgraad van de bodem. Uit eerder onderzoek van gewassen op ondergelopen Geuloevers en van de Universiteit Maastricht in proeftuinen na de Maasoverstromingen in de negentiger jaren, is gebleken dat de gehalten aan zware metalen niet of nauwelijks hoger zijn ten opzichte van de normaal in Nederland gevonden gehalten. Wanneer je de grond schoon maakt volgens het advies zal de verontreiniging weinig gevolgen hebben voor gewassen die hier geteeld worden. Het slib dat achterblijft in eerder ondergelopen gebieden is doorgaans niet meer verontreinigd dan de al aanwezige bodem. In gebieden die voor het eerst onder gelopen zijn kan de bodemkwaliteit iets slechter worden.  

Lopen kinderen risico’s als ze spelen op plaatsen waar slib is achtergebleven?

Doordat kleine kinderen wel eens hun vingers of handen in hun mond doen, krijgen zij bij het spelen met het slib ook daadwerkelijk kleine hoeveelheden bodem binnen. Geschat wordt dat kleine kinderen 200 milligram grond per speeldag opeten. De GGD heeft een risicoanalyse gemaakt voor kleine kinderen op grond van de slibanalyses van de negentiger jaren. Hieruit blijkt dat het risico bij veelvuldige blootstelling niet geheel uit te sluiten is. Daarom adviseren wij om kinderen niet in het slib te laten spelen en op plaatsen waar kinderen veel spelen toe te zien op goede verwijdering van het slib. Denk hierbij aan de tuinen, kinderspeelplaatsen, zandbakken. 
Wanneer kinderen of volwassenen wel met het slib in aanraking zijn geweest, is het extra belangrijk om de handen goed te wassen. 

Wat kan ik zelf doen om mijn moestuin weer klaar te maken voor het verbouwen van gewassen?

Verwijder al het zichtbare slib. Bij de gemeente kunt u navragen hoe je dit slib het beste kunt afvoeren. Speciale beschermingsmaatregelen bij het verwijderen van het slib zijn niet noodzakelijk. Naast het verwijderen van het slib is het belangrijk dat grond waarin je gewassen wilt gaan telen niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed bemest wordt . Daarmee voorkom je voor een groot deel dat zware metalen in de planten worden opgenomen. 

Zijn er in de ondergelopen gebieden risico’s bij consumptie van drinkwater uit particuliere putten?

Ja. Het kan niet worden uitgesloten dat tijdens het hoogwater enkele particuliere drinkwaterwinningen voor het oog niet zichtbaar verontreinigd zijn. Wanneer water uit een particuliere winning voor huishoudelijk gebruik bedoeld is, kunnen mogelijke risico’s niet worden uitgesloten. 

Zijn er risico’s bij consumptie van vlees(producten) en zuivel afkomstig van vee geweid op grasland dat mogelijk met slib verontreinigd is?

Verontreinigd slib kan aan gras kleven. Zoals alle gras zal ook gras met aanklevend slib na verloop van tijd van bovenaf afsterven en geleidelijk vervangen worden door nieuw gras. Ons advies is om het vee tot twee maanden na terugtrekking van het water niet te laten grazen op grasland dat mogelijk door slib verontreinigd is. 
Mensen met vragen over de akkerbouw kunnen terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

Wat is overstromingswater?

Overstromingswater is water dat achter is gebleven op het land na een overstroming.

Waarom is overstromingswater mogelijk verontreinigd?

Wanneer het riool het water niet kwijt kan, kan het overstromingswater verontreinigd raken met ziekteverwekkers. Het advies is om contact met dit water zoveel mogelijk te vermijden. 

Kan ik in overstromingswater zwemmen?

Overstromingswater is geen recreatiewater. Probeer contact met die water zoveel als mogelijk te vermijden. Houd kinderen weg uit het water, zij zijn extra kwetsbaar voor infecties. 

Tips voor omgaan met grasland met waterschade - LLTB

Welke klachten kan ik krijgen van verontreinigd overstromingswater?

Contact met dit water kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Personen die in aanraking komen met het overstromingswater, kunnen last krijgen van maag-darm-klachten, huiduitslag en luchtweginfecties. Deze infecties zijn meestal relatief onschuldig en gaan vanzelf weer over. Bij ernstige klachten neem dan contact op met je huisarts. 

Wat moet ik doen als ik in contact ben geweest met mogelijk verontreinigd overstromingswater?

Het advies is om contact met dit water zoveel mogelijk te mijden. Is er toch contact met dat water? Was dan je handen goed of neem een douche. 

Kan ik met overstromingswater mijn planten sproeien?

Nee, je kunt met overstromingswater niet je planten sproeien. Water blijft overal staan. Door het warme weer kan het water opwarmen waardoor er micro-organismen in kunnen groeien (denk aan onder andere legionella). Gebruik het vervuilde, opgewarmde water niet voor sproeien of verneveling. 
Kijk ook op de websites:

Kan ik een wandeling maken over de dijk?

De dijken hebben het op het moment al zwaar met de hoge waterstand. Hulpdiensten houden de dijken nauwlettend in de gaten. Recreatie op de dijken kan zorgen voor verzakkingen. Om extra belasting van de dijken te voorkomen en de hulpdiensten de ruimte te geven is het niet mogelijk om een wandeling op de dijk te maken. 

Evacuaties / terugkeer naar woning

Wanneer kan ik mijn kelder leegpompen?

Wacht met het leegpompen van de kelder tot het hoogwater is verdwenen. Als het grondwaterpeil nog niet is gedaald kan de buitendruk op de kelder groter zijn dan de binnendruk. Hierdoor ontstaat een groter risico op schade als u het water te vroeg wegpompt. 

Wie helpt met leegpompen kelder/ woningen?

Vanwege de grote hoeveelheid meldingen moeten de hulpdiensten keuzes maken. Helaas kunnen we niet overal tegelijk zijn. Daarom bekijken we op dit moment waar de hulp het hardst nodig is. Dat betekent bijvoorbeeld dat we voorrang geven aan meldingen vanaf kwetsbare locaties. Is er water in uw kelder of woning gelopen? Sluit gas en elektriciteit af om te voorkomen dat er brand of kortsluiting ontstaat. 

De stroom is uitgevallen, wat moet ik nu doen?

Het is belangrijk dat u controleert of er mogelijke problemen zijn met uw gas- en elektriciteitsinstallatie en/of toestellen.
Kijk hiervoor op de website van Enexis.

Bekijk de veiligheidsinstructies voor gas en de veiligheidsinstructies voor elektriciteit. Neem bij twijfel altijd contact op met Enexis via telefoonnummer 0800-9009.

N.B. Zet geen alternatieve stroomvoorziening (aggregaat) in uw woning. Die kunnen voor koolmonoxidevergiftiging zorgen.

Wie mag ik bellen als ik schade heb?

Neem direct contact op met uw eigen schadeverzekering. En maak foto’s van de schade voordat u gaat opruimen. Deze foto’s heeft u mogelijk nodig bij de schadeafhandeling. 

Daarnaast is er ook meer informatie te vinden op: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat/infographic-verzekerbaarheid-klimaatrisico-s/overstroming

Er ligt afval in mijn woning

Als er afval in of om uw woning is achtergebleven, vragen wij u om dit zelf op te ruimen.

Buggenum

In Buggenum zijn op 3 locaties aan de Dorpsstraat containers gebracht voor het opruimen van puin. Daarnaast staan er big-bags waar mensen het zand en zandzakken in kwijt kunnen. De opruimwerkzaamheden in Buggenum worden naar verwachting in de loop van de middag afgerond.

Horn

Ook in Horn staan containers op de hoek Van Hornestraat/Burgemeester Magneestraat.

 

We vragen iedereen die geen waterschade heeft, geen vuilnis in de containers voor inwoners met waterschade te deponeren. Vrijdag 30 juli was de laatste dag dat mensen uit de gemeente Leudal, die waterschade hebben gehad hun spullen gratis naar het milieupark konden brengen.

Waar kan ik de zandzakken inleveren?

In Buggenum zijn op 3 locaties aan de Dorpsstraat containers gebracht voor het opruimen van puin. Daarnaast staan er big-bags waar mensen het zand en zandzakken in kwijt kunnen. De opruimwerkzaamheden in Buggenum worden naar verwachting in de loop van de middag afgerond.

Worden de dijken ’s nachts bewaakt?

Brandweer, politie en Waterschap houden de dijken ook in de nacht in de gaten. 

Verzekeringen

De meeste verzekeringen dekken geen schade bij hoogwater. De WTS komt hier wel aan tegemoet. Hierover hebben we informatie staan in de vraag hieronder. Daarnaast gaat de gemeente bewoners die schade hebben door hoogwater op de Broekweg, de Kemp en klein Hanssum persoonlijk benaderen.

Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS)

Wat is de WTS?

De WTS is Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen. De WTS bestaat sinds 1998. Laatste keer is die ingezet bij de overstroming van de Maas in Limburg in 2011. 

Wat krijg ik vergoed? Wat vergoed de WTS?

Op dit moment is het nog niet duidelijk waarvoor en hoeveel de tegemoetkoming zal zijn. De omvang van het gebied en de totale schade moet hiervoor eerst in kaart worden gebracht. Aan de hand daarvan worden de tegemoetkoming en de voorwaarden vastgesteld. In eerste instantie zullen de schadeverzekeraars voor degene die verzekerd zijn een groot deel van de schade vergoeden. De WTS komt met een tegemoetkoming voor de resterende kosten die niet vergoed worden door de schade verzekeraar. Een tegemoetkoming wil zeggen dat niet 100% van de schade door deze wet zal worden vergoed. 

Wanneer wordt het duidelijk wat ik vergoed krijg?

Daar kan nu nog geen tijdspad voor worden gegeven. Omdat de crisis nog niet stabiel is. Het schadegebied en de daadwerkelijk geleden schade zijn nog niet vastgesteld. Zodra het schadegebied kan worden vastgesteld, kan er ook begonnen worden met het vaststellen van de daadwerkelijk geleden schade en de gemaakte kosten. Het kabinet laat wel al eerste onderzoek doen om inzicht te krijgen in de omvang van de schade.

Waarom heeft het kabinet/het Rijk dan wel al de WTS toegezegd?

De situatie is dusdanig ernstig dat het kabinet spreekt van een ramp. Dat betekent dat besloten is de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS) toe te passen. Ook nu nog veel onduidelijk is, vindt het kabinet het wel belangrijk nu al deze stap te zetten. Het kabinet leeft mee met alle getroffenen, de Limburgers staan niet alleen.
 

Algemene vragen

Wie kan ik bellen?

  • Gemeente Leudal blijft ook bereikbaar voor vragen en meldingen over wateroverlast. U kunt ons bereiken (tijdens kantoortijden) via ons reguliere nummer (0475) 85 90 00. U komt terecht in ons keuzemenu.
  • In geval van een verstopte riolering in de straat / openbare ruimte, zijn we ook buiten kantooruren via (0475) 85 90 00 te bereiken. Kies vervolgens optie 4 in het keuzemenu.
  • Bij acuut gevaar belt u 112: U kunt uzelf niet in veiligheid brengen.
  • Bij geen spoed, wel brandweer ter plaatse belt u 0900 0904: Er is risico op kortsluiting of brand. Ook voor losliggende putdeksels op de weg belt u dit nummer.
  • Bij twijfel belt u altijd 112. Meer informatie: www.brandweer.nl/geenspoed 

 

Bij wie kan ik terecht over de waterschade in mijn huis?

Neem direct contact op met uw eigen schadeverzekering. En maak foto’s van de schade voordat u gaat opruimen. Deze foto’s heeft u mogelijk nodig bij de schadeafhandeling.