We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft omtrent het hoogwater. Wij hebben de veelgestelde vragen verzameld in een overzicht hieronder. We actualiseren onze Q&A voortdurend. Staat uw vraag er niet bij? Laat het ons dan weten via 0475 85 90 00.

Veelgestelde vragen

Opruimen en financiële ondersteuning

Gift via Nationaal Rampenfonds aan ernstig door overstroming getroffen Limburgers

Het aanvragen van een gift via het Nationaal Rampenfonds was mogelijk tot 1 september 2021. Het aanmeldformulier is daarom niet meer beschikbaar. Zie ook het bericht op de website van BsGW(externe link).

Opruimen

De gemeente draagt zorg voor het opruimen van de openbare ruimten binnen de kernen(Melddesk, telefoonnummer: 0475-859000 of email: info@leudal.nl). De opruimwerkzaamheden worden voortgezet, waaronder het opruimen van de nooddijk. Waterschap draagt zorg voor het opruimen van de openbare ruimten langs de maas en de uiterwaarden.

Particulieren die water weg moeten pompen kunnen zich melden bij de brandweer: 0900-0904.

Financiële ondersteuning

Heeft u schade? Neem direct contact op met uw eigen schadeverzekering. En maak goede foto’s van de schade en aantekeningen voordat u gaat opruimen. Deze foto’s heeft u mogelijk nodig bij de schadeafhandeling. 

Daarnaast is er ook meer informatie te vinden op: https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuwe-risicos/klimaat/infographic-verzekerbaarheid-klimaatrisico-s/overstroming(externe link)

Indien uw eigen verzekering de schade niet dekt, kan op een later moment (mits aan de voorwaarden wordt voldaan), gebruik worden gemaakt van de WTS. Meer informatie over de WTS is te vinden in de vraag hieronder. Daarnaast gaat de gemeente bewoners die schade hebben door hoogwater op de Broekweg, de Kemp en klein Hanssum persoonlijk benaderen.

Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS)

Wat is de WTS?

De WTS is Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen. De WTS bestaat sinds 1998. Laatste keer is die ingezet bij de overstroming van de Maas in Limburg in 2011. 

De Regeling WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming voor schade door het hoogwater en de overstromingen van juli 2021 in Limburg en het onbedijkte gebied langs de Maas in Noord-Brabant. Particulieren, bedrijven, overheden, religieuze instanties, verenigingen en stichtingen kunnen hiervan gebruik maken. De WTS juli 2021 geeft een tegemoetkoming in de materiële schade die niet verzekerbaar, vermijdbaar of verhaalbaar is. U kunt uw schade nog melden tot en met 15 december 2021. Voor meer informatie en om u aan te melden kijk op de website van de Rijksoverheid(externe link)

Wie kan ik bellen?

  • Gemeente Leudal blijft ook bereikbaar voor vragen en meldingen over wateroverlast. U kunt ons bereiken (tijdens kantoortijden) via ons reguliere nummer (0475) 85 90 00. U komt terecht in ons keuzemenu.
  • In geval van een verstopte riolering in de straat / openbare ruimte, zijn we ook buiten kantooruren via (0475) 85 90 00 te bereiken. Kies vervolgens optie 4 in het keuzemenu.
  • Bij acuut gevaar belt u 112: U kunt uzelf niet in veiligheid brengen.
  • Bij geen spoed, wel brandweer ter plaatse belt u 0900 0904: Er is risico op kortsluiting of brand. Ook voor losliggende putdeksels op de weg belt u dit nummer.
  • Bij twijfel belt u altijd 112. Meer informatie: www.brandweer.nl/geenspoed (externe link)

Gezondheid

Wat kan er in het water van de Maas zitten?

De ervaring leert dat in het slib van het water kan gaan om zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale oliën.

Moet ik iets extra’s doen als ik in contact ben gekomen met water uit de Maas?

Het maaswater kan mogelijk verontreinigd zijn. Was daarom goed je handen en huid met ruim water en zeep als je in contact bent geweest met het maaswater.

Is het drinkwater veilig?

Waterschap Midden Limburg laat weten dat dit geen gevolgen heeft voor het drinkwater.

Is het slib uit de maas gevaarlijk?

De modderige grond die achterblijft als het maaswater wegtrekt kan verontreinigd zijn. Was daarom goed je handen en huid met ruim water en zeep als je in contact bent geweest met het maaswater. Verwijder het zichtbare slib uit (moes)tuinen en laat kinderen niet direct in het slib spelen. Daarnaast is het belangrijk om geen gewassen te eten die in contact zijn geweest met slib. 

Mensen met vragen over de akkerbouw kunnen terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Hoe kan ik ziek worden door vervuild slib?

Er zijn vier manieren waardoor je ziek zou kunnen worden door vervuild slib. 

  • door contact met de huid; 
  • door het eten van gewassen die onder water hebben gestaan; 
  • door het eten van groenten die op met slib verontreinigde bodem worden geteeld; 
  • door hand/mond contact met gronddeeltjes, met name kinderen. 

Zijn er risico’s wanneer ik via mijn huid met het slib in aanraking ben gekomen?

Het is zeer onwaarschijnlijk dat door huidcontact met het slib overgevoeligheidsreacties van de huid ontstaan. Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) die in het slib voorkomen kunnen in theorie via de huid opgenomen worden in het bloed. De PAK’s zijn echter sterk gebonden aan de slibdeeltjes. Gezien de lage concentraties, het korte contact met de huid en het feit dat een klein deel van je huid in contact komt met het slib, is er geen risico voor de gezondheid te verwachten. 

Zijn er risico’s wanneer ik gewassen die nu in mijn moestuin staan en die onder water hebben gestaan, wil consumeren?

Het eten van gewassen die kortere of langere tijd onder water hebben gestaan wordt afgeraden. Dit vanwege het feit dat het water en het slib mogelijk verontreinigd is met zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) en minerale oliën. 

Wat zijn de risico’s bij het eten van gewassen die het komende seizoen (dus na terugtrekking van het water) geplant of gezaaid gaan worden en later in het jaar geoogst worden?

Wat de consequentie is voor de gewassen die geteeld worden op grond die mogelijk verontreinigd is kan vooraf niet met zekerheid gezegd worden. Opname in gewassen van schadelijke stoffen uit de bodem is behalve van het bodemgehalte, afhankelijk van de bodemeigenschappen, het soort gewas, diepte, aard van de verontreiniging en van de zuurgraad van de bodem. Uit eerder onderzoek van gewassen op ondergelopen Geuloevers en van de Universiteit Maastricht in proeftuinen na de Maasoverstromingen in de negentiger jaren, is gebleken dat de gehalten aan zware metalen niet of nauwelijks hoger zijn ten opzichte van de normaal in Nederland gevonden gehalten. Wanneer je de grond schoon maakt volgens het advies zal de verontreiniging weinig gevolgen hebben voor gewassen die hier geteeld worden. Het slib dat achterblijft in eerder ondergelopen gebieden is doorgaans niet meer verontreinigd dan de al aanwezige bodem. In gebieden die voor het eerst onder gelopen zijn kan de bodemkwaliteit iets slechter worden.  

Lopen kinderen risico’s als ze spelen op plaatsen waar slib is achtergebleven?

Doordat kleine kinderen wel eens hun vingers of handen in hun mond doen, krijgen zij bij het spelen met het slib ook daadwerkelijk kleine hoeveelheden bodem binnen. Geschat wordt dat kleine kinderen 200 milligram grond per speeldag opeten. De GGD heeft een risicoanalyse gemaakt voor kleine kinderen op grond van de slibanalyses van de negentiger jaren. Hieruit blijkt dat het risico bij veelvuldige blootstelling niet geheel uit te sluiten is. Daarom adviseren wij om kinderen niet in het slib te laten spelen en op plaatsen waar kinderen veel spelen toe te zien op goede verwijdering van het slib. Denk hierbij aan de tuinen, kinderspeelplaatsen, zandbakken. 
Wanneer kinderen of volwassenen wel met het slib in aanraking zijn geweest, is het extra belangrijk om de handen goed te wassen. 

Wat kan ik zelf doen om mijn moestuin weer klaar te maken voor het verbouwen van gewassen?

Verwijder al het zichtbare slib. Bij de gemeente kunt u navragen hoe je dit slib het beste kunt afvoeren. Speciale beschermingsmaatregelen bij het verwijderen van het slib zijn niet noodzakelijk. Naast het verwijderen van het slib is het belangrijk dat grond waarin je gewassen wilt gaan telen niet zuur is (pH ≥ 7, eventueel bekalken) en goed bemest wordt . Daarmee voorkom je voor een groot deel dat zware metalen in de planten worden opgenomen. 

Zijn er in de ondergelopen gebieden risico’s bij consumptie van drinkwater uit particuliere putten?

Ja. Het kan niet worden uitgesloten dat tijdens het hoogwater enkele particuliere drinkwaterwinningen voor het oog niet zichtbaar verontreinigd zijn. Wanneer water uit een particuliere winning voor huishoudelijk gebruik bedoeld is, kunnen mogelijke risico’s niet worden uitgesloten. 

Zijn er risico’s bij consumptie van vlees(producten) en zuivel afkomstig van vee geweid op grasland dat mogelijk met slib verontreinigd is?

Verontreinigd slib kan aan gras kleven. Zoals alle gras zal ook gras met aanklevend slib na verloop van tijd van bovenaf afsterven en geleidelijk vervangen worden door nieuw gras. Ons advies is om het vee tot twee maanden na terugtrekking van het water niet te laten grazen op grasland dat mogelijk door slib verontreinigd is. 
Mensen met vragen over de akkerbouw kunnen terecht bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. 

Wat is overstromingswater?

Overstromingswater is water dat achter is gebleven op het land na een overstroming.

Waarom is overstromingswater mogelijk verontreinigd?

Wanneer het riool het water niet kwijt kan, kan het overstromingswater verontreinigd raken met ziekteverwekkers. Het advies is om contact met dit water zoveel mogelijk te vermijden. 

Kan ik in overstromingswater zwemmen?

Overstromingswater is geen recreatiewater. Probeer contact met die water zoveel als mogelijk te vermijden. Houd kinderen weg uit het water, zij zijn extra kwetsbaar voor infecties. 

Tips voor omgaan met grasland met waterschade - LLTB

Welke klachten kan ik krijgen van verontreinigd overstromingswater?

Contact met dit water kan gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Personen die in aanraking komen met het overstromingswater, kunnen last krijgen van maag-darm-klachten, huiduitslag en luchtweginfecties. Deze infecties zijn meestal relatief onschuldig en gaan vanzelf weer over. Bij ernstige klachten neem dan contact op met je huisarts. 

Wat moet ik doen als ik in contact ben geweest met mogelijk verontreinigd overstromingswater?

Het advies is om contact met dit water zoveel mogelijk te mijden. Is er toch contact met dat water? Was dan je handen goed of neem een douche. 

Kan ik met overstromingswater mijn planten sproeien?

Nee, je kunt met overstromingswater niet je planten sproeien. Water blijft overal staan. Door het warme weer kan het water opwarmen waardoor er micro-organismen in kunnen groeien (denk aan onder andere legionella). Gebruik het vervuilde, opgewarmde water niet voor sproeien of verneveling. 
Kijk ook op de websites:

Kan ik een wandeling maken over de dijk?

De dijken hebben het op het moment al zwaar met de hoge waterstand. Hulpdiensten houden de dijken nauwlettend in de gaten. Recreatie op de dijken kan zorgen voor verzakkingen. Om extra belasting van de dijken te voorkomen en de hulpdiensten de ruimte te geven is het niet mogelijk om een wandeling op de dijk te maken.