Kadernota 2018 – 2021: De burger centraal: Op vertrouwen samen bouwen (15-06-2017)

Lees voor

Op 23 mei 2017 heeft het college van B&W de concept kadernota 2018-2021 vastgesteld.

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad op hoofdlijnen wat de koers voor de komende jaren is. En ook hoeveel dat in grote lijnen gaat kosten. Daarmee wordt bepaald wat er in ieder geval in de programmabegroting 2018-2021 moet staan om de doelen voor de korte en lange termijn te bereiken.

De kadernota gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe richtingen. De raad stelt de kadernota jaarlijks in juli vast. 

In deze Kadernota wordt de afgesproken lijn uit het coalitieakkoord (Samen Verder – Ronduit Open) versterkt voortgezet: de focus op resultaat en het verbeteren van onze eigen organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk.

Het college van B&W legt de gemeenteraad een structureel sluitende Kadernota voor. De eindstand van de begroting in de Kadernota 2018-2021 laat een structureel voordeel zien van € 922K in 2021. De financiële positie van onze gemeente blijft hierdoor onverminderd positief (gezond) en de lastendruk zal niet extra stijgen. De OZB bijvoorbeeld stijgt niet meer dan de inflatie.

Kadernota

Als gemeente willen we graag bruggen slaan, het initiatief van de gemeenschap actief opzoeken en waar nodig op de juiste manier stimuleren en/of ondersteunen. Dit is een ambitie die is geworteld in de overtuiging dat inwoners (soms met enige hulp) heel goed in staat zijn om zelf tot oplossingen en waardevolle bijdragen te komen. Bijdragen die vaak kunnen rekenen op enthousiasme en draagvlak. Dat vraagt om samenwerking op maat en een gemeente die flexibel en betrouwbaar is.

Op vertrouwen een toekomst bouwen

We laten los in vertrouwen, maar wel binnen vastgestelde of geaccepteerde kaders. De gemeente heeft “minder” oog voor het eigen beleid, haar regelgeving en procedures, maar durft deze transparant en goed afgewogen ter discussie te stellen in het belang van maatschappelijke belangen. Vertrekpunt is de visie ‘Leven in Leudal, ‘Leudal 2020’ en het coalitieakkoord “Op Vertrouwen een toekomst Bouwen”. Daarin staan de speerpunten en ambities van de gemeente benoemd.

Speerpunten kadernota:

  • Prioritering van de projectenportefeuille,
  • Herijking van capaciteit in het sociaal domein,
  • Inzicht en grip op samenwerkingsverbanden in Midden-Limburg,
  • Herijking van het vastgoedbeleid,
  • Uitvoering van de nieuwe omgevingswet, en
  • De organisatieverandering (basis op orde).

Meer weten over de kadernota?

De concept kadernota is te vinden op deze website en is als bijlage bij dit nieuwsbericht gevoegd. Bovendien is de concept kadernota in te zien bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Belangstellenden zijn ook van harte welkom om bij de behandeling van de kadernota in de gemeenteraad aanwezig te zijn. De raadsvergadering is op 4 juli 2017 in het gemeentehuis in Heythuysen (aanvang 19.30 uur). Deze vergadering is ook live via onze website te bekijken.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.