Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen (12-10-2017)

Lees voor

De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 oktober om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

Een inspreker krijgt max. 5 minuten het woord. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda commissie Sociaal

 • Presentatie positionering Re-integratie
 • Presentatie Mens Ontwikkelbedrijf Leual
 • Presentatie voortgang Park Leudal-Oost

Agenda commissie Fysiek

 • Toelichting Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen op Zorgplan 2018-2027
  • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 14 november 2017:
 • Vaststellen zienswijze over organisatorische en financiële bepalingen realisatieovereenkomst herinrichting N280-West, wegvak Leudal
 • Afgeven verklaring van geen bedenkingen over omgevingsvergunning Aan de Heibloem 21a te Heythuysen
 • Instemmen opstellen lokaal industrieel geurbeleid + vormgeven landschappelijke inpassing Zevenellen bedrijventerrein Haelen
 • Vaststellen bestemmingsplan ‘Nijken 16 - Strubben ongenummerd in Roggel’
 • Vaststellen bestemmingsplan ‘Woonkernen Leudal 2017’
 • Vaststellen voorwaarden bijdrage kademuur Neer

Agenda commissie bestuur en middelen

 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 14 november 2017
 • Het indienen van zienswijze over 2 begrotingswijzigingen BsGW (Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschap)
 • Initiatiefvoorstel D66 over inzet Essentgelden
 • Vaststellen Actieplan verbeteren Imago

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.