Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen (08-06-2017)

Lees voor
Dit item is verlopen op 22-06-2017.

De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op respectievelijk maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 juni om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

Een inspreker krijgt max. 5 minuten het woord. Om als burger over raadsvoorstellen in te spreken  bestaat alleen in de commissievergaderingen de mogelijkheid en niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda commissie Sociaal

 • Mens Ontwikkelbedrijf Leudal
 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 4 juli 2017
 • Burgerinitiatief Park Leudal - Oost
 • Brief medezeggenschapsraden basisscholen Hunsel, Ittervoort en Neeritter  met belangrijkste uitkomsten informatieavond 12apr17 over besluitvorming inzake mogelijke fusie scholen en gevolgen daarvan  

Agenda commissie Fysiek

 • Toelichting op Beheerovereenkomst 2017-2026 met Bosgroep Zuid-Nederland voor gemeentelijke bos- en natuurterreinen
 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 4 juli 2017
  • Vaststellen bestemmingsplan Schrijnwerkerstraat te Roggel
  • Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
  • Actualiseren Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2015-2018, module fiets 2017
  • Vaststellen bestemmingsplan Kraakstraat 26 te Hunsel (onder voorbehoud)
  • Vaststellen bestemmingsplan ‘Hof van Neer’ te Neer (onder voorbehoud)
 • Bespreken open brief buurt Karreveld/Aan de Heibloem over vergunningaanvragen van Vossen Group

Agenda commissie bestuur en middelen

 • Bespreken raadsvoorstellen raadsvergadering 4 juli 2017
 • Jaarrekening 2016
 • Bestemmen rekeningresultaat 2016
 • 1e Rarap 2017
 • Kadernota 2018 - 2021
 • Zienswijze Jaarverantwoording 2016 en begroting 2018 Veiligheidsregio Limburg-Noord
 • Raadsvoorstel tot aanwijzing accountant

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.