Het college heeft het volgende besloten voor horecagelegenheden:

 • Tijdelijke tenten en overkappingen

Het is  horecaondernemers tot 1 november 2021 toegestaan om bouwwerken, zoals overkappingen, tenten en windschermen tijdelijk te plaatsen op het reguliere vergunde terras. Hiervoor moet een gedoogbeschikking worden aangevraagd.

Om overlast te beperken en de veiligheid te waarborgen zijn richtlijnen opgesteld. Dit om eventuele verzoeken op een gelijkwaardige manier te beoordelen. Alle verzoeken moeten voldoen aan deze richtlijnen. Wanneer een verzoek voor een terrasoverkapping of tent wordt ingediend en het voldoet aan deze richtlijnen, wordt een gedoogbeschikking verleend.

 Een buitenterras is een ruimte:

 1. Zonder overkapping of
 2. Met overkapping, waarbij de bijkomende eisen worden gesteld:
  a. De voorzijde (lange zijde) is geheel open, en
  b. De zijkanten:
  - zijn over de gehele breedte voorzien van een ruimte van tenminste 50 cm tussen de overkapping en de bovenzijde van de zijkant bestaat, dan wel
  - zijn over een voldoende breedte geheel verwijderd. (tenminste 2/3 van de volle breedte).

Als de ruimte aan de hiervoor genoemde eisen voldoet, is er sprake van een buitenterras en kan het als zodanig gebruikt worden. Zodra aan een van de voorwaarden niet (meer) wordt voldaan, mag geen gebruikgemaakt worden van het terras.

Om een gedoogbeschikking voor tijdelijke tent of overkapping te kunnen krijgen, heeft de gemeente naast de informatiegegevens van de aanvrager en het horecabedrijf de volgende informatie nodig:

 • een situatietekening van het terras waarop is aangegeven waar de voorziening geplaatst zal worden;
 • een toelichting waarin u aangeeft wat u gaat plaatsen en wat de afmetingen daarvan zijn;
 • informatie waaruit blijkt dat de overkapping voldoet aan de gestelde voorwaarden, waaronder technische gegevens zoals een bouwboek of tentboek;
 • mobiel telefoonnummer waarop de aanvrager bereikbaar is voor eventuele vragen.

Ten behoeve van de snelheid van de afhandeling van de aanvragen verzoeken wij u alle vereiste informatie te sturen naar info@leudal.nl

LET OP: Op grond van de vigerende Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is opening van terrassen op dit moment enkel toegestaan indien het terras aan de bovenkant open is of tenminste aan drie zijden open is (artikel 4.4 lid 5 onder a van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19). Zolang deze bepaling niet is aangepast zal die regel voorrang hebben op de bepaling in de voorwaarden in of behorend bij de gedoogbeschikking. Een zijde wordt als ‘open’ gezien wanneer er 50 centimeter tussen afscheiding en bovenkant zit.

 • Tijdelijke uitbreiding terrassen

Het is mogelijk om het reguliere, vergunde terras bij een horeca-inrichting tijdelijk uit te breiden - net zoals in 2020 - door middel van een gedoogbeschikking. Dit kan tot en met 31 oktober 2021. Als hiervoor extra gemeentegrond nodig is, worden hiervoor geen extra huurkosten in rekening gebracht voor de extra oppervlakte gemeentegrond.

Om een gedoogbeschikking voor een tijdelijke uitbreiding van het terras te kunnen krijgen hebben wij naast  de informatiegegevens van  de aanvrager en het horecabedrijf de volgende informatie nodig:

 • Locatie, situatietekening van de uitbreiding van het terras
 • Indeling van het terras met meubilair enz
 • Toestemming van grondeigenaar als degene die aanvraagt niet de eigenaar is van de grond of aangeven dat er sprake is van gemeentegrond
 • Schriftelijke toestemming van de naastgelegen bedrijven en omwonenden dat zij instemmen met de uitbreiding van het terras
 • Mobiel telefoonnummer waarop de aanvrager bereikbaar is voor eventuele vragen.

Ook hierbij is het van belang voor de snelheid van de afhandeling dat alle informatie tegelijk wordt doorgestuurd. Ook is het raadzaam door te geven als u het terras op dezelfde wijze wilt uitbreiden als vorig jaar. Als dit namelijk het geval is kan uw aanvraag sneller afgehandeld worden. Aanvragen kunnen gestuurd worden naar info@leudal.nl

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van de bovenstaande informatie nog vragen neem dan contact op met een van onze medewerkers. De medewerkers van de afdeling Ruimte (overkappingen), Marga Silkens en Chantalle Janssen (uitbreiding van terrassen en overige zaken) beantwoorden uw vragen graag. Zij zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 0475 – 85 90 00.