BIZ Leudal

Lees voor

Bedrijveninvesteringszone (BIZ)

De Vereniging Zelfstandige Ondernemers Heythuysen (VZOH) heeft begin 2017 een verzoek ingediend bij de gemeente om een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) in te voeren. Bij besluit van 30 mei 2017 is door het college principemedewerking verleend aan dit voornemen van het VZOH onder de voorwaarde dat eerst een proefdraagvlakmeting zou worden gehouden. Deze is recent succesvol gehouden. Op 26 september 2017. heeft de gemeenteraad zijn medewerking verleend middels het vaststellen van de BIZverordening.

Wat is een Bedrijveninvesteringszone?

Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om samen te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waarbij alle ondernemers meebetalen. Een BIZ is een afgebakend gebied, bijvoorbeeld een winkelgebied of een bedrijventerrein.

Hierbinnen investeren de ondernemers gezamenlijk in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst middels een subsidie uit aan de vereniging of stichting die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

De BIZ wordt in het buitenland (Amerika, Engeland, Duitsland) al succesvol toegepast onder de naam Business Improvement Districts (BID). In Nederland werden gedurende een aantal jaren experimenten mogelijk gemaakt door middel van de Experimentenwet BIZ welke in 2014 is overgaan in de permanente Wet op de BIZ.

Welke activiteiten kunnen met een BIZ gefinancierd worden?

De activiteiten van een BIZ zijn activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of economische ontwikkeling in de bedrijveninvesteringszone. Heel belangrijk is dat de ondernemers zelf hun activiteiten bepalen. De gemeente moet wel instemmen en toetsen op algemeen belang in de openbare ruimte.

Voorbeelden van activiteiten:

 • verbeteren van de verkeersvoorzieningen;
 • bewegwijzeringen;
 • verlichting;
 • brandveiligheid;
 • graffitiverwijdering;
 • het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

De belangrijkste uitgangspunten van de BIZ

 • Het initiatief ligt bij de ondernemers.
 • Er moet aantoonbaar draagvlak zijn bij de ondernemers in het betreffende BIZ-gebied. Hier worden 3 voorwaarden aan gesteld:
  1. De respons bij de draagvlakmeting is minimaal 50%;
  2. Van de respondenten is minimaal 2/3 voor;
  3. De voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers.
 • Een BIZ is uitsluitend bedoeld voor aanvullende activiteiten ten opzichte van de diensten van de gemeente.
 • Een BIZ is bedoeld voor activiteiten met een maatschappelijk belang (b.v. schoon, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit).
 • De BIZ wordt opgericht voor een beperkte duur. Maximaal 5 jaar en kan na deze periode worden verlengd.
 • De BIZ moet een transparante en kostenefficiënte organisatie hebben.

Wat zijn de voordelen van een BIZ?

 • Collectieve investeringen van ondernemers in hun bedrijfsomgeving komen gemakkelijker van de grond. Dit gebeurt nu soms of helemaal niet. De lasten kunnen evenwichtiger worden verdeeld doordat alle ondernemers, ook de zogenaamde freeriders, in het gebied moeten meebetalen.
 • Er kunnen duidelijke afspraken worden gemaakt tussen de ondernemers en de gemeente over elkaars verantwoordelijkheden.
 • Ondernemers kunnen zich gemakkelijker organiseren. Dat vergroot hun onderhandelingskracht richting de gemeente. De gemeente krijgt een duidelijk aanspreekpunt om eventuele afspraken te maken.
 • Veel maatregelen zijn collectief goedkoper en effectiever te nemen dan individueel.
 • De BIZ levert een positieve bijdrage aan het lokale leefklimaat. Denk hierbij aan de aanpak van verloedering, verbetering en veiligheid, iets waar ondernemers en gemeente beiden een belang bij hebben.

Hoe komt een BIZ tot stand?

Het proces om een BIZ tot stand te brengen kan onderverdeeld worden in een informele (overleg)fase en een formele fase.

In de informele fase vindt er overleg plaats tussen de ondernemers onderling en tussen de ondernemers en de gemeente over onder meer de afbakening van de beoogde zone, de beoogde activiteiten, de benodigde middelen, een eventuele bijdrage van de gemeente en de organisatie en uitvoering. De initiatie nemende ondernemers richten een vereniging of stichting op die de activiteiten in de BIZ zal uitvoeren.

In de formele fase worden de uitkomsten van het overleg omgezet in een overeenkomst en een verordening. In de verordening staat genoemd welk gebied het betreft, welke activiteiten, welke ondernemers bijdrage plichtig zijn, wat de hoogte is van de BIZ-bijdrage, wat de naam is van de ondernemersvereniging/-stichting die de activiteiten uitvoert. De verordening moet worden vastgesteld door de gemeenteraad en treedt alleen in werking als uit een draagvlakmeting blijkt dat er sprake is van voldoende draagvlak onder de ondernemers in de beoogde BIZ.

De gemeente zorgt vervolgens voor de inning van de heffing en keert dit als subsidie uit aan de vereniging/stichting. Deze zorgt voor de uitvoering van de afgesproken activiteiten en voor een jaarlijkse verantwoording hierover aan alle ondernemers in het gebied en de gemeente.

Verordening BIZ

In de BIZverordening is optimaal aansluiting gezocht bij de Modelverordening van de VNG. Bijdrage plichtig zijn de gebruikers van de panden die in de heffing worden betrokken.

Bij de BIZ centrum Heythuysen geldt primair een basistarief. Daarnaast is sprake van een opslag in de vorm van een percentage van de meerwaarde boven de 150.000 WOZ-waarde indien er sprake is van in bedrijf zijnde winkelpanden. Deze tariefdifferentiatie houdt op deze wijze rekening met de mate van profijt van de diverse panden in relatie tot de activiteiten die in het kader van de BIZ worden uitgevoerd.          

Draagvlakmeting

De door de gemeenteraad vastgestelde verordening treedt alleen in werking indien uit een draagvlakmeting blijkt dat er sprake is van voldoende draagvlak onder de ondernemers in de beoogde BI-zone. De gemeente (college) is verantwoordelijk voor het draagvlakonderzoek waarbij alle ondernemers in het gebied de gelegenheid krijgen om zich voor of tegen de instelling van de BI-zone uit te spreken. Zoals hier voorafgaand al aangehaald: tweederde van het aantal bijdrageplichtige ondernemers moet vóór stemmen bij een minimale respons van de helft van het totale aantal bijdrageplichtige ondernemers en de voorstemmers moeten een WOZ waarde vertegenwoordigen van groter dan de helft.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.