Wat is het?

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.

U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket(externe link).

In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

Hoe werkt het?

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

U hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in uw woning
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn
 • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning

Wat moet ik doen?

Wat heb ik nodig?

 • Uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (ondernemers).
 • Een omschrijving van de bouw- en/of gebruiksplannen
 • Bouw-/schets tekeningen van de bestaande situatie en van de beoogde nieuwe situatie en/of een beschrijving van het bestaande gebruik en het beoogde nieuwe gebruik
 • Een situatietekening en/of een plattegrond

Daarnaast heeft u nodig:

Voor een binnenplanse afwijking (afwijkingsbevoegdheid opgenomen in het bestemmingsplan)

 • Omgevingsdialoog (zie https://www.leudal.nl/omgevingsdialoog)
 • een ‘notitie ruimtelijke motivering'.
 • u aantonen dat wordt voldaan aan de voorwaarden die in het bestemmingsplan zijn verbonden aan de afwijkingsbevoegdheid

Voor een buitenplanse afwijking:

 • een ‘notitie ruimtelijke motivering’ met in elk geval:
  • Een toetsing van het plan aan voor het plan relevant geldend ruimtelijk beleid en wetgeving van het rijk, de provincie Limburg, de Regio Midden-Limburg en de gemeente Leudal;
  • Resultaten van onderzoeken naar de ruimtelijke-, milieuhygiënische- en planologische effecten c.q. haalbaarheid van het plan;
  • De economische haalbaarheid van het plan;
  • Een beschrijving van de maatschappelijke haalbaarheid van het plan. Hierin dienen de uitkomsten te worden weergegeven van overleg met belanghebbenden in de omgeving van de beoogde ontwikkeling (omgevingsdialoog). De omgevingsdialoog moet worden gevoerd en weergegeven op de wijze zoals omschreven in de ‘Richtlijn voor het voeren van een omgevingsdialoog bij ruimtelijke ontwikkelingen Leudal 2019’, welke als bijlage 1 bij deze beleidsregels is opgenomen;
  • Mogelijke belemmeringen voor het plan, waaronder kabels en leidingen en eventuele privaatrechtelijke belemmeringen;
  • Een planschadeverhaalsovereenkomst

Voor meer informatie over Beleidsregel indieningsvereisten bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan 2019, kunt kijken op: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642096(externe link)

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan de beslistermijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Beslistermijn 6 maanden bij ingewikkelde aanvragen

 • Voor ingewikkelde aanvragen, die bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de omgeving, geldt een beslistermijn van 6 maanden.
 • De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
 • Wanneer de gemeente niet binnen deze termijn beslist, krijgt u niet automatisch de vergunning.