Uit de riool- en weginspectie is naar voren gekomen dat de verhardingen en een gedeelte van de  riolering van Kinkhoven en de Kruisstraat aan vervanging toe zijn. De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd vanaf juni 2022. 

Wat gaan we doen?

Verhardingen 

Ter hoogte van Kinkhoven huisnummer 4 tot 16 blijft de huidige indeling van het openbaar gebied ongewijzigd. De asfaltverharding en de fundering van de rijbaan, inclusief de afwateringsgoten en de stroken tussen de gevels van de huizen en de rijbaan, worden vervangen. Voor de afwateringsgoten en de stroken tussen de gevels en rijbaan worden straatbakstenen gebruikt.

Wegwerkzaamhedden Kinkhoven Neer - nr 4-16

Vanaf Kinkhoven huisnummer 4 tot aan het kruispunt met de Kruisstraat wordt het asfalt van de rijbaan inclusief de fundering vervangen. De asfaltverharding wordt in de nieuwe situatie opgesloten tussen vlakke grasbetontegels met daarnaast een opsluitband. Hierdoor ontstaat een degelijke constructie met extra stevigheid om randschades aan de asfaltverhardingsconstructie te voorkomen. Tevens bieden de grasbetontegels extra uitwijkruimte voor het verkeer.

Wegwerkzaamhedden Kinkhoven Neer - nr 4 tot kruisstraat

In de Kruisstraat tot aan huisnummer 20 blijft de huidige indeling van het openbaar gebied ongewijzigd. Het asfalt van de bestaande rijbaan inclusief de fundering en afwateringsgoten worden vervangen.

Wegwerkzaamheden Kinkhoven - Neer - Kruisstraat-tot-nr-20

Vanaf Kruisstraat huisnummer 20 tot aan de Leudalweg wordt de asfaltdeklaag vervangen.

Riolering

Het riool in Kinkhoven voldoet niet meer aan de gewenste kwaliteit, deze is aan vervanging toe. Tot enkele jaren geleden was het rioolstelsel Kinkhoven voorzien van een noodoverstort op de Neerbeek, waardoor het riool bij veel neerslag overloopt. Om deze reden is het wenselijk dat het regenwater, zo veel als mogelijk, wordt afgekoppeld van het vuilwaterriool.

Daarnaast is nabij het kruispunt in de Kruisstraat in de loop van de tijd een wildgroei ontstaan aan afwateringsinstallaties en persleidingen voor het afvoeren van het afvalwater. De kosten voor het beheer, het onderhoud en het oplossen van storingen zijn daardoor erg hoog. In de nieuwe situatie wordt het systeem aangepast zodat alle woningen op één afwateringsinstallatie worden aangesloten.

Afkoppelen regenwater

Vaak wordt het afvalwater en het regenwater verzameld in één rioolbuis, zo ook in Kinkhoven. Hierdoor wordt het relatief schone regenwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Bij afkoppelen wordt het regenwater losgekoppeld van het vuilwaterriool.

De lengte van de helling van Kinkhoven is dusdanig dat het mogelijk is om oppervlakkige afwatering toe te passen. In de nieuwe situatie wordt het regenwater dus via de straat naar een opvangput geleid, die wordt aangesloten op een ondergrondse infiltratievoorziening. Deze infiltratievoorziening bestaat uit een poreuze leiding met een diameter van 600 mm die onder het fietspad wordt aangelegd.

Nabij Kinkhoven huisnummer 4 tot 6a is  de helling van de weg  vlakker. Hier wordt het regenwater opgevangen in straatkolken die op een ondergrondse bergings- en infiltratievoorziening worden aangesloten. Voor de Kruisstraat geldt dat het verhard oppervlak reeds is afgekoppeld. Het regenwaterriool dat hier ligt wordt in verband met de huidige kwaliteit deels vervangen.

Voordelen van het afkoppelen van regenwater

Het afkoppelen van regenwater heeft uiteenlopende voordelen. Het regenwater gaat niet naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie, die daar alleen maar last van heeft. In plaats daarvan gaat het daar de grond in waar het ook als neerslag terecht zou zijn gekomen. Zo komt het ten goede aan het grondwater. Doordat het regenwater in openbaar gebied Kinkhoven in de toekomstige situatie is gescheiden van het vuilwater neemt de kans op wateroverlast en vervuiling door overlopen van het afvalwaterriool af.

Planning

sept 2021 – mrt 2022 Voorbereiding van het project
april 2022   Aanbesteding werkzaamheden
11 juli 2022  Start gefaseerde uitvoering
18 november 2022Afronding van de werkzaamheden

Door tijdens de uitvoering gefaseerd te werken wordt de overlast voor aanwonenden en gebruikers van Kinkhoven en Kruisstraat zo veel mogelijk beperkt. Tijdens de bouwvakantie zijn de wegen tijdelijke toegankelijk voor alle weggebruikers.

Vragen of aanvullende informatie

Bij vragen kunt u via email of telefoon contact opnemen met onderstaande projectleiders.