Portefeuille 

Sociaal domein, inclusief gezondheid & welzijn

Taakvelden

 • Volksgezondheid
 • Sociaal domein: coördinatie dorpsoverleggen, buurtpreventie en sociale veiligheid, vrijwilligerswerk en mantelzorg, jeugd, jongeren, senioren en wmo (incl. subsidies Wmo-, Jeugdhulp en Participatiewetvoorzieningen), doelgroepenvervoer
 • Participatie(wet): regionaal arbeidsmarktoverleg, sociale werkvoorziening
 • Sociale Zaken: inkomen en werkgelegenheid
 • Maatschappelijk werk
 • Bestuurlijke trekker project SZH
 • Coördinerend portefeuillehouder dorpsraden
 • Verwarde personen (duo-portefeuillehoudersschap met burgemeester Schmalschläger)
 • Coördinerend portefeuillehouder zorgelijke casussen

Politieke partij

Ronduit Open

  Contact

  Telefoonnummer: (0475) 85 92 03
  E-mailadres: m.janssen@leudal.nl

  Volg de wethouder op

  instagram linkedin