Vervangen persriool Napoleonsweg - Koeweg te Haelen

Lees voor
Dit item is verlopen op 07-05-2017.
HDD Drilling

In de Napoleonsweg te Haelen ligt een rioolpersleiding die aan vervanging toe is. In mei wordt een nieuwe persleiding aangelegd over een lengte van ca. 300 meter. Deze persleiding ligt vanaf het gemaal aan de Koeweg tot het lozingspunt nabij de Vaartweg.

Het tracé volgt het oostelijk fietspad en kruist de spoorlijn Roermond – Weert. Om zo min mogelijk overlast aan de omgeving en het spoor te veroorzaken, is ervoor gekozen om persleiding aan te leggen middels een gestuurde boortechniek. Het kenmerk van deze gestuurde boortechniek, ook wel Horizontal Directional Drilling (HDD) genoemd, is dat deze methode leidingen kan aanleggen zonder dat hierbij grond wordt ontgraven.

Techniek

Een HDD start met een pilotboring. Er wordt nabij de Vaartweg een boormachine opgesteld. Deze brengt een stalen boorstreng in de grond vanaf het intredepunt tot het uittredepunt. De boorstreng bestaat allereerst uit een boorbeitel om de voorliggende grond los te maken.

Met de pilotboring ontstaat een boorgat van ca. 200mm doorsnede. Hierin wordt boorvloeistof (bentoniet) aangebracht. Dit heeft een dubbelfunctie: smeermiddel voor de nog aan te brengen boorbuizen en tegendruk ter voorkoming van instorting van het boorgat door gronddruk. Tevens dient het als afvoermedium voor de vrijgekomen grond.

Nadat de pilotboring het uittredepunt heeft bereikt zal het boorgat verruimd / vergroot worden tot een diameter van 520 mm. Aan de boorstreng wordt een draaiende ruimer gekoppeld die door de grond naar het intredepunt wordt getrokken. Hierdoor krijgt het boorgat een grotere diameter. Uiteraard wordt aan de andere kant van de ruimer ook een boorstreng gekoppeld zodat er ten alle tijden een connectie is tussen het in- en uittredepunt. Als laatste stap geldt het intrekken van de gereed liggende mantelbuis met een doorsnede van 400 mm.

Omdat de boring door verschillende grondlagen (zand, leem, klei, etc.) heen zal gaan, is vooraf goed bodemonderzoek gedaan. De intrekoperatie is gebaat bij een continu – ongestoord – proces in verband met de stabiliteit van het boorgat. Hierdoor is het noodzakelijk om de 260 m lange leidingstreng klaar te hebben liggen bij het intrekken. Het gedeelte door de Koeweg tot aan het gemaal wordt met een traditionele open ontgraving aangelegd.

Planning

De boorwerkzaamheden starten 1 mei en nemen in totaal ruim een week in beslag. Aansluitend wordt de leiding ingetrokken en vervolgens worden de werkzaamheden in de Koeweg tot aan het gemaal uitgevoerd. De totale duur van het project neemt 3 weken in beslag.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Tijdens de boorwerkzaamheden wordt het oostelijke fietspad langs de Napoleonweg en de aansluiting met de Koeweg afgesloten. Om de woningen die gebruikmaken van de aansluiting bereikbaar te houden worden de paaltjes in de Roothweg tijdelijk verwijderd.
De fietsers die gebruik maken van het oostelijk rijwielpad langs de Napoleonsweg worden over de rijbaan geleid. In verband met de veiligheid van de weggebruiker en de werknemers wordt de snelheid in het werkvak teruggebracht naar 30 km/uur.

Informatie

De boorwerkzaamheden worden uitgevoerd door A.Hak Drillcon B.V. een boorbedrijf uit Helmond met wereldwijde ervaring in horizontale boorwerkzaamheden. Als u meer informatie wilt over de boring kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider John Jansen, te bereiken via (0475) 85 90 00 of via j.janssen@leudal.nl

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.