Informatie monitoring en bestrijding eikenprocessierups Leudal 2018

Lees voor
Dit item is verlopen op 13-05-2018.

In 2007 is op initiatief van gemeente Leudal een samenwerkingsverband van gemeenten opgericht met als doel de overlast van de eikenprocessierups gezamenlijk aan te pakken. De deelnemende gemeenten zijn: Leudal, Peel & Maas, Roermond, Weert, Roerdalen, Beesel en Echt-Susteren, inmiddels aangevuld met Nederweert.

Dit samenwerkingsverband werd gecompleteerd met een deskundig bedrijf, Herman Vaessen BV uit Maasbree.

Eikenprocessierups

De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van een nachtvlinder die algemeen is in België en ook in Nederland sinds 1990 steeds massaler voorkomt.

De brandharen van de rups vormen voor de mens een gevaar voor de gezondheid. De haren zijn 0,2 tot 0,3 millimeter lang. De haren kunnen dan makkelijk de huid, de ogen en de luchtwegen binnendringen. De stoffen die van de haren afkomen veroorzaken een op allergie lijkende huiduitslag, zwellingen, rode ogen en jeuk. In de meeste gevallen verdwijnen de klachten vanzelf. Niet alle personen zijn even gevoelig voor de brandharen.

De volwassen vlinders leggen in augustus eitjes in de eikenbomen. Deze eilegsels overwinteren in de eiken en rond april / mei komen de rupsjes uit. Na drie vervellingen verschijnen de brandharen.

Monitoring

Het deskundig bedrijf zoekt per gemeente op twee à drie aangegeven locaties naar eilegsels. Dit vindt plaats in februari/maart. De gevonden eilegsels worden gemarkeerd. Gedurende de maand april en mei worden de legsel in de gaten gehouden. Als de rupsjes zijn uitgekomen wordt de bladontluiking afgewacht en als deze voldoende is wordt het sein gegeven tot bestrijding. Dit noemen we het Go-moment.

Preventieve bestrijding

Alle gemeenten passen preventieve bestrijding toe. Dit heeft het voordeel dat de rupsjes dood zijn voordat ze de brandharen hebben. Zodra het Go-moment is afgegeven gaan de gemeenten preventief de bomen behandelen. De rupsjes hebben in deze fase dagelijks bladgroente nodig en zijn dus erg kwetsbaar voor het bestrijdingsmiddel.

Inzet KWH-spuit

Het bestrijdingsmiddel Xentari wordt met een nevelspuit, een zogenaamde KWH-spuit, in de bomen geblazen. Door de electrostatische werking krijgt de spuitvloeistof een kleine negatieve lading mee en hecht aan de positieve bladmassa. Dit is de reden dat het niet “regent” onder de behandelde bomen.

De werking is eenvoudiger uit te leggen: Het kan worden vergeleken met een luchtballon. Als je een luchtballon een paar keer tegen je kleding wrijft dan “plakt” de ballon vanzelf aan de kleren. De ballon wordt dan ook statisch. Op dezelfde manier hecht het middel aan de bladeren van de bomen.

Xentari wg

Het bestrijdingsmiddel dat wordt toegepast is Xentari WG. Het is een biologisch middel dat niet schadelijk is voor mens en milieu. Ook de natuurlijke vijanden van de rups, zoals sluipwespen en -vliegen, bijen en mijten, worden niet door het middel aangetast. In een apart artikel op de website wordt het middel Xentari toegelicht.

Wetgeving

De samenwerkende gemeenten houden met de bestrijding rekening met de volgende gegevens:

  • de kaarten van de vlinderstichting;
  • het rapport juridisch kader van 2011.

Kaarten vlinderstichting:

Er zijn verschillende beschermde vlindersoorten waarvan rupsen op en direct in de buurt van eikenbomen leven in dezelfde periode dat eikenprocessierups aanwezig is. Toepassing van chemische of biologische bestrijdingsmiddelen op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen, is strafbaar in het kader van de Flora - en faunawet. De locaties waar beschermde vlindersoorten voorkomen worden niet bespoten. Hier vindt een curatieve bestrijding plaats (wegzuigen of branden van de nesten).

Het rapport juridisch kader van 2011:

Het rapport geeft handvaten aan terreinbeheerder en beleidsmakers. In het rapport staan zaken voor instanties, gemeenten en particulieren over het wettelijk kader van de problematiek van de eikenprocessierups.

Bestrijding particulier bomen

De gemeente voert uitsluitend preventieve bestrijding uit bij gemeentelijke bomen.

Indien u bomen in uw tuin of op uw erf wilt laten behandelen tegen de processierups zult u dat zelf en voor eigen rekening moeten regelen. Dit geldt voor eikenbomen in privétuinen, instellingen, scholen, en alle terreinen en locaties waar de gemeente geen eigenaar is.

Tip: overleg altijd van te voren een prijs zodat u niet voor verassingen komt te staan.

U kunt hiervoor bijvoorbeeld contact opnemen met:

Gezondheidsklachten eikenprocessierups

Voor gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD Limburg-Noord (tel. 077-8504848). Of kijk op de website: www.ggdlimburgnoord.nl

Wetenswaardigheden

  • de bestrijding vindt plaats in kernen en buitengebieden waar veel mensen wonen of samenkomen zoals, woonkernen, fietspaden, doorgaande wegen, sportaccommodaties, speeltuinen enz;
  • Over het algemeen wordt er langs onverharde wegen en wandelpaden niet bestreden omdat hier veel privé-eigendommen langs liggen, met andere woorden, de gemeente heeft hier weinig of geen bossen. Bovendien is de effectieve periode van bestrijding erg kort zodat de gemeente zich concentreert op de overlastgebieden;
  • Regenval en harde wind kunnen een negatief effect hebben op de bestrijding. Bij regenval spoelt het bestrijdingsmiddel van het blad. Harde wind zorgt er voor dat het middel bij grote bomen niet boven in de toppen komt. In de beginfase bevinden de rupsjes zich namelijk boven in de bomen;
  • De werking van Xentari is ongeveer 8 tot 10 dagen. De processierups is een nachtdier en eet ‘s nachts van de bladeren. Vaak is na bestrijding 1 nacht al voldoende om de rups te doden;

Overlast

  • De inzet van het spuitkanon kan enige geluidshinder veroorzaken;
  • Vanwege de korte periode om de eikenprocessierups effectief te bestrijden kan er worden afgeweken van normale werktijden. De werktijden kunnen plaatsvinden tussen 05.00 uur en 23.00 uur. Wij vragen hiervoor begrip als er enige (geluids)overlast optreedt.

Stand van zaken 2018

Op 10 april waren de rupsjes uit de eilegsels. Het is nu wachten tot er voldoende blad aan de bomen zit, omdat het een bladbespuiting is. De verwachting is dat we in de maand april of begin mei van start gaan met de bestrijding.

Op de foto`s ziet u open en nog dichte eipakketjes. Op de andere foto`s ziet u de pas uitgekomen millimeter kleine rupsjes die zich vaak al tegoed doen aan de uitlopende eikenbladeren.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.